Diaconie


De diaconie heeft als doel om klaar te staan voor de medemens en  probeert mensen in nood te helpen, waar ook ter wereld. In die zin heeft  eigenlijk elk gemeentelid een diaconale taak. Het college van diakenen brengt goede doelen onder de aandacht en zamelt geld in voor doelen die we als gemeente willen ondersteunen. Tijdens de avondmaalsdiensten dragen diakenen zorg voor het gereedmaken van de tafel. Daarnaast ondersteunen ze ouderlingen bij het ‘omzien naar elkaar’ en steunen zieken en jarigen met bloemen. Verder zorgen de diakenen  ervoor dat elke kerkdienst wordt opgenomen; deze kan via hen aangevraagd worden.
De diaconie ondersteunt plaatselijke, landelijke en wereldwijde initiatieven. De komende jaren draagt de diaconie bij om het diaconaal-missionaire werk van de Hervormde Wijkgemeente “De Samaritaan” te steunen in Rotterdam. Daarnaast organiseert de diaconie jaarlijks een gemeenteavond voor gemeenteleden van zowel wijk I als II waarin een hulporganisatie centraal staat die financieel vanuit onze gemeente wordt ondersteund.
Om haar werk te kunnen doen, is de diaconie afhankelijk van uw bijdrage. Wilt u een gift doen, dan kan dat elke zondag via de collecte, maar u kunt uw gift ook op onze bankrekening  storten.
Het rekeningnummer is: NL15 RABO 0307 5020 07 ten name van diaconie Ned. Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de diakenen of uw vraag stellen via diaconie@hervormdberkenwoude.nl.
 
terug