PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
      PROTOCOL PROCEDURE KERKDIENSTEN WIJKGEMEENTE 1

Vastgesteld door: Kerkenraad Wijk 1, Hervormde Gemeente Berkenwoude

Onderwerp: procedure bij kerkdiensten Wijkgemeente 1 
in de Dorpskerk van Berkenwoude 
______________________________________________________________________________
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten bij een openstelling van de Dorpskerk voor het houden van erediensten of bijzondere diensten voor wijkgemeente 1 zijn:
 1.    Er wordt 100 % van de capaciteit aan vaste zitplaatsen gebruikt, voor zover hierbij 1,5 m afstand           wordt aangehouden
 2.    Personen van één huishouden op een adres mogen naast elkaar met maximum van 4 personen
 3.    Vrienden en bekenden zitten niet naast elkaar
 4.    RIVM richtlijnen zijn leidend
 5.    Regie en toezicht wordt gehouden door ambtsdragers
 6.    Voorafgaand en na afloop van de dienst wordt de kerk geventileerd
 7.    Bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren en vragen door te nemen
 8.    Goede verwijzing en communicatie naar alle belanghebbenden
 9.    Mensen die klachten hebben of zich niet lekker voelen, blijven thuis.
 10.    Deze voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat kerkbezoekers de maatregelen van de overheid zelf ook blijven volgen. De richtlijnen van de wijkgemeente worden daar voortdurend op aangepast.

Iedereen beslist zelf of men aan de kerkdienst deelneemt. De kerkenraad wijkgemeente 1 wijst hierover op de voorschriften van de rijksoverheid met betrekking tot de  risicogroepen.en kwetsbaren.
Het gebruik maken van de kerktelefoon en thuis meeluisteren blijft mogelijk.

Procedure (ere)diensten
De kerk wordt voorafgaand aan de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Er staat een bordje bij de ingang van het kerkpad om 1,5 m afstand te houden en de aanwijzingen van ambtsdragers op te volgen. De buitendeur van de kerk is om 09:30 uur open en daar staat een deurwacht-ambtsdrager bij. Deze ambtsdrager zorgt ervoor dat maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de hal onder de kerktoren wordt toegelaten. Er mogen maximaal 1 gezin of 3 bezoekers tegelijk in het portaal aanwezig zijn. De bezoekers op het kerkpad zorgen zelf er voor dat ze gepaste afstand van elkaar houden.

Wanneer bezoekers de hal onder de kerktoren betreden dan hangen zij zelf hun jas op en worden verzocht:
 1.    hun handen te desinfecteren met handalcohol
 2.    de vragen over gezondheidsklachten te lezen en bij minimaal eenmaal “JA” als  antwoord,dient U        een van de ambtsdragers hierover te raadplegen zodat overleg over deze situatie kan plaatsvinden
 3.   de bezoekers pakken na de handen gedesinfecteerd te hebben, zelf een liedboek.
 4.    de kerkgangers vullen hun naam in op een presentielijst.

De tussendeur naar de kerkzaal staat tijdens ontvangst open of wordt door bovengenoemde deurwacht-ambtsdrager geopend.

In de kerk is de dienstdoende kerkrentmeester aanwezig, die de bezoeker(s) naar hun plaats leidt. Zit een bezoeker op zijn plaats, dan blijft hij/zij daar ook zitten. Er dient geen  onnodig geloop plaats te vinden ; uiteraard calamiteiten uitgezonderd.

In principe zijn er op elke rij 6 stoelen geplaatst . Personen van één huishouden op een adres mogen naast elkaar met maximum van 4. Vrienden en bekenden zitten niet naast elkaar, maar met een afstand van 1,5 m.
De rij voor en achter een rij stoelen waarop kerkgangers zitten, blijven onbezet. De te gebruiken rijen worden aangeduid met een kaartje met groen kruis op de vloer
De ambtsdrager die kerkgangers naar hun plaats begeleidt, is aanspreekpunt voor vragen en houdt toezicht.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het maximaal toegestaan aantal bezoekers berust bij de kerkrentmeester van dienst, namens de wijkkerkenraad. 
Ook mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit (rolstoel of looprek), of die behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn welkom. Hierbij wordt geen onderscheid in gemaakt.

De liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt vervangen  door een mondelinge mededeling van de ouderling na het openingslied en na het gezongen “Amen” aan het einde van de dienst.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lectoren, dienstdoende ambtsdragers, organist, koster) moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter in acht nemen.

Tijdens de kerkdienst worden twee collectes gehouden voor diaconie en kerkrentmeesters met de collectezakken aan de lange stokken. En indien van toepassing de derde collectezak  lange stok bij een extra deurcollecte.

De gemeentezang is vrijgegeven conform de richtlijnen van de PKN. Gevraagd wordt om enige ingetogenheid in acht te nemen.

Aan het einde van de dienst opent de deurwacht-ambtsdrager de buitendeur en tussendeur en begeleidt , - pas nadat de voorganger naar achter in de kerkzaal is gelopen voor een groet aan de gemeenteleden - van achteruit , de bezoekers per rij en één voor één naar de hal, onder de kerktoren. Tevens houdt deze toezicht op een vlotte doorstroming in het portaal. 
De kerk wordt na afloop van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Bediening Sacramenten
Avondmaal: dit kan gevierd worden, mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon, het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken. 

Doop: Al hoewel de 1,5 m afstand tussen mensen leidend is en blijft, heeft de PKN ontheffing verleent  aan de voorganger om bepaalde liturgische handelingen te verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Hier geldt ook, in verband met de komst van naasten van de doopouders , een reserveringsbeleid.

Overige Diensten
De overige diensten ( huwelijksdiensten, rouwdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten ) verlopen onder dezelfde condities als bij de reguliere erediensten.
Daarnaast is het van belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan het vermijden van lichamelijk contact. Te weten: Zegenen ( zie kopje bediening sacramenten), feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking, aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten.


Overige
Kindernevendienst is weer mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen, waarbij de jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Ontmoetingen na de dienst zijn weer mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen.

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen, zoals vergaderingen, is het mogelijk die in het kerkgebouw te houden zolang de maatregelen van het protocol en gebruiksplan strikt gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor vormen van groepswerk.

Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt worden. 

In het gebruiksplan zijn afspraken opgenomen over het reinigen van de kerkzaal na afloop.
 
 
 
 
 
Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
Gebruiksplan   Kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan Kerkgebouw vormt samen met het protocol procedure kerkdiensten wijkgemeente 1 de uitwerking van deze richtlijnen.   
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.                                                                                                                                                                                 
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

Functies van dit gebruiksplan
We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Fasering
Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 zijn er kerkdiensten gehouden met een maximum van 30 personen (inclusief ambtsdragers). Deze periode is als oefenperiode gebruikt  waarna evaluatie en bijstelling plaatsgevonden;
Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (inclusief ambtsdragers) in het gebouw.
 
Algemene Afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

Gebruikers
Het kerkgebouw wordt gebruikt door twee wijkgemeenten ( wijkgemeente 1 en Wijkgemeente 2 ) .Er zijn elke zondag twee diensten.

Aanvangstijden Diensten
Eredienst Wijkgemeente 1: zondagmorgen 10.00 uur
Eredienst Wijkgemeente 2: zondagavond 18.30 uur

Situatie Kerkzaal
Het betreft een rechthoekige zaalkerk. De vaste elementen zijn de kansel , twee vaste koorbanken, koorhek en het orgel. De kerkzaal bevat stoelen, welke verplaatsbaar zijn. Er is bij het orgel een kleine galerij.

Maatregelen in een anderhalve- meter situatie
Hiervoor is een protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” gemaakt.

Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
144 zitplaatsen
60 zitplaatsen incl. zitplaatsen voor ambtsdragers


 
consistorie

 
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
Dienstdoende ambtsdragers
 

Ten aanzien van de concrete uitwerking van dit gebruiksplan geldt het volgende:

Routing:
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de ontvangsthal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Garderobe
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Toiletgebruik
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum worden beperkt.

Reinigen en Ventileren
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de Sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.
 Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.

Avondmaal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Doop
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Collecteren
Er wordt gebruik gemaakt vooralsnog van  lange collectestokken. Deze stokken worden na de dienst gereinigd.
Bij het verwerken van collecten wordt gebruik gemaakt van handschoenen.

