PKN
  » Wijkgemeente I » Nieuws 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Protocol procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
      PROTOCOL PROCEDURE KERKDIENSTEN WIJKGEMEENTE 1

Vastgesteld door: Kerkenraad Wijk 1, Hervormde Gemeente Berkenwoude

Datum: 1 juli 2020

Onderwerp: procedure bij kerkdiensten Wijkgemeente 1 
in de Dorpskerk van Berkenwoude tot maximaal 100 bezoekers
______________________________________________________________________________
Uitgangspunten
De gehanteerde uitgangspunten bij een openstelling van de Dorpskerk voor het houden van erediensten of bijzondere diensten voor wijkgemeente 1 zijn:
 1.    een opgelegde beperking van maximaal 100 aanwezige bezoekers
 2.    rekening houden met minimaal 1,5 m afstand
 3.    personen van één huishouden op een adres naast elkaar met maximum van 4
 4.    geen vrienden of bekenden naast elkaar
 5.    geen pijlen of verwijzingen in de kerk
 6.    RIVM richtlijnen zijn leidend
 7.    regie en toezicht wordt gehouden door ambtsdragers
 8.    voorafgaand en na afloop van de dienst wordt de kerk geventileerd
 9.    bezoekers worden verzocht hun handen te desinfecteren en vragen door te nemen
 10.    goede verwijzing en communicatie naar alle belanghebbenden
 11.    mensen die klachten hebben of zich niet lekker voelen, blijven thuis.
 12.    deze voorschriften kunnen worden bijgesteld.

Het is van belang dat kerkbezoekers de maatregelen van de overheid zelf ook blijven volgen. De richtlijnen van de wijkgemeente worden daar voortdurend op aangepast.

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. De kerkenraad wijkgemeente 1 wijst hierover op de voorschriften van de rijksoverheid met betrekking toto risicogroepen.
Het gebruik maken van de kerktelefoon en thuis meeluisteren blijft mogelijk.

Procedure (ere)diensten
De kerk wordt  minimaal 15 minuten voorafgaand van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Er staat een bordje bij de ingang van het kerkpad om 1,5 m afstand te houden en de aanwijzingen van ambtsdragers op te volgen. De buitendeur van de kerk is om 09:30 uur open en daar staat een deurwacht-ambtsdrager bij. Deze ambtsdrager zorgt ervoor dat maar een beperkt aantal mensen tegelijk in de hal onder de kerktoren wordt toegelaten. Er mogen maximaal 1 gezin of 3 bezoekers tegelijk in het portaal aanwezig zijn. De bezoekers op het kerkpad zorgen zelf er voor dat ze gepaste afstand van elkaar houden.

Wanneer bezoekers de hal onder de kerktoren betreden dan hangen zij zelf hun jas op en worden verzocht:
 1.    hun handen te desinfecteren met handalcohol
 2.    de vragen over gezondheidsklachten te lezen en bij minimaal eenmaal “JA” als  antwoord,dient U        een van de ambtsdragers hierover te raadplegen zodat overleg over deze situatie kan plaatsvinden
 3.   de bezoekers pakken na de handen gedesinfecteerd te hebben, zelf een liedboek.

De tussendeur naar de kerkzaal staat tijdens ontvangst open of wordt door bovengenoemde deurwacht-ambtsdrager geopend.

In de kerk is de dienstdoende kerkrentmeester aanwezig, die de bezoeker(s) naar hun plaats leidt. Zit een bezoeker op zijn plaats, dan blijft hij/zij daar ook zitten. Er dient geen  onnodig geloop plaats te vinden ; uiteraard calamiteiten uitgezonderd.

Eerst worden de toegestane plaatsen vooraan in de kerk aangewezen en zo vandaar uit naar achteren toe opgevuld. Nieuwe bezoekers hoeven dan de zittende bezoekers niet te passeren.
In principe zijn er op elke rij 7 stoelen geplaatst (1 losse stoel extra), waarvan er 3 beschikbaar zijn (= groen kruis) voor afzonderlijke kerkgangers, met twee onbezette stoelen (=O) er tussen (X-O-O-X-O-O-X).
Indien er een tweetal kerkgangers uit één huishouden naast elkaar op een rij zit, mag daar nog een tweetal of een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-O-O-O-O-X of X-X-O-O-O-X-X).
Indien een gezin (max. 4 personen) naast elkaar op een rij stoelen zit, mag daar nog een afzonderlijke kerkganger bij, met minimaal twee onbezette stoelen ertussen (X-X-X-X-O-O-X).
De rij voor en achter een rij stoelen waarop kerkgangers zitten, blijven onbezet.
De ambtsdrager die kerkgangers naar hun plaats begeleidt, is aanspreekpunt voor vragen en houdt toezicht.

De verantwoordelijkheid voor het bewaken van het maximaal toegestaan aantal bezoekers berust bij de kerkrentmeester van dienst, namens de wijkkerkenraad. Tijdens de dienst zal de deurwacht- ambtsdrager bij de tussendeur plaatsnemen en latere kerkgangers of naar een plaats begeleiden of tegenhouden en terugsturen.
Ook mensen die beperkt zijn in hun mobiliteit (rolstoel of looprek), of die behoren tot de kwetsbare doelgroep zijn welkom. Hierbij wordt geen onderscheid in gemaakt.

De liturgische handdruk tussen predikant en ouderling van dienst wordt vervangen  door een mondelinge mededeling van de ouderling na het openingslied en na het gezongen “Amen” aan het einde van de dienst.

Alle betrokkenen in de eredienst (voorganger, lectoren, dienstdoende ambtsdragers, organist, koster) moeten ook tijdens de dienst de anderhalve meter in acht nemen. De lezenaar microfoon wordt bij gebruik door wisselende personen tussentijds gedesinfecteerd, door de dienstdoende kerkrentmeester. Deze zit bij voorkeur binnen het koorhek naast de geluidskast, in verband met desinfectie lezenaar microfoon.

Tijdens de kerkdienst worden twee collectes gehouden voor diaconie en kerkrentmeesters met de collectezakken aan de lange stokken. En indien van toepassing de derde collectezak  lange stok bij een extra deurcollecte.

De gemeentezang komt in diverse artikelen terug, als een moment waarop overdracht kan plaatsvinden. Er vindt geen massale gemeentezang plaats! Wel wordt in overleg met de dienstdoende predikant de gemeentezang beperkt en eventueel in alternatieve vorm gebracht (enkele zangers, voorzang, oplezen of geluidsopname).

Aan het einde van de dienst opent de deurwacht-ambtsdrager de buitendeur en tussendeur en begeleidt , - pas nadat de voorganger naar achter in de kerkzaal is gelopen voor een groet aan de gemeenteleden - van achteruit , de bezoekers per rij en één voor één naar de hal, onder de kerktoren. Tevens houdt deze toezicht op een vlotte doorstroming in het portaal. Dit geheel zal toch enige vertraging met zich meebrengen en het is goed om de bezoekers in eerste instantie te vragen te gaan zitten onder het afsluitend orgelspel. Dit geeft rust en leidt ook tot beperking van onnodige beweging van de mensen.
De kerk wordt minimaal 15 minuten na afloop van de kerkdienst geventileerd. Hierbij worden de buitendeuren, de tussendeuren en deuren van de consistorie tegen elkaar open gezet.

Bediening Sacramenten
Avondmaal: dit kan gevierd worden, mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een bekertje per persoon, het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken en een reserveringsbeleid in verband met aangepast stoelenplan.

Doop: Al hoewel de 1,5 m afstand tussen mensen leidend is en blijft, heeft de PKN ontheffing verleent vanaf 1 juli aan de voorganger om bepaalde liturgische handelingen te verrichten zonder deze afstand te handhaven. Het gaat om dopen, bevestiging van ambtsdragers, huwelijks(in)zegening en ziekenzalving. Hier geldt ook, in verband met de komst van naasten van de doopouders , een reserveringsbeleid.

Overige Diensten
De overige diensten ( huwelijksdiensten, rouwdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten ) verlopen onder dezelfde condities als bij de reguliere erediensten.
Daarnaast is het van belang dat er specifieke aandacht wordt gegeven aan het vermijden van lichamelijk contact. Te weten: Zegenen ( zie kopje bediening sacramenten), feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking, aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten.
Tevens geldt ook voor deze speciale diensten een reserveringsbeleid.

Overige
Kindernevendienst is mogelijk, mits alle voorschriften in acht worden genomen, waarbij de jeugd tot 18 jaar hoeft onderling geen 1,5 m afstand te houden.

Waar het gaat om fysieke ontmoetingen, zoals vergaderingen, is het mogelijk die in het kerkgebouw te houden zolang de maatregelen van het protocol en gebruiksplan strikt gevolgd worden. Hetzelfde geldt voor vormen van groepswerk.

Het gebruik van het toilet moet tot een minimum beperkt worden. Er wordt gezorgd voor reinigingsmiddelen zoals hygiënedoekjes voor deurkrukken en toiletbril.

In het gebruiksplan zijn afspraken opgenomen over het reinigen van de kerkzaal na afloop.
 
 
 
 
 
Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1 Gebruiksplan Kerkgebouw procedure Kerkdiensten Wijkgemeente 1
Gebruiksplan   Kerkgebouw
Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan Kerkgebouw vormt samen met het protocol procedure kerkdiensten wijkgemeente 1 de uitwerking van deze richtlijnen.   
De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.                                                                                                                                                                                 
Doelstelling in het algemeen
Met dit gebruiksplan willen we:
bijdragen aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus tot er een vaccin is, zodat de zorg het aankan. Als kerk willen we daarin onze verantwoordelijkheid nemen;
bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren. We zien het maken van goed doordachte keuzes als een vorm van naastenliefde;
volop kerk zijn vanuit ons kerkgebouw en vanuit onze huizen. We willen verbinding blijven zoeken met God, zijn Woord en met elkaar om toegerust in de wereld te staan.

Functies van dit gebruiksplan
We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de zogenoemde controlefase van de coronacrisis;
De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Fasering
Vanaf 1 juni tot 1 juli 2020 zijn er kerkdiensten gehouden met een maximum van 30 personen (inclusief ambtsdragers). Deze periode is als oefenperiode gebruikt  waarna evaluatie en bijstelling plaatsgevonden;
Vanaf 1 juli schalen we de kerkdiensten op naar een maximum van 100 personen (inclusief ambtsdragers) in het gebouw.
 
Algemene Afspraken
Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:
anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

Gebruikers
Het kerkgebouw wordt gebruikt door twee wijkgemeenten ( wijkgemeente 1 en Wijkgemeente 2 ) .Er zijn elke zondag twee diensten.

Aanvangstijden Diensten
Eredienst Wijkgemeente 1: zondagmorgen 10.00 uur
Eredienst Wijkgemeente 2: zondagavond 18.30 uur

Situatie Kerkzaal
Het betreft een rechthoekige zaalkerk. De vaste elementen zijn de kansel , twee vaste koorbanken, koorhek en het orgel. De kerkzaal bevat stoelen, welke verplaatsbaar zijn. Er is bij het orgel een kleine galerij.

