Structuur Hervormde Gemeente

 
De Hervormde Gemeente Berkenwoude en den Achterbroek heeft twee wijkgemeenten.

Het staat ieder lid van de gemeente vrij om zich aan te sluiten bij de wijkgemeente van zijn voorkeur. Iedere wijkgemeente heeft een eigen wijkkerkenraad. De wijkkerkenraden bepalen het beleid van de eigen wijk zoals de zondagse erediensten, het pastoraat, de catechese en de geestelijke vorming. Tegelijk dragen beide wijkgemeenten zorg voor een aantal zaken. Daarom is er een Algemene Kerkenraad en vormen de diakenen van beide wijken tezamen het College van Diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeesters van beide wijken het College van Kerkrentmeesters.

De Algemene Kerkenraad (AK)
De leiding van de Hervormde Gemeente Berkenwoude is in handen van de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging uit beide wijken.

De Algemene Kerkenraad behandelt zaken die beide wijkgemeenten aangaan, zoals collecte-rooster, ledenadministratie, controle begrotingen en jaarrekeningen College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters en consideraties van de Kerkorde. Ook is het de AK die, op voordracht van de wijkgemeente, een predikant beroept. Verder houden beide wijken in de AK elkaar op de hoogte van wijkactiviteiten en het wel en wee van de beide wijkgemeenten.

Het College van Diakenen
Iedere wijkgemeente heeft drie diakenen. Samen vormen de zes diakenen het College van Diakenen. Als christelijke gemeente hebben we een diaconale taak. Dat houdt in dat we ons mogen inzetten om de gaven die God ons heeft gegeven te delen en te besteden aan mensen in nood. Dat betekent dat we in de eigen gemeente daar willen helpen waar dat nodig. Tegelijk is er het besef dat er buiten ons dorp en wereldwijd heel veel materiële en niet-materiële nood is.

Voor velen van onze verre naasten zijn hongersnood, oorlogsgeweld, natuurrampen, onderdrukking, armoede en andere noden dagelijkse werkelijkheid. Onze diaconale roeping is om iets van die nood te lenigen of te verzachten. Het Woord dat we belijden gaat over in de daad. Naast gezamenlijke projecten zijn er ook wijkgebonden projecten waar steun aan verleend wordt. Graag vermelden we het rekeningnummer van de diaconie: NL 15 RABO 0307502007 tnv. Diaconie Hervormde Gemeente Berkenwoude.

Het College van Kerkrentmeesters
Iedere wijkgemeente heeft drie ouderlingen-kerkrentmeesters. Samen vormen de zes ouderlingen-kerkrentmeesters het College van Kerkrentmeesters. Het College heeft de zorg voor de instandhouding van de erediensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Daartoe beheert het College de financiën van de gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De wijkgemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van hun wijkgemeente. Om naar de gemeente toe de geldstromen transparant te houden, zorgt het College voor het opstellen van een begroting en een jaarrekening per wijkgemeente. Dit betekent ook dat de inkomsten per wijkgemeente worden geadministreerd.
De belangrijkste inkomsten voor wijkgemeente 1 zijn: vrijwillige bijdragen via de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de collecten in de erediensten, giften en de jaarlijkse Bazaar en Rommelmarkt.

De kosten vallen uiteen in gezamenlijke kosten (o.a. onderhoud en beheer van kerkelijke gebouwen en huur van locaties (zoals De Zwaan) voor kerkelijke activiteiten en wijkgebonden kosten (zoals predikantsplaats, erediensten, pastoraat, catechese e.d.). Graag vermelden we het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters:  NL 92 RABO 0307 5000 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.


 
 
terug