Koffiedrinken
Er vindt geen structurele ontmoeting na de kerkdienst plaats.

Kinderoppas en Kinderwerk
Zowel in de 1e  en 2e fase vindt er geen kinderoppas en kinderwerk plaats.

Uitnodigingsbeleid
Er vindt geen structurele reservering plaats wat de reguliere kerkdiensten betreft. Er is wel een reserveringsbeleid bij bijzondere diensten.
Voor die gelegenheden is een vast contactpersoon aangesteld. Er wordt dan gewerkt met een reserveringslijst en een plaatsenlijst .
Dit is/wordt gecommuniceerd via nieuwsbrief, mail, kerkblad en mededeling bij het woord van welkom
Het ambtsdragers-team welke de kerkgangers verwelkomt, stelt de bekende RIVM vragen. Zie verder het protocol “procedure bij (beperkte) openstelling kerkdienst “

Ouderen en kwetsbare mensen
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” en de lijst “Entreevragen conform RIVM Richtlijnen “. Deze vragenlijst wordt standaard bij elke kerkganger voorafgaande aan elke kerkdienst gehanteerd.
Bovendien worden de  voorschriften van het RIVM gevolgd.

Taakomschrijving

Coordinatoren 
De coördinatoren zijn de bij de gemeente bekende ambtsdragers
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Kerkenraad
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie in aanwezigheid van de dienstdoende ambtsdragers.

Techniek
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Aan het eind van de samenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende kerkrentmeester de  technische apparatuur gedesinfecteerd, zoals microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, deurklinken,  toilet, keukenblok, etc.

Tijdschema
 
wanneer wat wie
  zondag  
zondag
09:20 u
deuren van het gebouw open +
ventileren
ambtsdragers
  toiletten en deurklinken reinigen  
09:30 u ambtsdragers aanwezig
zaken klaarzetten
ambtsdragers
09:00 u organist aanwezig  
10:00 u aanvang dienst  
11:00 u afsluiting dienst  
11:15 u ventileren ambtsdragers
  reinigen:
- stoelen
- toiletten en deurklinken reinigen
 
11:30 u deuren kerkzaal sluiten – ramen kerkzaal blijven open ambtsdragers

Besluitvorming
Dit gebruiksplan en het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
is door de kerkenraad Wijk 1 in haar vergadering van 30 juni 2020 vastgesteld.

Communicatie
Voor de diverse vormen van communicatie zie het onderstaand communicatiematrix.

Algemene huisregels :
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Gemeentezang is vooralsnog in zeer beperkte vorm/alternatieve wijze toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van ambtsdragers.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Het bezoek aan het toilet tot een minimum beperken

Communicatiematrix:
 
voor wiecommunicatiemiddel
kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
commissie van beheer kerken-raad
gebruiksplan / protocol
website, e-mail, papier

 
x x x x x   x
info
e-mail, website, kerkblad, nieuwsbrief

 
x x x x x   x
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, telefoon, (whats)app
en aanmelden dienst

 
x x x x x   x

Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Er worden alleen kerkenraadsvergaderingen en collegevergaderingen georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Voor overige bijeenkomsten: Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Bezoekwerk
Er vindt in het kerkgebouw geen bezoekwerk plaats. Wel zijn er pastorale gesprekken mogelijk met uitsluitend alleen de predikant in het kerkgebouw. Deze vinden nadrukkelijk plaats op afspraak en in - een op een – situatie.
Hygiëne en ventilatie verloopt aan de hand van het protocol.
 
lees meer »
 
Een schild om mij heen

Een schild om mij heen
Ik weet niet u het u/jij vergaat, maar ik bespeur bij mijzelf een zekere vermoeidheid als het gaat om het coronavirus. Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik wil het nieuws niet meer op de voet volgen. Ik wil rust. Je hoort zoveel tegenstrijdige berichten, mensen reageren zo verschillend. Van onverschillig en onbesuisd tot bezorgd en angstig voor een tweede lockdown. De verleiding is groot om met de onbesuisden de kop in het zand te steken en optimistisch aan de slag te gaan met wat allemaal alweer kan. Toch bespeur ik ook hier een zekere vermoeidheid. Het kost energie om alle regels in acht te nemen, om creatief te kunnen omgaan met wat mag binnen de gestelde perken. De maatregelen zijn wel versoepeld, maar het virus is niet weg en we blijven met elkaar verantwoordelijk voor een ieders gezondheid.