Maatregelen in een anderhalve- meter situatie
Hiervoor is een protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” gemaakt.

Kerkzaal: normale capaciteit en aangepaste capaciteit
 
Zaal Normaal gebruik Aangepast gebruik per 1 juli
kerkzaal en galerij kerkdiensten en gemeentevergaderingen
144 zitplaatsen
60 zitplaatsen incl. zitplaatsen voor ambtsdragers


 
consistorie

 
kerkenraad voor de dienst
vergaderzaal voor o.a. kerkenraad
Dienstdoende ambtsdragers
 

Ten aanzien van de concrete uitwerking van dit gebruiksplan geldt het volgende:

Routing:
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de ontvangsthal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Garderobe
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Toiletgebruik
Het bezoek aan het toilet in de kerk moet tot een minimum worden beperkt.

Reinigen en Ventileren
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Gebruik van de Sacramenten
Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.
 Met betrekking tot de sacramenten van doop en avondmaal zal de kerkenraad op verantwoorde wijze haar keuze maken. Dat gaat gepaard met enkele fundamentele principes om recht te doen aan het eigene van de sacramenten en met de praktische mogelijkheden.

Avondmaal
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Doop
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Zang
Gemeentezang is vooralsnog in zeer beperkte vorm/alternatieve wijze  mogelijk. Wel is de kerkenraad bezig om zich te bezinnen hoe dit duidelijker vorm te geven.

Collecteren
Er wordt gebruik gemaakt vooralsnog van  lange collectestokken. Deze stokken worden na de dienst gereinigd.
Bij het verwerken van collecten wordt gebruik gemaakt van handschoenen.

Koffiedrinken
Er vindt geen structurele ontmoeting na de kerkdienst plaats.

Kinderoppas en Kinderwerk
Zowel in de 1e  en 2e fase vindt er geen kinderoppas en kinderwerk plaats.

Uitnodigingsbeleid
Er vindt geen structurele reservering plaats wat de reguliere kerkdiensten betreft. Er is wel een reserveringsbeleid bij bijzondere diensten.
Voor die gelegenheden is een vast contactpersoon aangesteld. Er wordt dan gewerkt met een reserveringslijst en een plaatsenlijst .
Dit is/wordt gecommuniceerd via nieuwsbrief, mail, kerkblad en mededeling bij het woord van welkom
Het ambtsdragers-team welke de kerkgangers verwelkomt, stelt de bekende RIVM vragen. Zie verder het protocol “procedure bij (beperkte) openstelling kerkdienst “

Ouderen en kwetsbare mensen
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1” en de lijst “Entreevragen conform RIVM Richtlijnen “. Deze vragenlijst wordt standaard bij elke kerkganger voorafgaande aan elke kerkdienst gehanteerd.
Bovendien worden de  voorschriften van het RIVM gevolgd.

Taakomschrijving

Coordinatoren 
De coördinatoren zijn de bij de gemeente bekende ambtsdragers
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Kerkenraad
Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Het consistoriegebed vindt plaats in de consistorie in aanwezigheid van de dienstdoende ambtsdragers.

Techniek
Zie hiervoor het Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
Aan het eind van de samenkomst wordt onder verantwoordelijkheid van de dienstdoende kerkrentmeester de  technische apparatuur gedesinfecteerd, zoals microfoons en standaards, orgeltoetsen en -registers, deurklinken,  toilet, keukenblok, etc.

Tijdschema
 
wanneer wat wie
  zondag  
zondag
09:20 u
deuren van het gebouw open +
ventileren
ambtsdragers
  toiletten en deurklinken reinigen  
09:30 u ambtsdragers aanwezig
zaken klaarzetten
ambtsdragers
09:00 u organist aanwezig  
10:00 u aanvang dienst  
11:00 u afsluiting dienst  
11:15 u ventileren ambtsdragers
  reinigen:
- stoelen
- toiletten en deurklinken reinigen
 
11:30 u deuren kerkzaal sluiten – ramen kerkzaal blijven open ambtsdragers

Besluitvorming
Dit gebruiksplan en het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”
is door de kerkenraad Wijk 1 in haar vergadering van 30 juni 2020 vastgesteld.

Communicatie
Voor de diverse vormen van communicatie zie het onderstaand communicatiematrix.

Algemene huisregels :
Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
Volg de aangewezen looproutes.
Gemeentezang is vooralsnog in zeer beperkte vorm/alternatieve wijze toegestaan.
Volg de aanwijzingen op van ambtsdragers.
Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
Het bezoek aan het toilet tot een minimum beperken

Communicatiematrix:
 
voor wiecommunicatiemiddel
kinderen tot 12 jr kinderen 13-18 jr volwassen leden 70+ leden en andere kwetsbare leden gasten
(niet-leden)
commissie van beheer kerken-raad
gebruiksplan / protocol
website, e-mail, papier

 
x x x x x   x
info
e-mail, website, kerkblad, nieuwsbrief

 
x x x x x   x
centraal contactadres
voor vragen per e-mail, telefoon, (whats)app
en aanmelden dienst

 
x x x x x   x

Overige bijeenkomsten en vergaderingen
Er worden alleen kerkenraadsvergaderingen en collegevergaderingen georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
Voor overige bijeenkomsten: Zie hiervoor het protocol “procedure kerkdiensten wijkgemeente 1”

Bezoekwerk
Er vindt in het kerkgebouw geen bezoekwerk plaats. Wel zijn er pastorale gesprekken mogelijk met uitsluitend alleen de predikant in het kerkgebouw. Deze vinden nadrukkelijk plaats op afspraak en in - een op een – situatie.
Hygiëne en ventilatie verloopt aan de hand van het protocol.
 
lees meer »
 
Licht!

Licht!
De dagen zijn licht, de dagen zijn lang, zo midden in de zomer. Velen van ons gaan er op uit, op zoek naar rust, een beetje ontspanning. De vakantieperiode is voor velen broodnodig om even op te laden. Toch heeft ook de coronacrisis impact op deze vakantieperiode. Helemaal zorgeloos is deze niet. Mensen zijn ook bang om te reizen en blijven liever thuis.

Prediker is een boek vol spreuken over het gewone dagelijkse leven en de betrekkelijkheid ervan. Waar Psalm 8 de mens bezingt als bijna goddelijk, zegt Prediker over de mens:

Alles wat ik vond is dit:
de mens is een eenvoudig schepsel.
Zo is hij door God gemaakt,
maar hij heeft talloze gedachtespinsels
(Prediker 7:29).

Onze gedachten tollen in het rond en we vinden maar moeizaam rust. Zelfs het licht kan te fel zijn, te scherp, teveel voor onze ogen.

Het licht is soms te fel, te wit,
geluiden zijn te hard,
de dagen eindeloos van grijs,
de nachten bang en zwart.

Mijn zekerheden zijn zo broos,
verklonken is mijn lied.
De kleuren van vertrouwen zijn
verbleekt en durven niet.

Ik droom mij weg uit wit en zwart,
ik bid om groen en blauw,
om kleuren die het grijs verslaan.
Ik bid om moed, om Jou.

Te diep kunnen rivieren zijn
en bergen veel te hoog,
maar kijk ik door mijn tranen heen,
span dan jouw regenboog.
                                                  (Margreet Spoelstra)

Mijn zekerheden zijn zo broos…
Het zouden woorden van Prediker kunnen zijn die alles ‘lucht en ledig’ noemt, zinloos. Ik ken mensen die Prediker een van de mooiste boeken uit de Bijbel vinden, maar het ademt een diepe depressiviteit. En toch… te midden van alles, van alle zinloosheid, van alle betrekkelijkheid, van alle onzekerheid, niets weten, niet kunnen, niet vooruit kunnen denken of plannen komt Prediker ook met een oplossing. Weer zo klein, weer zo menselijk, weer zo haalbaar, voor de meesten van ons:

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven.
(Prediker 9:7-9)

De dagen zijn licht, onze harten zijn dat niet altijd, maar we kunnen wat verlichting brengen, door niet zo streng te zijn, voor onszelf, voor de ander, voor de mensen om ons heen. Wij zijn eenvoudige schepsels maar we kunnen genieten van dagelijkse dingen. Ik wens u/jullie een goede zomerperiode toe, vol lichte dagen, waarop het hart verlichting vindt, en het hoofd verlicht wordt van gedachtespinsels die geen einde kennen.

Dit is mijn laatste wekelijks woord van bemoediging. De kerk is weer open en u kunt nu hier terecht voor een bemoedigend woord, ontmoeting en samen gemeentezijn.

Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
 
Een schild om mij heen

Een schild om mij heen
Ik weet niet u het u/jij vergaat, maar ik bespeur bij mijzelf een zekere vermoeidheid als het gaat om het coronavirus. Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Ik wil het nieuws niet meer op de voet volgen. Ik wil rust. Je hoort zoveel tegenstrijdige berichten, mensen reageren zo verschillend. Van onverschillig en onbesuisd tot bezorgd en angstig voor een tweede lockdown. De verleiding is groot om met de onbesuisden de kop in het zand te steken en optimistisch aan de slag te gaan met wat allemaal alweer kan. Toch bespeur ik ook hier een zekere vermoeidheid. Het kost energie om alle regels in acht te nemen, om creatief te kunnen omgaan met wat mag binnen de gestelde perken. De maatregelen zijn wel versoepeld, maar het virus is niet weg en we blijven met elkaar verantwoordelijk voor een ieders gezondheid.

Hoe wapen je je tegen al teveel optimisme, die de realiteit uit het oog doet verliezen?
En hoe bescherm je jezelf tegen het pessimisme dat je in een neerwaartse spiraal doet belanden, zodat je geen toekomst voelt en je gevangen blijft in het heden dat je gijzelt, jouw in zijn greep houdt?

‘Je moet er niet in kijken.’
Dat zei mijn vader vroeger, als hij mosselen voor ons klaarmaakte. Opgegroeid in Zeeland kwam deze delicatesse bij ons regelmatig op tafel, ik was er dol op. Gezellig was het ook, je gebruikte een lege schelp als bestek en dipte je mossel in een sausje naar keuze. Natuurlijk konden mijn broertje en zusje en ik het niet laten en keken we toch. En ja, de mossel ziet er raar uit van binnen, met een baardje en een raar bruin lipje.
Teveel kennis kan je de eetlust doen bekomen, teveel weten je bezorgdheid doen groeien. Al die nadruk op kennis en weten en ‘up to date’ zijn, het helpt ons gek genoeg niet altijd om het leven te leven, om te kunnen navigeren tussen de obstakels die het leven ons geeft.

