Kerkdienst en Liturgie


                                              

                                       Liturgie Zondag 28 mei  2023
                     
                Openbare Geloofsbelijdenis en bediening H.Doop        


Voorganger: Dhr.Joep Roding
Ouderling: Rein Slob
Organist: Erik van der Does de Bye
m.m.v. de Cantorij


Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst


Stilte 

Openingslied: Kom laat ons deze dag (LB 672 1,2,3)

 
Komt laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de Heil'ge Geest
aan velen heldenmoed.
Bidt dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kindren nieuw geboren.
Deel dan uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.


Bemoediging en groet

Onze hulp is de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.

Inleiding op de dienst

Drempelgebed / Kyriegebed

Lofzang: Alle eer en alle glorie (LB 305)

 
Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan.

 
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!


Gebed bij de opening van de Schrift

Lied: Met niets van niets (LB 602) (cantorij)

Met niets van niets zijt Gij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gelegd.

De ban der duisternis gebroken –
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel werd ons meegezonden
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht hebt Gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.

Eerste lezing: Ezechiël 11,17-20
Zeg daarom: “Dit zegt God, de HEER: Ik zal jullie weghalen bij die volken, Ik zal jullie bijeenbrengen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn en jullie het land van Israël geven. Dan zullen zij daarheen gaan en alle afschuwelijke afgoden uit het land verwijderen. Dan zal Ik hun een ander hart geven en een nieuwe geest; Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven. Dan zullen ze zich houden aan mijn bepalingen en mijn regels naleven. Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn.

Lied: Geest van hierboven (LB 675)


Geest van hierboven,
leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen
als wij ontvangen
al ons verlangen
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven
als wij herboren
Hem toebehoren
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

Wat kon ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten
Dat wij Gods kinderen zijn.
Halleluja!
 
Tweede lezing: Handelingen 2,1-24
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 14Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: 17“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen dromen. 18Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. 19Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. 20De zon verandert in duisternis en de maan in bloed voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. 21Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.” 22Israëlieten, luister naar wat ik u zeg: Jezus van Nazaret is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. 23Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. 24 God heeft Hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van Hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over Hem niet behouden.

Lied: O God, die op het pinksterfeest (LB 674)

 
O God die op het Pinksterfeest
uw Geest uitstort op alle vlees
en uit de hemel nederdaalt
op alle tong en taal,

stort nu in ons het goede woord
dat wordt geloofd met het gehoor
en indaalt als een zoete wijn
waarvan wij dronken zijn,

dat Jood en Griek en Arabier
uw daden horen, nu en hier,
dat U Romein en Aziaat
in eigen taal verstaat!

O stormwind die ons huis vervult,
vuur dat zich over elk verdeelt,
maak onze eigen woorden tot
de eigen taal van God!


Evangelie: Johannes 14,23-29
23Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat Ik zei dat Ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je Me liefhad zou je blij zijn dat Ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.

Psalm 25.2

Here, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen Ge uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
`k blijf U al den dag verwachten.

Overweging
Lied: Wat altijd is geweest (LB 689)

Wat altijd is geweest, het waaien van de geest,
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin, wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak, het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd, Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij,
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad, Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan, zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud, zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.
Als alles is volbracht zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert, de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.
Hij geeft een nieuw gezicht aan duisternis en licht
aan alles wat wij deden.
Hij maakt zijn woorden waar, wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Belijdenis en doop

allen verzamelen zich rond de doopvont
de doopvont wordt nu gevuld met water

onderwijzing

Onze Heer Jezus Christus, die zich zelf heeft laten dopen om te delen in ons leven en onze dood, en die uit de dood is opgestaan om ons te doen delen in zijn leven, heeft vóór zijn hemelvaart de opdracht gegeven:
‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest  en hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’
                                                                         
presentatie

ouderling            
Om de doop te ontvangen of hun doop te beamen zijn hier in Gods huis
Sem de Groot, Michel van Buren, Arie Evegroen, Marjolein de Jong en Janna de Roo

doopgebed
Allen staan
Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Heilige God, Gij die de eenvoud zelve zijt en orde schept in de chaos,
die met uw rust onze onrust bezweert en ons opwekt tot een leven in vrede -
laat uw licht schijnen in onze duisternis en red ons hart van de dood.

Gij die de ark van Noach dróeg op de golven van uw toorn en ophief tot de berg van het behoud - wees ons genadig, zend ons een teken, een groene tak van nieuw leven onder uw bewind.

Gij die het water van de Rode Zee liet knielen voor de slaven, zodat zij als vrije mensen, zingend, de oever beklommen – laat ook ons zo op weg gaan naar het beloofde land.

Gij die uit dit volk van slaven, dat tot vrijheid werd geroepen, er Eén koos om als slaaf te sterven – zijn doop in de Jordaan voorteken van zijn dood –,
maak voor Sem het water van de doop tot water van het heil, dat ons allen zuivert van schuld door de kracht van uw Geest, opdat wij, als herboren, een nieuw leven beginnen als vrienden en volgelingen van Jezus, uw Zoon, en eenmaal, als onze tijd gekomen is,     zalig sterven, met Christus opstaan en bij U geborgen zijn voor eeuwig. Amen.
                                                                         
belijdenis: afwending en toewending

Sem, jij die vandaag de doop wilt ontvangen en belijdenis wilt doen,
Michel, Arie, Marjolein en Janna jullie die je doop wilt beamen,
willen jullie zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat? En willen jullie je toewenden naar Christus en naar zijn Rijk dat komt?