Hoe wapen je je tegen al teveel optimisme, die de realiteit uit het oog doet verliezen?
En hoe bescherm je jezelf tegen het pessimisme dat je in een neerwaartse spiraal doet belanden, zodat je geen toekomst voelt en je gevangen blijft in het heden dat je gijzelt, jouw in zijn greep houdt?

‘Je moet er niet in kijken.’
Dat zei mijn vader vroeger, als hij mosselen voor ons klaarmaakte. Opgegroeid in Zeeland kwam deze delicatesse bij ons regelmatig op tafel, ik was er dol op. Gezellig was het ook, je gebruikte een lege schelp als bestek en dipte je mossel in een sausje naar keuze. Natuurlijk konden mijn broertje en zusje en ik het niet laten en keken we toch. En ja, de mossel ziet er raar uit van binnen, met een baardje en een raar bruin lipje.
Teveel kennis kan je de eetlust doen bekomen, teveel weten je bezorgdheid doen groeien. Al die nadruk op kennis en weten en ‘up to date’ zijn, het helpt ons gek genoeg niet altijd om het leven te leven, om te kunnen navigeren tussen de obstakels die het leven ons geeft.

‘Je kunt niet alles met een schaartje precies knippen zoals jij het wilt.’
Woorden van mijn moeder, als iets niet lukte en we gefrustreerd en boos afhaakten. Hoe wapen je je tegen verzet en frustratie, hoe wapen je je tegen woorden die als giftige pijlen je hart doorboren en je levensmoe maken?  Een schild… Een schild als wapen om de pijlen op te vangen. Woorden, ideeën, gedachten die je geen goed doen.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Ons volkslied, spreekt van een vertrouwen in God als een schild. Willem van Oranje Nassau die in de voetsporen van die andere leider uit lang vervlogen tijden, koning David, God als een schild om zich heen trekt, tegen alles wat hem bedreigt. In het nauw gedreven kun je geen kant op, je kunt de werkelijkheid niet ontkennen door opgewekt optimisme, daar is ze te ernstig voor, maar je kunt je ook niet overlaten aan de wanhoop. Je trekt je terug, op eigen erf, op terrein waar je je veilig voelt, gekend, geliefd, jezelf kunt zijn.

Psalm 3

Een psalm van David; toen hij vluchtte voor Absalom, zijn kind.

JIJ,
iedereen belaagt mij,
iedereen is tegen mij,
iedereen zegt over mij:
‘Voor hem bij God geen bevrijding.’
JIJ,
een schild ben je
om mij, om jou
is het me te doen;
dankzij jou ga ik
met opgeheven hoofd.
Uit alle macht roep ik de LEVENDE,
van hemelse hoogte antwoordt hij.
Ik lig, ik slaap, ik ontwaak:
De LEVENDE houdt me vast.
Ik ben niet bang van horden
die me omsingelen.
Kom op, JIJ,
bevrijdt me, mijn God!
Je slaat al mijn vijanden op hun kaken.
Slechte mensen, op mij gebeten,
je breekt hun tanden.
Van JOU komt bevrijding,
over jouw mensen komt je zegen.
Vertaling: Gerard Swüste, in: ‘Altijd hetzelfde lied’.

Of je vijand nu je kind (!) is, de Spaanse koning, het coronavirus, een operatie waar je tegenop ziet, werk dat niet lekker loopt, relatieproblemen, of ‘gewoon’ angstige bezorgdheid om de toekomst, je kunt altijd een schild van vertrouwen om je heen trekken. Je kunt je verschansen achter een schild van mooie hoopgevende woorden, herinneringen van vroeger waarin je het ook benauwd had, maar wat toch ook voorbij gegaan is, beelden van toen, waarin je gelukkig was. We kunnen niet voorkomen dat het regenen gaat, maar wat we wel doen is een paraplu opsteken. Een schild waaronder je kunt schuilen, een schild dat ons droog houdt en de tijd weet te doorstaan.

Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
 
Een oefening in het NU

Een oefening in het NU
Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
Mattheüs 6: 26-27

We zorgen heel wat af.
De coronacrisis is een zeer zorgelijke tijd.
Drie maanden leven we nu in lockdown en ondanks de versoepelingen drukt de crisis nog zwaar op ons. Afgelopen zondag konden we voor het eerst met dertig mensen samenkomen om een kerkviering te houden. Maar de mensen komen niet. De angst regeert, de zorgen overheersen. Het is nog niet voorbij. Het is nog niet veilig, de stabiliteit is precair. Om ons heen horen we dat mensen ziek geworden zijn, een test maakt het tegenwoordig mogelijk dat we nu kunnen weten of onze ziekteverschijnselen echt corona zijn. En het is waar, veel mensen genezen, corono is ook ‘gewoon’ een griepsoort. Maar het kán ook anders, en wij willen niet die uitzondering zijn en dus blijven we nog maar even binnen.


We zorgen heel wat af.
We breken ons hoofd over heel veel dingen. Hoe moet het nu verder, als het echt lang duurt? Soms grijpt de wanhoop ons naar de keel, als we zien hoe langzaam de versoepelingen gaan. Ja, we kunnen op vakantie, maar of dat leuk is? Mondkapjes op, in restaurants en op terrassen. Ligbedden ver uit elkaar, afgebakend zwemwater. Dat klinkt alles behalve zorgeloos, eerder een beetje triest, zo word je nog meer met je neus op de feiten gedrukt dat we leven in een bizarre tijd.  Hoe lang houden we het gemeentezijn nog vol zonder fysieke samenkomsten? Het elkaar ontmoeten, een praatje bij de koffie, even een knikje, een opbeurend woord in het voorbijgaan, een hand op je schouder, een kneepje in je arm, het zijn zulke kleine gebaren maar ze zijn zó belangrijk.

De crisis is een kans voor vernieuwing!
Laten we zorgen dat we deze kans op vernieuwing aanpakken! Niet meer teruggaan naar oude economische modellen van meer, groter, beter! Ja, er zijn tegenstemmen die hoopvol blijven en dat ís goed! Maar na drie maanden crisis slaat ook de vermoeidheid toe, en de stress, en ons optimisme kan zomaar ineens inzakken. Het duwen en trekken, het willen zien van de goede kant van de crisis, het vol goede moed aanpakken van wat wél kan, creatieve oplossingen bedenken voor oude vormen, soms ontbreekt ons gewoon de kracht en energie ervoor.

We léven in een zorgelijke tijd!
Voor mij werkt het bevrijdend om dit gewoon te erkennen. Dat is niet prettig en niet makkelijk, want onze geest wil oplossingen en vooruitgang en vernieuwing. We willen verder, niet bij de pakken neerzitten. Een populaire quote in de moderne psychologie, die je wel eens tegenkomt in lifestylebladen over geluk en gezondheid, mindfulness en bewust leven is: ‘Life isn’t about waiting for the storm to pass; it is about learning to dance in the rain.’ Het gaat er in het leven niet om dat je de storm afwacht, maar dat je leert hoe om te gaan met de regen. Een actieve betrokkenheid bij alles wat je overkomt, die houding wordt aangemoedigd en die is zeker goed. Maar soms is de storm gewoon te groot! Duurt de storm geen dag, maar komt er geen einde aan.

Als je niet weet hoe lang het duurt voor de storm overgaat. Als je niet weet wat de toekomst je brengen zal, als je je moe voelt en niet happy, dan heeft het geen zin om er tegenin te gaan. Er zijn gebeurtenissen die zo groot zijn, dat ons menselijk geduw en getrek er geen invloed op heeft. Dan kun je je beter overgeven aan de stroom van de gebeurtenissen en goed voor jezelf zorgen zodat je staande blijft. ‘Je kunt de rivier niet duwen’, nog zo’n populaire uitspraak. Zij stroomt vanzelf. Als ons doen en laten, ze doen er niet zoveel toe.