‘Je kunt niet alles met een schaartje precies knippen zoals jij het wilt.’
Woorden van mijn moeder, als iets niet lukte en we gefrustreerd en boos afhaakten. Hoe wapen je je tegen verzet en frustratie, hoe wapen je je tegen woorden die als giftige pijlen je hart doorboren en je levensmoe maken?  Een schild… Een schild als wapen om de pijlen op te vangen. Woorden, ideeën, gedachten die je geen goed doen.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’ aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Ons volkslied, spreekt van een vertrouwen in God als een schild. Willem van Oranje Nassau die in de voetsporen van die andere leider uit lang vervlogen tijden, koning David, God als een schild om zich heen trekt, tegen alles wat hem bedreigt. In het nauw gedreven kun je geen kant op, je kunt de werkelijkheid niet ontkennen door opgewekt optimisme, daar is ze te ernstig voor, maar je kunt je ook niet overlaten aan de wanhoop. Je trekt je terug, op eigen erf, op terrein waar je je veilig voelt, gekend, geliefd, jezelf kunt zijn.

Psalm 3

Een psalm van David; toen hij vluchtte voor Absalom, zijn kind.

JIJ,
iedereen belaagt mij,
iedereen is tegen mij,
iedereen zegt over mij:
‘Voor hem bij God geen bevrijding.’
JIJ,
een schild ben je
om mij, om jou
is het me te doen;
dankzij jou ga ik
met opgeheven hoofd.
Uit alle macht roep ik de LEVENDE,
van hemelse hoogte antwoordt hij.
Ik lig, ik slaap, ik ontwaak:
De LEVENDE houdt me vast.
Ik ben niet bang van horden
die me omsingelen.
Kom op, JIJ,
bevrijdt me, mijn God!
Je slaat al mijn vijanden op hun kaken.
Slechte mensen, op mij gebeten,
je breekt hun tanden.
Van JOU komt bevrijding,
over jouw mensen komt je zegen.
Vertaling: Gerard Swüste, in: ‘Altijd hetzelfde lied’.

Of je vijand nu je kind (!) is, de Spaanse koning, het coronavirus, een operatie waar je tegenop ziet, werk dat niet lekker loopt, relatieproblemen, of ‘gewoon’ angstige bezorgdheid om de toekomst, je kunt altijd een schild van vertrouwen om je heen trekken. Je kunt je verschansen achter een schild van mooie hoopgevende woorden, herinneringen van vroeger waarin je het ook benauwd had, maar wat toch ook voorbij gegaan is, beelden van toen, waarin je gelukkig was. We kunnen niet voorkomen dat het regenen gaat, maar wat we wel doen is een paraplu opsteken. Een schild waaronder je kunt schuilen, een schild dat ons droog houdt en de tijd weet te doorstaan.

Ds. Mariëlle Berends - van Waardenberg
 
Pinksterwoorden

Pinksterwoorden
In plaats van een woord van bemoediging van mijn kant, deze week woorden van hoop, geloof en liefde van u, van jullie kant. Met Pinksteren stond er een Pinksterboom in de kerk, de week na Pinksteren ook, vol met kaarten, wensen en woorden van hoop. Tijdens de kerkdienst hebben we een paar van deze wensen voorgelezen. Lang niet alle wensen zijn voorgelezen, en omdat de kerk niet toegankelijk was voor iedereen, vanwege de coronamaatregelen, hebben maar een paar mensen de Pinksterboom met wensen kunnen zien en bekijken. Daarom deze week een compilatie van de andere wensen die in de boom hingen.


‘Dat iedereen zichzelf kan zijn en er altijd mensen opstaan, als anderen het bestaansrecht wordt ontzegd.’


‘Vertrouwen in de toekomst behouden. God laat ons niet alleen,’


Onze wens is er één van hoop. Dat we elkaar weer mogen begroeten. Samen weer één gemeente mogen zijn. En samen één gemeente blijven vormen. Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Die uitwaaierd over de hele wereld. Laat die Geest ons allen raken en doen beseffen dat wij ons verenigen tot de opbouw van Uw gemeente, ons Berkenwoude van Jezus Christus, onze Heer.’


‘Geloof – Hoop – Liefde – Vrede – Licht – Verdraagzaamheid –
Love shine a light.’


‘Pinksteren! Ik hoop dat vanuit Pinksteren onze wijkgemeente zal groeien in saamhorigheid en dat het met jullie allen goed gaat.’


‘Ik hoop dat de geest van Pinksteren liefde voor elkaar en oprechte verbondenheid geeft; ook dat we met creativiteit en nieuw inzicht de toekomst van de kerk tegemoet gaan.’


‘Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
pmdat de hoop altijd weer zijn weggetje vindt naar het punt daar waar liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.’


‘Misschien moeten we ons bijgeloog van alles te moeten begrijpen loslaten en ons tot het inzicht bekeren op zijn hoogst in staat te zijn om met ons onbegrip verstandig om te kunnen gaan.’


‘Mijn wens:

Deze wens, dit verlangen, dat goede gevoel,
Dat is wat ik met deze boodschap bedoel
Het ‘nieuwe nu’ dtaat er aan te komen
Terwijl we over het ‘oude toen’ nog staan na te dromen.

CORONA, het klinkt als een lied,
Bij velen brengt het echter louter verdriet
Alles staat stil.
Of je dit wel of niet wil
Het gewone leven is verstoord en ontwricht
Met mondkapjes bedekken we ons gezicht
Anderhalve meter is het toverwoord
En het woord ‘Lockdown’ wordt overal gehoord.

Ook in ons kerkje worden we er van doordrongen.
Er wordt nu alleen nog maar thuis gezongen
Op afstand een preek op laptop of PC
Het is behelpen en we doen het er maar mee

Kijk eens naar degene die naast je staat.
En vraag eens of alles nog wel goed gaat.
Stuur eens een kaartje, gewoon als groet.
Dat is nameijl hetgeen dat er echt toe doet.’


‘Verspreid GELOOF, HOOP en Liefde.
En niet het Corona virus!’


Dank aan jullie allen die deze mooie woorden hebben ingezonden.
Samen voelen we ons verbonden, samen zijn we één gemeente.


Hartelijke groet,
Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
 
Een oefening in het NU

Een oefening in het NU
Kijk naar de vogels in de lucht:
ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren,
het is jullie hemelse Vader die ze voedt.
Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
Mattheüs 6: 26-27

We zorgen heel wat af.
De coronacrisis is een zeer zorgelijke tijd.
Drie maanden leven we nu in lockdown en ondanks de versoepelingen drukt de crisis nog zwaar op ons. Afgelopen zondag konden we voor het eerst met dertig mensen samenkomen om een kerkviering te houden. Maar de mensen komen niet. De angst regeert, de zorgen overheersen. Het is nog niet voorbij. Het is nog niet veilig, de stabiliteit is precair. Om ons heen horen we dat mensen ziek geworden zijn, een test maakt het tegenwoordig mogelijk dat we nu kunnen weten of onze ziekteverschijnselen echt corona zijn. En het is waar, veel mensen genezen, corono is ook ‘gewoon’ een griepsoort. Maar het kán ook anders, en wij willen niet die uitzondering zijn en dus blijven we nog maar even binnen.


We zorgen heel wat af.
We breken ons hoofd over heel veel dingen. Hoe moet het nu verder, als het echt lang duurt? Soms grijpt de wanhoop ons naar de keel, als we zien hoe langzaam de versoepelingen gaan. Ja, we kunnen op vakantie, maar of dat leuk is? Mondkapjes op, in restaurants en op terrassen. Ligbedden ver uit elkaar, afgebakend zwemwater. Dat klinkt alles behalve zorgeloos, eerder een beetje triest, zo word je nog meer met je neus op de feiten gedrukt dat we leven in een bizarre tijd.  Hoe lang houden we het gemeentezijn nog vol zonder fysieke samenkomsten? Het elkaar ontmoeten, een praatje bij de koffie, even een knikje, een opbeurend woord in het voorbijgaan, een hand op je schouder, een kneepje in je arm, het zijn zulke kleine gebaren maar ze zijn zó belangrijk.

De crisis is een kans voor vernieuwing!
Laten we zorgen dat we deze kans op vernieuwing aanpakken! Niet meer teruggaan naar oude economische modellen van meer, groter, beter! Ja, er zijn tegenstemmen die hoopvol blijven en dat ís goed! Maar na drie maanden crisis slaat ook de vermoeidheid toe, en de stress, en ons optimisme kan zomaar ineens inzakken. Het duwen en trekken, het willen zien van de goede kant van de crisis, het vol goede moed aanpakken van wat wél kan, creatieve oplossingen bedenken voor oude vormen, soms ontbreekt ons gewoon de kracht en energie ervoor.

We léven in een zorgelijke tijd!
Voor mij werkt het bevrijdend om dit gewoon te erkennen. Dat is niet prettig en niet makkelijk, want onze geest wil oplossingen en vooruitgang en vernieuwing. We willen verder, niet bij de pakken neerzitten. Een populaire quote in de moderne psychologie, die je wel eens tegenkomt in lifestylebladen over geluk en gezondheid, mindfulness en bewust leven is: ‘Life isn’t about waiting for the storm to pass; it is about learning to dance in the rain.’ Het gaat er in het leven niet om dat je de storm afwacht, maar dat je leert hoe om te gaan met de regen. Een actieve betrokkenheid bij alles wat je overkomt, die houding wordt aangemoedigd en die is zeker goed. Maar soms is de storm gewoon te groot! Duurt de storm geen dag, maar komt er geen einde aan.

Als je niet weet hoe lang het duurt voor de storm overgaat. Als je niet weet wat de toekomst je brengen zal, als je je moe voelt en niet happy, dan heeft het geen zin om er tegenin te gaan. Er zijn gebeurtenissen die zo groot zijn, dat ons menselijk geduw en getrek er geen invloed op heeft. Dan kun je je beter overgeven aan de stroom van de gebeurtenissen en goed voor jezelf zorgen zodat je staande blijft. ‘Je kunt de rivier niet duwen’, nog zo’n populaire uitspraak. Zij stroomt vanzelf. Als ons doen en laten, ze doen er niet zoveel toe.

Zelfzorg wordt in onze christelijke traditie niet zo aangemoedigd en toch doen we het ook allemaal! Zelfzorg is je overgeven aan de Eeuwige, aan God, in het vertrouwen dat Hij voor je zal zorgen! Je mag schuilen, je mag klein zijn, onzeker en bang. Zij veroordeelt jou daar niet om, je hoeft je niet groter voor te doen dan je bent. Je mag rusten, de rivier stroomt, de vogels zingen, de bloemen bloeien. De coronacrisis als een oefening in het NU, overgave aan het onbekende, maar toch weten dat het over gaat… ooit…

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
 
Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zing voor de Heer een nieuw gezang
lees meer »
 
Nieuwsbrief 23 mei 2020

Nieuwsbrief 23 mei 2020
Hervormde gemeente  Berkenwoude en den Achterbroek
Wijkgemeente 1

                      
                                                                                                                       Berkenwoude, 25 mei 2020                                                         
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft op een aangepaste, alternatieve wijze vergaderd op 19 mei. In de afgelopen maanden heeft het moderamen de kerntaken verricht, maar wij hebben als totale wijkkerkenraad nu ook een aantal besluiten kunnen nemen.

