PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
      PROTOCOL PROCEDURE KERKDIENSTEN WIJKGEMEENTE 1

Vastgesteld door: Kerkenraad Wijk 1, Hervormde Gemeente Berkenwoude

Datum: 1 juli 2020

Onderwerp: procedure bij kerkdiensten Wijkgemeente 1 
in de Dorpskerk van Berkenwoude tot maximaal 100 bezoekers
______________________________________________________________________________
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten bij een openstelling van de Dorpskerk voor het houden van erediensten of bijzondere diensten voor wijkgemeente 1 zijn:
 1.    een opgelegde beperking van maximaal 100 aanwezige bezoekers
 2.    rekening houden met minimaal 1,5 m afstand
 3.    personen van één huishouden op een adres naast elkaar met maximum van 4
 4.    geen vrienden of bekenden naast elkaar
 5.    geen pijlen of verwijzingen in de kerk
 6.    RIVM richtlijnen zijn leidend
 7.    regie en toezicht wordt gehouden door ambtsdragers
 8.    voorafgaand en na afloop van de dienst wordt de kerk geventileerd
 9.    bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren en vragen door te nemen
 10.    goede verwijzing en communicatie naar alle belanghebbenden
 11.    mensen die klachten hebben of zich niet lekker voelen, blijven thuis.
 12.    deze voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat kerkbezoekers de maatregelen van de overheid zelf ook blijven volgen. De richtlijnen van de wijkgemeente worden daar voortdurend op aangepast.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerkenraad wijkgemeente 1 wijst hierover op de voorschriften van de rijksoverheid met betrekking toto risicogroepen.
Het gebruik maken van de kerktelefoon en thuis meeluisteren blijft mogelijk.

Procedure (ere)diensten
De kerk wordt  minimaal 15 minuten voorafgaand van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Er staat een bordje bij de ingang van het kerkpad om 1,5 m afstand te houden en de aanwijzingen van ambtsdragers op te volgen. De buitendeur van de kerk is om 09:30 uur open en daar staat een deurwacht-ambtsdrager bij. Deze ambtsdrager zorgt ervoor dat maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de hal onder de kerktoren wordt toegelaten. Er mogen maximaal 1 gezin of 3 bezoekers tegelijk in het portaal aanwezig zijn. De bezoekers op het kerkpad zorgen zelf er voor dat ze gepaste afstand van elkaar houden.

Wanneer bezoekers de hal onder de kerktoren betreden dan hangen zij zelf hun jas op en worden verzocht:
 1.    hun handen te desinfecteren met handalcohol
 2.    de vragen over gezondheidsklachten te lezen en bij minimaal eenmaal “JA” als  antwoord,dient U        een van de ambtsdragers hierover te raadplegen zodat overleg over deze situatie kan plaatsvinden
 3.   de bezoekers pakken na de handen gedesinfecteerd te hebben, zelf een liedboek.

De tussendeur naar de kerkzaal staat tijdens ontvangst open of wordt door bovengenoemde deurwacht-ambtsdrager geopend.

In de kerk is de dienstdoende kerkrentmeester aanwezig, die de bezoeker(s) naar hun plaats leidt. Zit een bezoeker op zijn plaats, dan blijft hij/zij daar ook zitten. Er dient geen  onnodig geloop plaats te vinden ; uiteraard calamiteiten uitgezonderd.