Zelfzorg wordt in onze christelijke traditie niet zo aangemoedigd en toch doen we het ook allemaal! Zelfzorg is je overgeven aan de Eeuwige, aan God, in het vertrouwen dat Hij voor je zal zorgen! Je mag schuilen, je mag klein zijn, onzeker en bang. Zij veroordeelt jou daar niet om, je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Je mag rusten, de rivier stroomt, de vogels zingen, de bloemen bloeien. De coronacrisis als een oefening in het NU, overgave aan het onbekende, maar toch weten dat het over gaat… ooit…

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
 
EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS
Dag allemaal,
Op 1 september zal ik worden bevestigd als jullie, als uw nieuwe dominee, en ik zie daar zeer naar uit. In dit schrijven wil ik me even voorstellen zodat u, zodat jullie weten wie daar straks komt te wonen, in de pastorie, en wie er straks op de kansel staat. Ik schrijf dit stukje op Curaçao, en dat tekent eigenlijk wel mijn persoonlijkheid. Ik houd van reizen en andere culturen, ik heb vele omzwervingen gemaakt alvorens ik dominee ben geworden. Mijn roeping kwam pas laat, ik ben 47 jaar en Curaçao was mijn eerste gemeente. Hier heb ik drie jaar gewoond en gewerkt. Een boeiende tijd, niet altijd makkelijk, maar leerzaam en kleurrijk en we hebben echt genoten van de mooie kanten van het eiland. Ik ben daar in januari 2016 met man en dochter naar toe gekomen. Sophia was toen 16 jaar, ze heeft op Curaçao de HAVO afgemaakt. Nu woont ze in Amsterdam waar ze een HBO-opleiding voor allround-styling volgt. Ze zal dus niet meeverhuizen naar de pastorie. Echtgenoot Jurjen Berends verhuist wel mee. Wij hebben beiden Zeeuwse wortels en allebei komen we uit binnenvaartfamilies. De eerste zes jaar van mijn leven heb ik varend doorgebracht. Mijn ouders zijn in Goes aan de wal gegaan en daar heb ik tot mijn achttiende jaar gewoond. Tijdens mijn studie heb ik Jurjen leren kennen en samen hebben we vele reizen door Azië gemaakt, voordat onze dochter in 1999 werd geboren. 6 Vanaf 1995 wonen we in Krimpen aan de Lek, vanwege het werk van mijn man. Ik ken de Krimpenerwaard dus goed! Mijn opleiding theologie ben ik begonnen in Utrecht. Eerst heb ik de HBOopleiding gedaan en daarna ben ik in Kampen naar de universiteit gegaan. Naast het studeren zorgde ik voor ons gezin, was ik vrijwilliger voor VluchtelingenWerk Nederlek en heb ik een aantal jaren in Den Haag gewerkt, in een buurt-kerkhuis in de wijk SpoorwijkLaak. Op 31 augustus 2015 ben ik afgestudeerd, op de exegese van 1 Samuel 15. De Bijbel vertalen naar de context van deze tijd is mijn specialisatie. In de diensten die ik zal houden, zult u dit ongetwijfeld terug kunnen horen. Op Curaçao was ik als dominee ook verbonden aan de protestantse scholen en ik heb daar vele maandopeningen, paas- en kerstdiensten verzorgd. In Berkenwoude wil ik de band tussen kerk en school ook graag continueren. Verder houd ik van wandelen en lezen en ik kook graag. Mijn man en ik zien er naar uit om straks in ‘Perkouw’ te wonen. Voor nu wens ik u en jullie alvast een heel goede zomervakantie toe. Hartelijke groet, uit Dushi Korsou, Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
Kerkblad per email?

Kerkblad per email?

Het is nu ook mogelijk om het kerkblad per email te ontvangen. Stuur hiervoor uw emailadres naar info@hervormdberkenwoude.nl

 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. I. Uijtdewilligen
datum en tijdstip 08-08-2021 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. D. Rietveld
datum en tijdstip 15-08-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Versoepeling Erediensten
Vanaf 26 juni geldt: MONDKAPJES zijn niet meer verplicht, Er vindt weer GEMEENTELIJKE SAMENZANG plaats.
Voor verdere details zie onder knopje Nieuws bij Actueel Wijk 1 ( zie boven )

Livestream
Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk I  live uitgezonden via YouTube.. Klik HIER om naar eerder opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.