Door de versoepeling in de maatregelen die het kabinet ons biedt, ervaren wij een stapsgewijze terugkeer naar meer nabijheid voor ons allen. Gelet hierop hebben wij samen met onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor het leven en werken in onze kerkelijke gemeente.

Hervatting erediensten
Vanaf 1 juni 2020 zijn de kerkdiensten van Wijk 1 in de Dorpskerk weer toegankelijk voor een beperkt aantal mensen. Vanaf 1 juli wordt deze maatregel nog verder versoepeld.
In navolging van de regels van het RIVM heeft de kerkenraad een protocol/gebruiksplan opgesteld voor het houden van de erediensten. Dit plan wordt gepubliceerd op de website. Als kerkganger wordt u dringend verzocht om alle aanwijzingen van de aanwezige ambtsdragers op te volgen. Zij zullen erop toezien dat alles volgens het protocol verloopt.

Er is vooralsnog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar tijdens de erediensten op zondag in de maand juni. U dient zich dan ook vooraf aan te melden bij dhr. Peter Versluys voor het bijwonen van de eredienst en kunt dat doen via telefoonnummer 06-28780461 (bellen of whatsapp) of een email te sturen naar pbmversluys@icloud.com. ( met vermelding van hoeveel personen ). Dit kan tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de kerkdienst van die zondag. U krijgt een bevestiging als bezoek mogelijk is.
Naast het bijwonen van de eredienst in de Dorpskerk blijft de mogelijkheid bestaan om thuis de dienst mee te vieren. Elke zondag om 10.00 uur kunt u via www.hervormdberkenwoude.nl en Meeluisteren met: Wijk 1 meeluisteren door op het grijze driehoekje rechts te klikken.

Collecten
Er zullen ook collecten worden gehouden in het kerkgebouw tijdens de erediensten. De financiële zaken gaan voor de diaconie en het kerkrentmeesterschap gewoon door. Aan de luisteraars die de dienst via de kerktelefoon volgen, vragen wij dringend om uw collectegiften te blijven geven door een bedrag over te boeken naar Diaconie Herv. Gemeente : rekening nr.: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie diensten coronatijd Wijk 1.
En naar College van Kerkrentmeesters: rekening nr. NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters diensten coronatijd Wijk 1.

Pinksterboom
Graag herinneren we u aan het inleveren van een boodschap voor de Pinksterboom. Tot en met 31 mei moeten de kerkdiensten online worden gehouden, we zullen met Pinksteren dus niet bij elkaar kunnen komen in de Dorpskerk. Om onze verbondenheid en de ‘verjaardag’ van de kerk samen te kunnen vieren, willen we een boom vol wensen in de kerk neerzetten. Wij vragen u, jullie om voor de kerk, de gemeente van Christus, een wens, een boodschap, een gedachte, idee, op een kaartje te schrijven. U kunt het kaartje in de brievenbus van de kerk stoppen: Dorpsstraat 20. Op Pinksteren zullen we de wensen in een boom hangen en voorlezen. Zo waaiert onze geest, onze inspiratie toch door het kerkgebouw en verbinden we ons met de Geest van Christus.
We hopen op een boom vol wensen in vele vormen, kleuren, woorden, die ritselen in de wind.

Bazaar 2020
De kerkenraad en de bazaarcommissie beraden zich over de mogelijkheid om de bazaar in 2020 door te laten gaan op de tweede zaterdag in september. Hierbij wordt volledig rekening gehouden met de voorschriften van het RIVM t.a.v. corona. Een evenement, wat de bazaar is, mag volgens de regels dan weer plaatsvinden. Om ruimte te creëren zal de bazaar op verschillende locaties plaatsvinden.

Pastoraal Team
Het bezoekwerk ligt momenteel stil. Vanwege het coronavirus kan het pastorale team niet meer bij mensen op bezoek gaan. Ook andere samenkomsten, waarbij we elkaar ontmoeten en gesprekken hebben met elkaar, kunnen (nog) niet doorgaan.
Het Pastorale Team heeft in de Stille Week een Paasgroet met bloemetje gebracht bij hen die een bemoediging goed konden gebruiken. Ze houden contact via telefoon, een kaartje door de brievenbus, een praatje aan de deur, de mail, een brief, whatsapp. Op deze manier blijven we bereikbaar en we blijven naar elkaar omzien, in deze tijd waarin alles anders is dan anders. Schroom niet om contact met ons te zoeken.

Uitbreiding Pastoraat
Het pastoraat door de predikant wordt uitgebreid met twee contactmomenten. Op dinsdagmiddag is de kerk open van 15:00 tot 17:00 uur. In de kerk brandt de Paaskaars en de predikant, ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg is aanwezig. U bent welkom om even stil te worden, te mediteren, een kaars te branden, een gebed uit te spreken en/of een gesprek. Omdat we overzicht willen houden op het aantal bezoekers, willen we vragen of u/jij even wilt bellen of appen naar: 06-30477292, het nummer van de predikant. De toreningang is niet open, de kerk is via de consistorie bereikbaar.

Op donderdagmiddag is er gelegenheid voor een ‘Rondje Elzenkade’. De wandeling loopt vanaf de kerk richting de Elzenkade en over de Graafkade en de Kerkweg weer terug naar de kerk. Dit duurt ongeveer een uur. Al wandelend kunnen allerlei onderwerpen ter sprake komen. Deze wandeling verloopt 1 op 1 en is op afspraak, bellen/appen naar 06-30477292. Het tijdstip is in overleg; wandelen in de vroege avond is ook mogelijk.

Kinderkamp
Het kinderkamp is een evenement dat plaatsvindt voor 1 september 2020. Gelet op de coronamaat-regelen heeft de kerkenraad in overleg met de leiding van het Kinderkamp besloten om dit jaar het kamp niet door te laten gaan. De ouders van de betrokken kinderen hebben een brief ontvangen.

Liturgie en verkondiging van eerdere diensten
Er komen vragen uit de gemeente of men liturgieën en de tekst van de verkondigingen van eerdere online-diensten kan nalezen. Dit is inderdaad mogelijk!
Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de groene balk bij de foto’s boven in het scherm .
Stap 3: klik op ‘Wijkgemeente 1’ en vervolgens op ‘Pastoraat en Kringen’. Hier treft u de liturgie en verkondiging van de afgelopen zondagen.

Website 
In deze periode van onzekerheid zal onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, elke week op woensdag een woord van bemoediging plaatsen op de website.

Tot slot   
Ondanks de versoepelende  maatregelen kunnen wij elkaar niet ontmoeten op plaatsen waar wij dat wel gewend waren. Dat contact missen wij! Toch wil de kerkenraad goed op de hoogte blijven van uw situatie en wellicht heeft u zelf behoefte aan contact. U kunt hiervoor altijd de predikante of de leden van de kerkenraad benaderen. De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van het kerkblad.
We kunnen er wel voor elkaar zijn, als we niet met elkaar kunnen zijn.

Een hartelijke groet aan u allen,

Kerkenraad Hervormde Gemeente Berkenwoude, Wijk 1
 
 
Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2019

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters 2019

Staat van Baten en Lasten 2019

Zoals u kunt zien, zijn de inkomsten/baten ruim 5% lager dan begroot en ook 2% lager t.o.v. 2018. De vrijwillige bijdragen bleven sterk achter bij de begroting en daalden ook t.o.v. 2018. De overige bijdragen levend geld, waaronder de bazaarinkomsten en de giften zijn opgenomen, was fors hoger dan begroot. In vergelijking met 2018 zijn de giften gelijk gebleven. Verder zijn de baten onroerende zaken lager dan begroot door langere leegstand van de pastorie.

Wat meevalt is, dat de totale kosten (€ 6.660 ) lager zijn dan begroot. Deze onderschrijding tov .de begroting werd vooral veroorzaakt door:
lagere kosten van het pastoraat door de bevestiging van de predikant wijk 1 per 1 september i.p.v. een begrote bevestiging per 1 juli en lagere reguliere onderhoudskosten aan de kerkelijke gebouwen en het orgel.

In vergelijking met 2018 zijn de kosten gestegen, veroorzaakt door de stijging van de kosten van het pastoraat. In 2019 was de predikant wijk 2 een volledig jaar werkzaam  ten opzichte van 3, 5 maanden in 2018.

We zijn dankbaar dat we als Hervormde Gemeente Berkenwoude het jaar 2019 ruim positief mochten afsluiten, echter dit positieve saldo wordt veroorzaakt door incidenteel lagere kosten als gevolg van de predikantsvacature wijk 1 gedurende een deel van het jaar. Ook de afname van de inkomsten, zichtbaar in 2019, is een aandachtspunt voor de komende jaren.

De cijfers zijn nog onder voorbehoud van goedkeuring door de controlecommissie.

De volledige jaarrekening 2019 kunt u, na telefonische afspraak, tot 7 juni , inzien bij, dhr. E.van Scherpenzeel, Kerkweg 47, telefoonnr. 0182-362275.
Heeft U eventueel nog aanvullende vragen dan kunt U ook bij de ouderling-kerkrentmeesters van Wijk 1 terecht: Gerrit Oudijk, Martin Schrader , Peter Versluys.
 
 
Wij staan in vuur en vlam

Wij staan in vuur en vlam
’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.
                                    Lied 683 vers 1

Pinksteren is het feest van de Geest.
Pinksteren is het verjaardagsfeest van de Kerk.
Op deze vijftigste dag na Pasen komt alles tot een einde…
…en een nieuw begin!

Op Hemelvaart heeft Jezus de leerlingen beloofd dat de Geest zal komen.
‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug…’ (Johannes 14:18)
Hij die bij ons is geweest, werkt verder aan zijn plan.
Op deze feestelijke Pinksterdag is het zover.
De leerlingen staan in vuur en vlam.
Vuurtongen verspreidden zich op ieder van hen en zij allen werden vervuld van de heilige Geest (Handelingen 2:1-4).

Wij staan in vuur en vlam…
‘In vuur en vlam staat de Flamboyantboom, recht voor mijn neus, als ik op de veranda zit en mijmerend naar buiten staar. Prachtig vurig rode bloemen torenen boven de kleine gevederde blaadjes uit. Een genot om naar te kijken, een echte Pinksterboom, deze volop in bloei staande Flamboyant. Daarnaast staat er nog een. Nog een Flamboyant. Ik herkende hem eerst niet als eenzelfde boom. Totdat de eigenares van het huis me erop wees. Ze maakte zich zorgen of deze boom het wel zou redden. ‘Het is zo droog geweest de afgelopen maanden’, zei ze. ‘Als je tijd over hebt, zou je hem dan eens willen besproeien?’ vroeg ze. Maar ik was het vergeten… Toch zag ik aan het begin van de week kleine groene blaadjes tussen de grijze takken en peulen hangen, en aan het eind van de week verschenen er zelfs trosjes rode bloemen. Er is maar weinig water nodig, een paar drupjes regen, om de Flamboyant tot groei en bloei te laten komen. Wonderlijk toch, dat zo’n grote oude boom, met zo weinig water toe kan komen’ (citaat uit mijn preek die ik vorig jaar met Pinksteren op Curaçao gehouden heb).