Eerst worden de toegestane plaatsen vooraan in de kerk aangewezen en zo vandaar uit naar achteren toe opgevuld. Nieuwe bezoekers hoeven dan de zittende bezoekers niet te passeren.
In principe zijn er op elke rij 7 stoelen geplaatst (1 losse stoel extra), waarvan er 3 beschikbaar zijn (= groen kruis) voor afzonderlijke kerkgangers, met twee onbezette stoelen (=O) er tussen (X-O-O-X-O-O-X).
Indien er een tweetal kerkgangers uit één huishouden naast elkaar op een rij zit, mag daar nog een tweetal of een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-O-O-O-O-X of X-X-O-O-O-X-X).
Indien een gezin (max. 4 personen) naast elkaar op een rij stoelen zit, mag daar nog een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-X-X-O-O-X).
De rij voor en achter een rij stoelen waarop kerkgangers zitten, blijven onbezet.
De ambtsdrager die kerkgangers naar hun plaats begeleidt, is aanspreekpunt voor vragen en houdt toezicht.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het maximaal toegestaan aantal bezoekers berust bij de kerkrentmeester van dienst, namens de wijkkerkenraad. Tijdens de dienst zal de deurwacht- ambtsdrager bij de tussendeur plaatsnemen en latere kerkgangers of naar een plaats begeleiden of tegenhouden en terugsturen.
Ook mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit (rolstoel of looprek), of die behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn welkom. Hierbij wordt geen onderscheid in gemaakt.

De liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt vervangen  door een mondelinge mededeling van de ouderling na het openingslied en na het gezongen “Amen” aan het einde van de dienst.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lectoren, dienstdoende ambtsdragers, organist, koster) moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter in acht nemen. De lezenaar microfoon wordt bij gebruik door wisselende personen tussentijds gedesinfecteerd, door de dienstdoende kerkrentmeester. Deze zit dan bij voorkeur binnen het koorhek naast de geluidskast, in verband met desinfectie lezenaar microfoon.

Tijdens de kerkdienst worden twee collectes gehouden voor diaconie en kerkrentmeesters met de collectezakken aan de lange stokken. En indien van toepassing de derde collectezak  lange stok bij een extra deurcollecte.

De gemeentezang komt in diverse artikelen terug, als een moment waarop overdracht kan plaatsvinden. Wel wordt in overleg met de dienstdoende predikant de gemeentezang beperkt en eventueel in alternatieve vorm gebracht (enkele zangers, voorzang, oplezen of geluidsopname).

Aan het einde van de dienst opent de deurwacht-ambtsdrager de buitendeur en tussendeur en begeleidt , - pas nadat de voorganger naar achter in de kerkzaal is gelopen voor een groet aan de gemeenteleden - van achteruit , de bezoekers per rij en één voor één naar de hal, onder de kerktoren. Tevens houdt deze toezicht op een vlotte doorstroming in het portaal. Dit geheel zal toch enige vertraging met zich meebrengen en het is goed om de bezoekers in eerste instantie te vragen te gaan zitten onder het afsluitend orgelspel. Dit geeft rust en leidt ook tot beperking van onnodige beweging van de mensen.
De kerk wordt minimaal 15 minuten na afloop van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Bediening Sacramenten
Avondmaal: dit kan gevierd worden, mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon, het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een reserveringsbeleid in verband met aangepast stoelenplan.

Doop: Al hoewel de 1,5 m afstand tussen mensen leidend is en blijft, heeft de PKN ontheffing verleent vanaf 1 juli aan de voorganger om bepaalde liturgische handelingen te verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Hier geldt ook, in verband met de komst van naasten van de doopouders , een reserveringsbeleid.

Overige Diensten
De overige diensten ( huwelijksdiensten, rouwdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten ) verlopen onder dezelfde condities als bij de reguliere erediensten.
Daarnaast is het van belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan het vermijden van lichamelijk contact. Te weten: Zegenen ( zie kopje bediening sacramenten), feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking, aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten.
Tevens geldt voor deze speciale diensten een reserveringsbeleid.

Overige
Kindernevendienst is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen, waarbij de jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen, zoals vergaderingen, is het mogelijk die in het kerkgebouw te houden zolang de maatregelen van het protocol en gebruiksplan strikt gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor vormen van groepswerk.

Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er wordt gezorgd voor reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes voor deurkrukken en toiletbril.

In het gebruiksplan zijn afspraken opgenomen over het reinigen van de kerkzaal na afloop.
 
 
 
 
terug
 
 
 
 

Startdienst o.l.v. Ds. M. Berends - van Waardenberg
datum en tijdstip 20-09-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. E. Verheul
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws

Liturgie
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.