               Ja, dat wil ik.

Gelooft u in God de Vader, de Almachtige,
Schepper van hemel en aarde?                                     Ja, ik geloof.

Gelooft u in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in het rijk van de dood,
op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God,             
de almachtige Vader,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden?                                            Ja, ik geloof.

Gelooft u in de heilige Geest;
gelooft u de heilige katholieke Kerk,
de gemeenschap der heiligen;
de vergeving van de zonden,
de opstanding des vleses,
en het eeuwige leven?                                                   Ja, ik geloof.

Geloofsbelijdenis gezongen door de cantorij

geloften

Gemeente, wilt u Sem, Michel, Arie, Marjolein en Janna naar uw vermogen helpen groeien in dit geloof en wilt u hen helpen Christus na te volgen?

               Ja, dat willen wij.

Allen zitten; alle geloofsleerlingen blijven staan

tot de geloofsleerlingen
               Willen jullie je aandeel hebben
               in de gemeenschap die samengeroepen is
               rond de Schriften en de Tafel
               met lofzang en gebed;
               en wil je je ontfermen
               over elke levende ziel die God tot je zendt?

Geloofsleerling: Ja, dat wil ik.

Voorganger:
Michel, wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?
Arie, wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?
Marjolein wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?
Janna wil je zo je doop beamen en je geloof belijden?

Geloofsleerling: Ja, dat wil ik.

Voorganger: Sem wil je gedoopt worden en je geloof belijden?

Dopeling: Ja, dat wil ik.

doop en handoplegging

Laat ons bidden.
... gebedsstilte ...
Eeuwige, onze God, voor hen die uw naam belijden
en de doop ontvangen of hun doop beamen bidden wij:
zend uw Geest, de Trooster,
de Geest van wijsheid en verstand,
de Geest van inzicht en sterkte,     
de Geest van kennis, van eerbied
en liefde voor uw naam. Amen.

De dopeling komt naar voren en knielt
               Sem ik doop je
               in de naam van de Vader
               en de Zoon
               en de heilige Geest.
Dopeling: Amen.

De voorganger tekent een kruis op het voorhoofd van de dopeling
               Je bent een kind van God,
               getekend + met het kruis van Christus.
Dopeling: Amen.

De voorganger legt de dopeling een hand op
               Wees gezegend    
               met de gave van de heilige Geest. 
Dopeling: Amen.

De diaken overhandigt de doopkaars
               Ontvang het licht van Christus.

Michel, Arie, Marjolein en Janna komen nu beurtelings naar voren en knielen

De voorganger tekent een kruis op het voorhoofd van de geloofsleerling
               je bent een kind van God,
               getekend + met het kruis van Christus.
Geloofsleerling: Amen

               Wees gezegend  
               met de gave van de heilige Geest. 
Geloofsleerling:  Amen.

verwelkoming
Allen staan
               Gemeente, draag in uw gebeden
               hem die gedoopt is
               en hen die belijdenis
               van het geloof hebben afgelegd,
               en ga met hen de weg van het Koninkrijk.
               Welkom, kinderen van God,
               welkom in de kerk van Christus,
               wereldwijd en in ons midden.

               De vrede van de Heer zij altijd met u.
               En met uw geest.

Wij brengen elkaar de vredegroet

Lied: Dat ’s Heren zegen op u daal (LB 363)

Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’,
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

Dankgebed, voorbeden

Stil gebed - Onze Vader

Inzameling
 
                                                                                                       

1e Collecte is bestemd voor de Diaconie met als bestemming: Kerk in Actie : Egypte 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Egypte
overmaken op rek.nr.  NL15RABO0307502007

2e Collecte is bestemd voor de Kerkrentmeesters met als bestemming Jeugd-en Kringwerk in de eigen gemeente.
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Jeugd-en Kringwerk eigen gemeente
overmaken op rek.nr.  NL92RABO0307500039

 

Slotlied: De Geest des Heren heeft (LB 686)

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt een, wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt,
kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Wegzending en Zegen

Orgelspel 
terug

Agenda

Kerkdienst Wijk 1 Ds. H. Hartogsveld

zo 04 jun 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Wijk 2 kand. A.A. Teeuw

zo 04 jun 2023 om 10:00

Avonddienst Wijk 2 ds. J. v.d. Meijden

zo 04 jun 2023 om 18:30

Kerkdienst Wijk 1 Ds. A. ter Schuur

zo 11 jun 2023 om 10.00 uur

Ochtenddienst Wijk 2 ds. M. v.d. Ruitenbeek

zo 11 jun 2023 om 10:00

Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wilt beluisteren.
De dienst op 1e Pinksterdag wordt ook via livestream uitgezonden. ( zie hieronder ) 

Livestream

De dienst op 1e Pinksterdag  op zondag 28 mei 2023  wordt via  livestream uitgezonden . Klik op de button  om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Om de dienst te beluisteren klikt u op de button hiernaast     en kiest u voor de wijk die u wilt beluisteren.

Wij zenden de kerkdiensten ook live uit via YouTube. Klik op de button   om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.