Een boom die op sterven na dood is…
Leven waarin geen leven meer lijkt te zitten…
Leven temidden van machten en krachten die bedreigend zijn voor de toekomst.

Deze symboliek tekent het volk van Israël.
Komend uit de woestijn weet het van overleven.
Komend uit de woestijn leert het te leven van wat voor handen is.

Leven in coronatijd is leven in woestijntijd. We kunnen niet al te ver vooruitzien. We leven bij de dag, we wachten tot het voorbij is en ondertussen ademen we gewoon door. En we kunnen bidden… we kunnen dromen… we kunnen ons vuur brandend houden, zorgen dat het niet dooft.

In vuur en vlam laat de Eeuwige zich zien aan Mozes, als een niet verterend vuur.
Midden in de woestijn breekt een nieuwe toekomst aan. Een nieuw begin, beloofd land ligt in het verschiet. Met een God die meereist met zijn volk. Met een verbondsbelofte op de berg Sinaï, ik ben jullie God, ik laat jullie nooit alleen.

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, werden de leerlingen bezield met de heilige Geest. Op de dag waarop het Oogstfeest wordt gevierd, vijftig dagen na de viering van Pesach. Op het Oogstfeest wordt het verbond op de berg Sinaï herdacht.

De band tussen God en zijn volk is sterk.
Keer op keer vernieuwd God het verbond. ‘Dan zal ik hen eensgezind maken en een nieuwe geest geven. Ik zal hun versteende hart uit hun lichaam halen en hun er een levend hart voor in de plaats geven’ (Ezechiël 11:9).

Een nieuwe geest en een levend hart.
Dat was niet iets voor toen.
Dat is iets van alle tijden.
Ook wij worden keer op keer aangespoord om te leven vanuit die nieuwe geest, en te luisteren met een levend hart. Dat is de geest van Pinksteren. Een bezield leven, doortrokken van de geest van de Eeuwige, de Adem van God.

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
Hierheen Adem

Hierheen, Adem, steek mij aan,
stuur mij uit jouw verste verte
golven licht.

Welkom armeluisvader
welkom opperschenker
welkom hartenjager.

Beste tranendroger
lieve zielsbewoner
mijn vriend mijn schaduw.

Even rusten
voor tobbers en zwoegers, voor
krampachtigen een verademing, ben je.

Onmogelijk mooi licht,
overstroom de afgrond
van mijn hart, jou zo vertrouwd.

God ben jij, zonder jou
is alles nacht en ontij,
wreedheid, schuld,

maar jij maakt schoon.
Verflenst mijn bloemen – geef water
zalf mijn wonden.

Stijf sta ik, toegang verboden,
ijzig. Ontdooi mij, koester mij.
vreemd ga ik, zoek mij.

Ik zeg ja jij, doe nee.
Vergeld mijn twijfel met vriendschap
zeven maal duizend maal.

Niets ben ik zonder jou.
Dood wil ik naar jou toe.
Dan zal ik lachen.

Huub Oosterhuis – naar de pinkstersequens  ‘Veni sancte Spiritus’

Uit het Nieuwe Liedboek, blz. 1143

 
 
Hij laat ons nooit alleen…

Hij laat ons nooit alleen…
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.
                       Lied 663

Donderdag vieren we Hemelvaartsdag.
Veertig dagen na Pasen, verlaat Jezus, de aarde, om terug te gaan naar zijn hemelse Vader. Zijn leerlingen zien hem gaan…  zij blijven achter, het is nu aan hen om de boodschap van Jezus te vertellen. Veertig dagen, een tijd van bezinning die aan een nieuwe fase voorafgaat.

Veertig dagen…  quaranta giorni… quarantaine.
In bijbelse taal staat het getal veertig voor een periode van boete, vasten, straf, beproeving en lijden. In de middeleeuwen werden schepen verplicht veertig dagen in de haven te blijven liggen toen de pestepidemie door Europa raasde. Wij leven in quarantaine, die nu al langer duurt dan veertig dagen, we leven in tijden van crisis en we weten niet hoe lang het nog duurt. Veertig is de tijdsduur waarin men de crisis in haar geheel ondergaat. Ze kent een begin en een einde, daarbinnen is alles onzeker.

De zondag na Hemelvaart wordt Wezenzondag genoemd. Jezus is niet meer op aarde en de uitstorting van de heilige Geest moet nog komen. De leerlingen blijven verweesd achter, alleen. Levend van herinneringen, levend van de hoop, levend van de belofte: Ik kom bij jullie terug…

Een crisis zet je leven op zijn kop. Afscheid nemen van oude vertrouwde zekerheden doet pijn en is moeilijk, maar er kan ook iets nieuws geboren worden. Als niets meer vanzelfsprekend is, is alles mogelijk! Het is een uitdaging om in deze tijd kerk te zijn. Wij worden uitgedaagd om vertrouwde vormen van kerk zijn, van gemeente zijn, nieuw leven in te blazen. Hemelvaart maakt ontvankelijk, schept duidelijkheid. Jezus is niet meer hier, het is nu aan ons. Hemelvaart als opmaat voor Pinksteren. Gods Geest wordt uitgestort, zodat ook wij opstaan en doorgaan, dwars door alle beproeving en crisis heen.

Als wij U aanroepen God,
dan zijn we geneigd om naar de hemel te kijken
omdat we verwachten dat U daar bent.
Wij reiken met onze handen en harten omhoog,
maar soms tasten wij naar lucht alleen.
Help ons God om niet teveel naar boven te kijken,
naar wat ver weg is, naar dat waar wij niet bij kunnen,
naar dat wat buiten ons bereik ligt.
Help ons om te zien naar wat er al is.
Jezus verliet de aarde,
Maar zijn essentie, zijn Geest blijft,
is altijd om ons heen.
Wij bidden om een zegen over ons werk, onze inzet voor de kerk,
waarin wij de herinnering aan Jezus levend houden,
als inspiratiebron voor het leven van nu, van alledag.
Ook in deze moeilijke tijden van corona,
waarin niets vanzelfsprekend meer is.
Amen.

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
 
Zoek rust mijn ziel…

Anneke Kaai, Psalm 62
Zoek rust mijn ziel…

Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,

van hem blijf ik alles verwachten.

Hij alleen is mijn rots en mijn redding,

mijn burcht, ik zal niet wankelen.

Bij God is mijn redding en eer,

mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.

Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,

open voor hem uw hart,

God is onze schuilplaats.

Psalm 62, vers 6-9

 

Anneke Kaai vertelt over haar schilderij:

De rust die de ziel zoekt wordt gesymboliseerd in de ‘omdraaiende’ lijn. Er is een grote tegenstelling tussen het gekleurde, onrustige vlak en het rustige stille vlak. God is een rots, en deze rots lijkt wel

op een leeuw. Het grootste deel van de rots is onder het wateroppervlak, dat door een lichtgekleurde lijn wordt aangegeven. De Rots is veel groter en sterker dan wij mensen met onze ogen kunnen waarnemen.

 

De kunstenaar heeft de rots doen oprijzen als een machtige leeuwin die haar jong tegen alle gevaren beschermen kan. Toch onttrekt deze rots zich grotendeels aan de waarneming. Dat God een dragende Grond is, blijft een kwestie van geloof, van vertrouwen. Maar het besef dat de Grond die jou draagt zoveel groter is dan je je kunt voorstellen, bezit een grote kracht. In deze bescherming voelt de mens zich veilig.

 

De psalmdichter wordt aangevallen door mensen die geweld niet schuwen. Maar er is een diep vertrouwen. De psalmwoorden ademen sereniteit. De ziel is tot rust en stilte gebracht.

 

Innerlijke vrede en stilte zijn in ons leven soms ver te zoeken.

In tijden als deze, waarin het coronavirus voor veel onrust zorgt, is het moeilijk om rustig te blijven.

Een moment van stilte ervaren, tot rust komen, we hebben het soms nodig om weer op te kunnen laden. Om weer verder te kunnen gaan.

 

De Dorpskerk is iedere dinsdagmiddag open, van 15:00 tot 17:00 uur.

Voor een moment van rust, gebed, meditatie, het branden van een kaarsje.

De Paaskaars brandt, het Licht van de Eeuwige, teken van hoop en vertrouwen.

Ik ben aanwezig voor als je eens wilt praten.

 

Opladen in de natuur, de rust ervaren van Gods goede schepping, ook dat kan.

Op donderdagmiddag loop ik een ‘Rondje Elzenkade’, u/jij bent van harte uitgenodigd om mee te lopen.

 

Bel/app even van tevoren: 06-30477292

 

Hartelijke groet,

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
Op adem komen

Op adem komen
Nu de dag weer ademt
en het duister vlucht
ga ik naar de mirreberg
ga ik naar de wierrookheuvel.
Vriendin, aan jou is alles mooi.
Niets ontsiert je schoonheid.
                        Hooglied 4:6-7

Het meisje en de jongen die elkaar in het Hooglied zingend beminnen,
symboliseren de kracht van de menselijke liefde.
De ander wordt de bron waar men zich aan laaft, de kern waaruit men leeft.
Mystici herkennen in de individuele omhelzing tussen het meisje en de jongen
uit het Hooglied een afspiegeling van hun persoonlijke omgang met God.
Een moment waarop je kunt opladen, op adem komen,
je helemaal jezelf kunt zijn, gezien, geliefd en vrij.

Midden in de coronacrisis even een moment van lucht en licht. Zoveel woorden zijn al gezegd, zoveel emoties de revue gepasseerd, in deze week waarin we 75 jaar Bevrijding hebben gevierd. Een gedicht om te overdenken deze week, zonder sturende gedachten van mijn kant. Lees en herlees. Waar vindt u/jij jezelf in de woorden?

Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen

Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen
wekt in mij een nog nooit vermoede kracht.
jij hebt mij bij mijn eigen bron gebracht
en stromen mag ik, vrij en onbevangen.

Jij brak mijn doolhof van gedachten open
en hebt mij stapvoets uit mijzelf ontward.
Gretig je gangen gravend naar mijn hart
ben jij op wat ik zelf niet wist gestoten.

Het vuur dat smeulde en vergeten brandde
onder de as, riep jij in mij terug.
De vonk herleeft, geeft aan zijn vlammen lucht
en ik ontvang mijn vrijheid uit jouw handen.

Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen
heeft heel her harnas om mijn ziel gekraakt.
Ik weet mij aan mijn naakte huid geraakt,
die, niet verscholen meer, nu alle licht wil vangen.
Uit: Vieren en brevieren, Christiane Berkvens-Stevelinck en Sytze de Vries


Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
 
Leven in het moment

Leven in het moment
Geef wat minder om je plannen,
leef wat meer in het moment.
Want de toekomst, die komt zeker,
ook als je er niet aan denkt.
Wees niet bang voor wat gaat komen,
het is angst, die zorgen schept.
‘Later’ is en blijft onzeker,
wees maar blij met (…)
Jildou Bakker

Wees maar blij met…
Wat heb jij, wat heeft u, waarvan u/jij blij wordt, dankbaar voor bent?
Dankbaarheid is een krachtig middel tegen zorgen, angsten en verdriet.
Dankbaarheid kun je altijd zelf oproepen, je draagt het in je, het is een schatkamer waaruit je kunt putten. In je hart draag je herinneringen, gebeurtenissen en gevoelens waar je blij van wordt. Mijn oma hield iedere avond een ‘schemeruurtje.’ Ik heb haar vaak betrapt, zo in het halfdonker. ‘En altijd vroeg ik het weer: Oma, waarom zit u in het donker? Zal ik een lamp aansteken?’ Terwijl ik het antwoord wel kende: ‘Lieverd, ik houd ervan om te schemeren, dan overdenk ik de dag. De dingen vallen op hun plaats en het maakt me rustig.’ Ik ging dan bij haar zitten en schemerde met haar mee. Zo samen in het donker zitten, voelde ik me intens met haar verbonden, en voelde ik de rust waar naar mijn oma na een drukke dag zo verlangde.

Het leven is stil gezet door corona. Al zes weken lang leven we in quarantaine. Wat we vroeger zo gewoon vonden, uit eten gaan, een terrasje pakken, een museumbezoek, een kerkdienst bijwonen, naar de kapper gaan, het is weggevallen en we missen het.
Geen Koningsdag met kleedjesverkoop, zakkenlopen, gezellig samen proosten op de koning. ‘Koningsdag wordt Woningsdag’, appte een kennis mij. Ons sociale leven is kaal geworden, meer dan ooit zijn we op ons zelf aangewezen.

Een virus legt de samenleving stil, maar de media zijn drukker dan ooit. Via sociale media zijn we dag en nacht bereikbaar. Nauwkeurig worden we op de hoogte gehouden van de feiten, zoveel zieken erbij gekomen, het sterftecijfer van vandaag vermeld. Tafelgesprekken, discussies, toekomstverwachtingen, complottheorieën, politiek steekspel, de media houden ons wel bezig! Meningen vliegen over en weer, maar er is zoveel dat we niet weten, waarom laten we ons dan meeslepen? We leven niet in de toekomst, we leven nu! Al die speculaties,  ze maken ons onrustig en bang en bezorgd.

Diepe wijsheden komen niet van ‘specialisten’, maar van ‘levenskenners’, zoals mijn oma: neem iedere dag even rust, om tot jezelf te komen. ‘Take day by day’ (neem iedere dag zoals die komt), zei mijn Jamaicaanse huishoudster, toen ik op Curaçao een periode van heimwee doormaakte. Nadenken over de toekomst, dromen, natuurlijk, dat helpt ons ook door de dagen heen, maar we kunnen de toekomst niet toe eigenen. Leef in het moment en wees dankbaar voor wat er is.

Wat de toekomst brenge moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
                       NLB 913, vers 1

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
 
Houd vol!

Houd vol!

Exodus 14:9-14

De Egyptenaren achtervolgden hen, en haalden hen in bij Pi-Hachirot, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee, tegenover Baäl-Sefon. Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de HEER luidkeels om hulp. Ze zeiden tegen Mozes: ‘Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: “Laat ons toch met rust, laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de woestijn?” Maar Mozes antwoordde het volk: ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.’

 

Houd vol!

Al weken lang spoort onze premier ons aan om toch vooral door te gaan op de ingeslagen weg. De intelligente lockdown. Anderhalve meter afstand houden, thuis werken, geen bezoek ontvangen, niet op bezoek gaan. Vergeleken met andere landen hebben wij in Nederland toch nog best veel bewegingsvrijheid, en toch… het schuurt. Toen ik afgelopen week in het Krimpenerhout ging wandelen met een goede vriendin,

konden wij elkaar niet omhelzen. Heel raar voelt dit, dat je iemand om wie je veel geeft, niet mag aanraken. Even schoot de gedachte door me heen: ‘Dan zie ik en spreek ik haar liever via Whatsapp’, zo vervreemdend was het gevoel van niet aan te mogen, niet aan te kunnen raken.

 

Om mij heen hoor ik veel van deze verhalen. De kleinkinderen achter glas zien, niet mogen knuffelen. Niet op bezoek kunnen bij geliefden in het verpleeghuis, de onmacht die je voelt als er wordt gevraagd: ‘Waarom kom je niet?’ Het schuurt, het doet pijn. Anderhalve meter afstand moeten houden als je kinderen de boodschappen komen brengen, het voelt zo onnatuurlijk. Mensen kwijnen weg, na vijf weken worden de scheuren van de lockdown zichtbaar: sociaal isolement, alle leuke dingen worden afgelast, er is even niets meer om naar uit te kijken. Er is alleen die zee van tijd die voor ons ligt, we moeten er doorheen, een andere oplossing is er niet.

 

En we moeten nog even door. We zijn er nog niet. Er is een lichte daling van ziekenhuisopnames en sterfgevallen, maar dit is slechts het prille begin van het einde. Dat was de boodschap van minister president Rutte afgelopen dinsdag en die komt hard aan. Niet te vroeg juichen, we hebben nog een lange weg te gaan.

 

Het verhaal van de Uittocht als metafoor, van een weg die begint met daadkracht: ‘Opstaan en op weg gaan’. De eerste hobbels zijn genomen. Gevoelens van hoop, moed, vertrouwen, hebben de overhand. Samen redden we het wel! Samen kunnen we dit virus aan! Maar dan stuit je op tegenstand, de zee voor je, en het leger van farao achter je. Je zit vast, je kunt geen kant meer op. De moed zinkt je in de schoenen. Het gemopper is niet van de lucht, de verwijten vliegen Mozes om de oren, zijn leiderschap wordt betwist: ‘We hadden beter dit, we hadden beter dat…’ Paniek doet rare dingen met mensen, zo ook bij ons, iedereen heeft wel zijn zegje te zeggen over de aanpak van onze regering op de coronapandemie.

 

Wees niet bang, wacht rustig af…

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen…

Verblijd u in de hoop…

Wees geduldig in de verdrukking…

Volhard in het gebed…

 

Als je eenmaal op weg gegaan bent, kun je niet meer terug,

want dan weet je zeker dat er niets verandert.

Doorgaan als het tegenzit is misschien nog wel moeilijker dan opstaan en beginnen,

want je bent je kompas kwijt, de moed, de hoop, het vertrouwen…

dan is het goed dat er iemand is die visie heeft, die rustig blijft, die zegt: ‘Het komt goed’.

 

Na onze wandeling namen mijn vriendin en ik afscheid met een denkbeeldige omhelzing. Twee jonge mannen waren net klaar met hun rondje hardlopen. ‘Ooit wordt het allemaal weer leuk’, zei een van hen. En zo is het ook. ‘Het komt goed’, en tot het zover is houden we vol.

 

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
Gedachten bij het Paasverhaal, Johannes 20:1-18

Gedachten bij het Paasverhaal, Johannes 20:1-18
Getshemane, die nacht moest eenmaal komen.
De Heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

Aanvaardt het lijden…
Op Witte Donderdag werd ik geraakt door deze zin uit gezang 180. Jezus staat op om op weg te gaan naar een tuin, daar wordt Hij verraden en opgepakt. Om op een heuvel buiten Jeruzalem te sterven en in een graf in een olijfgaard, ook een tuin, te worden begraven.

Aanvaardt het lijden…
Dat is moeilijk geworden in onze tijd. We kunnen zoveel en we denken dat we het ook allemaal zelf moeten oplossen. Als we falen is het onze eigen schuld. Dan hebben we niet hard genoeg gewerkt of waren we niet slim genoeg. We schamen ons. We leggen zoveel druk op onszelf. We spitten in het verleden, op zoek naar een oorzaak, een reden, een schuldige.

Maria uit Magdala is de eerste aan wie Jezus verscheen als de Levende. Ze zoekt hem in de nacht, ze zoekt hem bij een graf. Ze zoekt naar wat is geweest, ze zoekt in het verleden, ze zoekt en vraagt, maar vindt hem niet. Ze weet niet waar Hij is, haar Heer, ze is hem kwijt.

De lichamelijke dood is een realiteit. Onsterfelijk is niemand. Onafwendbaar komt de schaduw van de dood in zicht. Voor velen van ons is de schaduw van corona heel bedreigend en zorgelijk. We zijn bang om ziek te worden, bang voor de economie die hard getroffen wordt.  We worden het binnen zitten zat, de verveling en geïrriteerdheid neemt toe. Mensen willen naar buiten, ze laten zich maar moeilijk tegenhouden door alle regels die er genomen zijn rondom het virus. We willen de wind op onze huid voelen, de geur van pas gemaaid gras opsnuiven, ons laven aan de warmte van de zon. Het mooie weer, de natuur lonkt en roept.

‘Maria…’
In de tuin laat Jezus zich zien, als een tuinman, daar heeft Maria niet gezocht. Ze keek op de verkeerde plaats, maar nu wordt ze gevonden… ‘Houd mij niet vast…’ Maria klampte zich vast aan haar zorgen en verdriet, en bleef zo hangen in het verleden.  Nu Jezus haar bij haar naam roept komt ze uit de schaduw van de verlatenheid en dood tevoorschijn. Ze is niet alleen, ze staat er niet alleen voor, er is een kracht die helpt.  Zo ontvangt ze de kracht om op te staan en met haar leven door te gaan. Een opgericht leven.

Als het leven moeilijk is, hebben we iets nodig om naar uit te kijken, een gedachte, een idee, een verlangen dat ons roept. De tuin is het symbool van het goede leven, van Gods goede schepping, het Paradijs. De tuin  is het beeld van het volmaakte bestaan, daar verlangen en zoeken wij allemaal naar. In die tuin, worden wij ook gevonden, God laat zijn schepping niet los. De natuur staat altijd weer op. Zij trekt zich niets aan van corona, ze gaat gewoon door met groeien en bloeien. Het leven is niet alleen nacht en dood en zorgen. Het leven is ook dag en leven en mogen genieten van alles wat de Schepper ons geeft. Midden in de tuin, komt de Levende ons zélf tegemoet, Hij laat zich zien: ‘Ik ben er’. Dood, pijn, verdriet, ze hebben niet het laatste woord.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uw naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
NLB lied 978, vers 2 en 3

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
 
Woord van bemoediging

Woord van bemoediging

Gewond leven
Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg.

Ging de Christus, onze Koning, als een lam.

Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan.

