PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 9 mei 2021

Liturgie zondag 9 mei 2021

Thema: Heb elkaar lief

Orgelspel

Welkom en mededelingen 

Stilte

Lied 212 Laten wij zingend deze dag beginnen: 1, 2
1. Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!

2. Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
 roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
 Zing Halleluja!

Bemoediging en Groet

Lied 212: 4
4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

Kyrie gebed

Glorialied 136 Loof de Heer, want Hij is goed: 1, 2, 3
1. Loof de Heer, want hij is goed
Trouw in alles wat Hij doet
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid

2. Geef de God der goden eer
Jubel voor der heren Heer
Hij doet wond'ren, Hij alleen
Trouw door alle tijden heen

3. Loof Hem die de hemel schiep
zijn verstand is grond'loos diep
Hij bereidde zee en land
Eeuwig houdt zijn liefde stand

Gebed bij de opening van de Schrift

Jesaja 45: 15-19  

Lied 67 God zij ons gunstig en genadig: 1, 3
1  God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht;
opdat hier op aarde
elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend ',
zo, dat allerwegen
ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

3  De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen,
onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen,
Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.

Johannes 15:9-17

Lied 568a Ubi caritas (Taizé): 3x
Ubi caritas et amor,
ubi caritas, Deus ibi est
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

Overdenking

Orgelspel

Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken: 1, 2, 3, 4, 5, 6
1. Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5. Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.

6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf!

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader.

Collecte

Slotlied 905 Wie zich door God alleen laat leiden: 1, 4
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Wegzending en zegenbede      
            

Gezongen Amen

Orgelspel
 
 
Beperkte toegankelijkheid Kerkdiensten

Beperkte toegankelijkheid Kerkdiensten
De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft gebaseerd op de adviezen van de PKN van 25 februari 2021 besloten een beperkte toegankelijkheid te hanteren bij de kerkdiensten .Vanaf 7 maart 2021 zijn de kerkdiensten van Wijk 1 in de Dorpskerk toegankelijk voor een beperkt aantal mensen.  De diensten zullen voor maximaal 30 personen toegankelijk zijn. De bestaande protocollen blijven gehandhaafd.Tevens wordt u dringend verzocht om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje  te dragen. Als u op uw plaats zit , mag u het mondkapje afdoen. Daarnaast zullen alle verplaatsingen tot een minimum worden beperkt.  Bovendien wordt u als kerkganger ook verzocht om alle aanwijzingen van de aanwezige ambtsdragers op te volgen. Zij zullen erop toezien dat alles volgens het protocol en de RIVM richtlijnen verloopt. U dient zich dan ook vooraf aan te melden bij dhr. Peter Versluys voor het bijwonen van de eredienst en kunt dat doen via telefoonnummer 06-28780461 (bellen of whatsapp) of een email te sturen naar pbmversluys@icloud.com. ( met vermelding van hoeveel personen ). Dit kan tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de kerkdienst van die zondag. U krijgt een bevestiging als bezoek mogelijk is. Naast het bijwonen van de eredienst in de Dorpskerk blijft de mogelijkheid bestaan om thuis de onlinedienst mee te vieren via de kerktelefoon.  

Aan de luisteraars die de dienst via de kerktelefoon online volgen, vragen wij dringend om collectegiften te blijven geven door een bedrag over te boeken naar Diaconie Herv. Gemeente : rekening nr.: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie onlinediensten  Wijk 1. En naar College van Kerkrentmeesters: rekening nr. NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters onlinediensten  Wijk 1.  

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank !

Kerkenraad Wijkgemeente 1
 
Door alles heen ......... U geeft rust

Door alles heen ......... U geeft rust
Door alles heen… U geeft rust

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&list=RDHEqe9KUPKK0&start_radio=1

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
 
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.                                
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.                  
U geeft rust in mijn ziel. 
 
Op verhaal komen in Perkouw rondom het thema: Geloofshelden Op verhaal komen in Perkouw rondom het thema: Geloofshelden
In het nieuwe seizoen willen we – binnen de RIVM-maatregelen – weer enkele activiteiten gaan oppakken. De Leerhuisavonden zijn sinds maart stil komen te staan. In de maanden oktober, november en december willen we samenkomen rondom het thema: Geloofshelden. Bijbelse verhalen gaan over mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, mensen die geloven, hopen, liefhebben. Per avond zetten wij een geloofsheld centraal waarover wij in gesprek gaan met elkaar. De avonden zullen in de consistorie worden gehouden, van 20:00 uur tot 21:30 uur, op de dinsdagen 20 oktober, 10 november en 8 december.
 
Groep Liturgisch Bloemschikken Groep Liturgisch Bloemschikken

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom is er de groep liturgisch bloemschikken, die in bijzondere diensten zorg draagt voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken.

 
Predikant en kerkenraad Predikant en kerkenraad

Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien hem als motor (of aandrijfkracht) waar de gemeente om draait. Huis- en ziekenbezoek behoren tot zijn werk, hoewel ook andere ambtsdragers daarin een taak hebben.

Eenmaal per maand is er een vergadering van de kerkenraad, waar ondermeer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken etc.

Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak. De dragers van die ambten vormen de kerkenraad.

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. J. de Koning (beperkte toegankelijkheid + onlinedienst)
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Livestream
De diensten op Goede Vrijdag (2 april 2021), Stille Zaterdag (3 april 2021) en Paasmorgen (4 april 2021) zijn live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar deze livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.