Uit: ‘Via Dolorosa’, Sela https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA

 

Tien leerlingen van Jezus hebben hem gezien. Na zijn dood. De Elfde, Thomas, was er niet bij. Hij gelooft er niets van. ‘Laat hij mij zijn wonden tonen’, zegt hij. ‘Ik wil ze aanraken. Dan pas kan ik jullie geloven.’ Dan staat Jezus in hun midden. ‘Raak mijn wonden aan’, zegt hij tegen Thomas.

 

Tomas Halík noemt de opstanding geen ‘happy end’. De opstanding is een uitnodiging en een bevel: we moeten en mogen niet capituleren voor het vuur van het lijden, ook als we dat nu nog niet kunnen blussen. We mogen ons tegenover het kwaad niet zo gedragen alsof dat het laatste woord heeft. We moeten niet bang zijn om in de liefde te wonen, ook wanneer ze naar de maatstaven van de wereld verliest. Uit: ‘Raak de wonden aan. Over niet zien en toch geloven’, 2018.

 

‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ 1Johannes 4:16

 

Wonen in de liefde… kunnen we dat?... durven we dat? Geloven we dat… echt?

 

Jezus komt naar Thomas toe en laat hem zijn wonden zien: ‘Kijk, de pijn – welke pijn dan ook – is niet zomaar weg en vergeten! Jezus is opgestaan, Hij leeft, maar de wonden blijven wonden. Langs de Via Dolorosa, de weg van pijn, de weg van lijden, is Jezus door de poorten van de hel en de dood gegaan en toch is hij, hierin, in die wonden, nog steeds bij ons.

 

Wat doen wij met onze wonden, onze littekens? Durven we ze te laten zien? Kun je de wonden en littekens van anderen onder ogen zien? Van de wereld? Van Jezus? Daar niet van wegkijken, niet voor terugschrikken? En toch Pasen vieren. Opstaan en leven.

 

Uw mensenkinderen

die naar Christus heten,

hebt Gij bezield

met een nieuw verwachten

en een nieuwe geest

die durft te hopen,

die wil vertrouwen

en kan liefhebben.

 

Laat hij ons voor ogen staan

als het beeld van ons eigen bestaan,

hij, die leefde

van de wind en van uw Geest!

Laat hij ons voeden

met zijn vertrouwen in U

dat hem door de nacht leidde.

 

Pasen vieren in tijden van corona. Ons hoofd staat misschien niet zo naar feest. Maar juist nu hebben we zoveel behoefte aan een boodschap als deze, dat het leven de dood overwint. Geloof, hoop en vertrouwen houden als we geraakt worden, verwond zijn door het leven. Dat is waar het op aankomt. Hij toonde ons zijn wonden en zei: ‘Ik ben er nog!’ De dood is haar angel verloren want de liefde heeft haar overwonnen.

 

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 

 

In de Stille Week, die morgen begint met Witte Donderdag zullen we de thematiek van ‘Gewond leven’ aanhouden. In de vier vieringen volgen we Jezus op zijn weg.

 

Witte Donderdag, 19:30 uur: Aangevochten leven

Goede Vrijdag 19:30 uur: Gewond leven

Stille Zaterdag: 21:00 uur: Een teken van Leven

Pasen: 10:00 uur: Opgericht leven.

 

We kunnen elkaar niet fysiek ontmoeten, maar u/jij wordt van harte uitgenodigd om via de kerktelefoon met ons verbonden te zijn, om onze eigen weg naast Jezus mee op te lopen.

 
Nieuwsbrief 3 april 2020 Nieuwsbrief 3 april 2020
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Als niets meer vanzelfsprekend is, wordt alles wat je overkomt bijzonder.

Het coronavirus blijft de wereld, Nederland en ook onze kerkelijke gemeente in zijn greep houden. Zo heeft het kabinet de afgelopen week de diverse bestaande maatregelen gecontinueerd en een dringend beroep gedaan om onze eigen verantwoordelijkheid te blijven nemen.
Uitgangspunt voor ons, als kerkenraad, is dat we steeds deze richtlijnen en berichten van het kabinet, RIVM en de GGD blijven volgen.

Enerzijds zijn wij volstrekt begripvol dat de maatregelen tegen de bestrijding van corona nodig zijn. Anderzijds doet het pijn dat het vieren van diensten met elkaar in de kerk niet mogelijk is, juist rond de hoogtijdagen in de Goede Week en Pasen.
Er zijn inmiddels twee zondagen met online-diensten verstreken. Uit reacties vanuit de gemeente en  de systeeminformatie van de kerktelefoon op de website kunnen we ervan uitgaan dat er waarschijnlijk 60-80 personen meeluisteren. Er is  dus sprake van een sterke behoefte in deze tijd om als gemeente (helaas op afstand) op een of andere manier verbonden te zijn. 

Gelet hierop hebben wij samen met onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, een aantal aanvullende maatregelen genomen voor de komende erediensten. Daarnaast blijven de reeds genomen maatregelen, genoemd in de twee vorige nieuwsbrieven, bestaan.

Reguliere Erediensten  
Alle erediensten gaan in ieder geval tot en met 28 april niet door.
Als vervanging blijven de online-erediensten op de normale tijden zonder kerkgangers. In deze diensten zijn een predikant, een organist en enkele ambtsdragers aanwezig.
U kunt rechtstreeks op zondag om 10.00 uur meeluisteren met de erediensten van wijk 1 via de kerktelefoon op de website van de gemeente.

Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de rechter kolom (blauw gekleurd) waar staat Meeluisteren met: Wijk 1
Stap 3: klik op het grijze driehoekje, hiermee wordt de kerktelefoon geactiveerd.
             Het driehoekje is veranderd in 2 verticale streepjes en u hoeft verder niets meer te
             doen. Bij geen dienst kan de kerktelefoon niet geactiveerd worden.

Er zullen in deze diensten gedurende coronatijd geen collecten voor Diaconie en Kerkrentmeesterschap gehouden worden. Desondanks lopen de financiële zaken voor beide colleges gewoon door !! U kunt collectegiften blijven geven door een bedrag over te boeken naar: rekeningnummer Diaconie Herv. Gemeente: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie diensten coronatijd Wijk 1.
En op rekeningnummer College van Kerkrentmeesters: NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters diensten coronatijd Wijk 1.
 
Voor mensen die niet via de website van de gemeente naar de dienst kunnen luisteren, wordt elke zondag op NPO2 om 9.20 uur door de EO een korte meditatie vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk uitgezonden.


Erediensten tijdens Goede Week en Pasen  
U kunt ongeveer 10 minuten voor de genoemde aanvangstijden inloggen bij de online-diensten. Wie thuis met de vieringen actief wil meedoen, heeft het volgende nodig: kleine hoeveelheid wijn of druivensap, stukje brood en 3 waxinelichtjes/kaarsen.

Viering Witte Donderdag H.A.: 9 april 19.30 uur  In het kerkgebouw viert de dominee met enkele ambtsdragers het Avondmaal. De gemeenteleden vieren thuis tegelijkertijd online de dienst mee door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. U kunt ook thuis van tevoren brood en wijn (of druivensap) als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaarzetten en deze nuttigen, waardoor de verbondenheid met Christus reëler wordt. Het moment van uitdelen van het brood en de wijn zal met een korte tekst door de predikant worden aangegeven.
Viering Goede Vrijdag: 10 april 19.30 uur  Aan het begin van deze online dienst kunt u  een waxinelichtje/kaars aansteken. Op het moment  dat in de kerk de Paaskaars wordt gedoofd, kunt u thuis ook het waxinelichtje/de kaars doven. Het moment van doven van de Paaskaars zal met een korte, uitgesproken tekst kenbaar gemaakt worden.
Viering Stille Zaterdag Paaswake: 11 april 21.00 uur  Tijdens de paaswake kunt u in de huiskamers een waxinelichtje/kaars ontsteken op het moment dat in het kerkgebouw de nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. Tijdens het binnendragen in de kerk en bij het ontsteken van de waxinelichtjes/ kaarsen thuis (dit moment zal ook met een korte tekst aan u kenbaar worden gemaakt) klinkt het bekende Lied 598: ‘alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur’.

Pasen:  12 april 10.00 uur  Bij aanvang van deze dienst zal het orgel als een introïtus, het lied ‘U zij de Glorie’ laten klinken. In de kerk zal tijdens dit orgelspel de Paaskaars worden aangestoken. Tijdens het spelen van dit lied kunt u thuis ook een waxinelichtje/kaars aansteken als teken van het licht van Christus.

De bovenstaande handelingen zult u ook terugvinden in de liturgieën. De liturgieën van de vieringen zullen aan het begin van de Goede Week op de website worden geplaatst.
Wilt u ze liever als ‘word-document’ ontvangen, stuur dan een verzoek hiervoor naar Peter Versluys: info@pbmversluys.nl . U ontvangt ze dan zo spoedig mogelijk.

Liturgie en verkondiging van eerdere diensten
Er komen vragen uit de gemeente of men liturgieën en de tekst van de verkondigingen van eerdere online-diensten kan nalezen. Dit is inderdaad mogelijk!
Stap 1: ga naar de website van de gemeente www.hervormdberkenwoude.nl
Stap 2: ga naar de groene balk bij de foto’s boven in het scherm .
Stap 3: klik op ‘Wijkgemeente 1’ en vervolgens op ‘Pastoraat en Kringen’. Hier treft u de liturgie en verkondiging van de afgelopen zondagen.

Website 
In deze periode van onzekerheid zal onze predikante, ds. Berends-van Waardenberg, elke week op woensdag een woord van bemoediging plaatsen op de website.

Tot slot   
Door al deze maatregelen zullen wij elkaar de komende weken niet ontmoeten op plaatsen waar wij dat wel gewend waren. Dat contact zullen wij missen! Toch wil de kerkenraad goed op de hoogte blijven van uw situatie en wellicht heeft u zelf behoefte aan contact. U kunt hiervoor altijd de predikante of de leden van de kerkenraad benaderen.
Heeft u in deze tijd enige vorm van hulp nodig, laat het dan ook weten aan een van de kerkenraadsleden. Hun telefoonnummers vindt u op de achterzijde van het kerkblad.
We kunnen er wel voor elkaar zijn, als we niet met elkaar kunnen zijn.

Een hartelijke groet aan u allen en sterke voor de komende tijd,


Kerkenraad Hervormde Gemeente Berkenwoude, Wijk 1
 
 
Woord van bemoediging

Woord van bemoediging
STIL

Stil is de straat. Overal

mensen in huizen verdwenen,

even een luide sirene –

stil is de straat overal.

 

Klassen, kantoren zijn leeg.

Thuis moeten werken of leren,

hoe alles organiseren?

Klassen, kantoren zijn leeg.

 

Mensen zijn bang overal.

Ieder op afstand gehouden:

ben je niet ziek of verkouden?

Mensen zijn bang overal.

 

 

Mensen gebonden aan huis.

Puzzels of brieven of boeken.

Bellen, maar niemand bezoeken.

Mensen gebonden aan huis.

 

Veel in ons leven valt stil.

Doorgaan en ‘s nachts liggen malen:

kan ik nog alles betalen?

Veel in ons leven valt stil.

 

Komt er God, een nieuwe morgen

als een teken van uw trouw,

worden wij bevrijd van zorgen?

God kom gauw.

Bewerking van lied 1003, Nieuwe Liedboek

lees meer »
 
Woord van hoop

Woord van hoop

Bij U, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.
Psalm 31: 2 en 3

Wees sterk en houd moed, die woorden kunnen we nu goed gebruiken. Want de crisis rondom corona is nog lang niet voorbij. Zoals het zich nu laat aanzien, duren de maatregelen die onze vrijheid inperken nog tot 1 juni. Maatregelen die helaas nodig zijn want langzaam aan dringt het virus, dat eerst zo ver weg leek, en waarvan men dacht dat het allemaal wel niet zo’n vaart zou lopen, onze eigen levens binnen. Slachtoffers van  corona krijgen een naam, soms zelfs een gezicht. Scholen zijn dicht en examens gaan niet door. De festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding worden allemaal afgelast. Een verjaardagsfeestje, een bezoekje, een arm om iemands schouder, het kan even niet. En dat is vreemd, en ongemakkelijk, en wennen.

Sterker dan vorige week is er het besef dat het coronavirus onze werkelijkheid diep doordringt, een werkelijkheid waarmee we moeten leven, misschien zelfs ons hierin moeten berusten. Maar hoe doe je dat: ‘berusten’? Berusten is een vorm van geladen gelatenheid. Het betekent niet dat je onverschillig wordt, dat je je niet meer laat raken door wat er om je heen gebeurt. Berusten is een eigenschap die de ouderen onder ons wellicht nog goed kennen, maar die voor jongeren moeilijker is, omdat we zo gewend zijn geraakt dat wij de werkelijkheid naar onze eigen hand kunnen zetten. Het coronavirus zet juist dit denken, op zijn kop. Het leven is maar tot op zekere hoogte maakbaar.

‘God zorgt…’ hoe vaak ik deze uitroep niet te horen heb gekregen toen ik nog op Curaçao dominee was! Gek werd ik er soms van, want God werd werkelijk overal bij gehaald, tot aan het veel te laat beginnen van het organiseren van een evenement toe.  De Curaçaoënaar leeft van de idee dat alles altijd goed komt. En ik moet zeggen, dat was ook zo. Als God zorgt, ont-zorg je jezelf. Er is geen kramp, er is een geladen gelatenheid. Berusting, je rust in vertrouwen dat God zorgt, dat hij je helpt, je hoeft het niet alleen te doen.

Geloven is geen zeker weten. Geloven is vertrouwen. Je geeft jezelf uit handen in de handen van een ongeziene en ongekende macht. Daar moet je sterk voor zijn, want je laat de controle over je eigen leven los, in het vertrouwen dat die onzichtbare handen je opvangen, je rust zullen geven, een schuilplaats blijken te zijn waar je tot rust kunt komen.

Wees sterk en houd moed…
Dat bid ik u/jij toe in deze onzekere tijd.
Dat u/jij rust vindt in het weten dat er achter de schermen wordt gewerkt.
Door mensen, door de Eeuwige.

‘Maar ik vertrouw op u HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
in uw handen liggen mijn lot en mijn
leven, bevrijd mij…
Psalm 31:15 en 16a

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
 
Mededeling coronavirus

Mededeling coronavirus
                           
Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Het coronavirus blijft de wereld en ook Nederland in zijn greep houden. Op allerlei plaatsen worden verdergaande maatregelen genomen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Zo heeft het kabinet de afgelopen week steeds meer maatregelen afgekondigd en een dringend beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid.
Uitgangspunt voor ons, als kerkenraad, is dat we steeds deze richtlijnen en berichten van het kabinet, RIVM en de GGD blijven volgen.
Deze kunnen worden gevolgd via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken via
https://www.ggdhm.nl/nieuws/item/nieuws/het-nieuwe-coronavirus-in-de-regio-hollands-midden

Derhalve hebben wij een aantal maatregelen moeten nemen betreffende de erediensten en kerkelijke activiteiten.

Erediensten. Als kerkenraad hebben wij besloten om alle erediensten in ieder geval tot en met 6 april niet door te laten gaan. Dit besluit zal waarschijnlijk ook gecontinueerd worden voor de Stille Week en Pasen.

Als vervanging hiervoor gaan we erediensten houden op de normale tijden zonder kerkgangers. In deze diensten zijn een predikant, een organist en enkele ambtsdragers aanwezig.
lees meer »
 
Woord van bemoediging

Woord van bemoediging

‘Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.’
Psalm 42:6

We leven in een onrustige tijd, nu de uitbraak van het coronavirus het hele sociale leven heeft stil gelegd. Lege straten, lege schappen in de supermarkt, gesloten winkels, musea en kerken.  We mogen elkaar niet meer aanraken, niet meer bij elkaar op bezoek. Een hele vreemde gewaarwording is dat, de mens is nu eenmaal een sociaal wezen. We zijn ongerust over onze gezondheid en de gezondheid van anderen. We zijn ongerust over de economie die nu helemaal stil is komen te liggen en maken ons zorgen om de toekomst. Voor ondernemers is het meer dan spannend, want geen werk betekent ook geen inkomen. Onrust, ongerustheid, onzekerheid, dat is wat het coronavirus ons brengt. Niemand weet hoe lang het gaat duren. Er komen zware tijden aan, zo waarschuwde minister-president  Rutte ons.
lees meer »
 
Bericht rondom corona virus kerkdienst wijk 1 Bericht rondom corona virus kerkdienst wijk 1

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Het corona-virus houdt de wereld op dit moment erg bezig. Op allerlei plaatsen worden maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. Zo heeft het kabinet gisteren verregaande maatregelen afgekondigd en een dringend beroep gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Bijeenkomsten waar meer dan 100 mensen bij elkaar komen, worden afgelast. Dat roept ook vragen op over onze kerkdiensten in de Dorpskerk van Berkenwoude. Ook al komen daar wellicht per dienst minder dan 100 personen bijeen. Vandaar dat we jullie graag informeren hoe we daar als kerkenraad mee om willen omgaan.

Uitgangspunt is steeds dat we de richtlijnen en berichten volgen van het kabinet, RIVM en de GGD. Deze kunnen worden gevolgd via https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en voor de regionale situatie kunt u de site van de GGD in uw regio bekijken via
https://www.ggdhm.nl/nieuws/item/nieuws/het-nieuwe-coronavirus-in-de-regio-hollands-midden

Vooralsnog is het aantal besmettingen in onze regio Hollands-Midden nog beperkt (20 en 1 hersteld) en voor de gemeente Krimpenerwaard staat het aantal op 3. Kabinet, RIVM en GGD geven ook nog geen advies om alle bijeenkomsten in onze regio af te gelasten.

Derhalve gaat onze kerkdienst op 15 maart a.s. door en hopelijk geldt dat ook voor de overige kerkdiensten in de maand maart. Wij volgen het nieuws wel op de voet en laten het uiteraard bijtijds weten, mocht het nodig zijn om dit besluit aan te passen.


In lijn met de richtlijnen en het advies vragen wij wel nadrukkelijk aandacht voor de volgende aanbevelingen:
 
            – behoor je tot een kwetsbare doelgroep neem dan het advies ter harte om niet naar de kerkdienst
               te komen
            – ben je grieperig of verkouden en/of heb je koorts, dan is het verstandig om thuis te blijven en de
               kerkdiensten niet te bezoeken
            – kom je wel de komende weken naar een kerkdienst, houd dan minimaal één stoel tussen jou en
               de ander
            – we geven geen handen aan elkaar
            – het advies is om vaak en zorgvuldig je handen te wassen
            – dringend advies om bij het hoesten hygiëne in acht te nemen en dit te doen in je elleboog en
               wegwerp-zakdoekjes te gebruiken, die je meteen ook weggooitVoor mensen die niet naar de kerkdienst op zondag 15 maart komen, wordt die dag op NPO2 om 9.20 uur een korte meditatie door ds. René de Reuver vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk aangeboden. Dit ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet doorgaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

We willen natuurlijk niets liever dan ongestoord met elkaar bijeen komen in onze Dorpskerk de komende weken, maar de gezondheid van een ieder gaat voor. We blijven dit dus met elkaar op de voet volgen. Hopelijk zijn de genomen maatregelen voor dit moment voldoende. Laat het ons weten als er nog vragen zijn of wanneer je besluit om niet te komen i.v.m. je eigen gezondheid.


Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad.

Agatha Dogterom,
voorzitter kerkenraad wijk 1

 
 
Geef licht! Geef licht!

Want je bent het licht

hier in de wereld,

schijn dan voor de mensen om je heen.

Net zoals een stad bovenop een heuvel

heel goed is te zien voor iedereen.

Laat je licht maar schijnen

in de duisternis,

laat je licht maar schijnen

waar geen licht meer is.

Petrus adventskalender 2019

Van harte nodigen wij u uit om een of meerdere diensten in de Dorpskerk bij te wonen. In deze donkere dagen, branden lichtjes in de kerk en horen wij verhalen over licht. Warmen we ons aan de goede boodschap van God die omziet naar de mensen, horen we het verhaal van de geboorte van Jezus, Licht van de wereld.

Dinsdag 24 december, 21:00 uur: Kerstnachtdienst
Muziek, bijbellezingen, gedichten en een meditatie wakkeren ons verlangen naar het licht aan. Met medewerking van DHTSG en ons projectkoor.

Woensdag 25 december, 10:00 uur: Kerstmorgendienst
We vieren de geboorte van Christus, het licht dat in de wereld kwam.
Met medewerking van de cantorij en de Kinderkring.

Dinsdag 31 december, 18:30 uur: Oudejaarsvesper
Een verstilde en intieme viering over lengend licht en hoop.
Let op! In het kerkblaadje staat een andere tijd, we beginnen om half 7 ‘s avonds!!!

Van harte welkom, mede namens de kerkenraad, wijkgemeente 1

Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg

 
EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS EVEN VOORSTELLEN: DS. MARIËLLE BERENDS
Dag allemaal,
Op 1 september zal ik worden bevestigd als jullie, als uw nieuwe dominee, en ik zie daar zeer naar uit. In dit schrijven wil ik me even voorstellen zodat u, zodat jullie weten wie daar straks komt te wonen, in de pastorie, en wie er straks op de kansel staat. Ik schrijf dit stukje op Curaçao, en dat tekent eigenlijk wel mijn persoonlijkheid. Ik houd van reizen en andere culturen, ik heb vele omzwervingen gemaakt alvorens ik dominee ben geworden. Mijn roeping kwam pas laat, ik ben 47 jaar en Curaçao was mijn eerste gemeente. Hier heb ik drie jaar gewoond en gewerkt. Een boeiende tijd, niet altijd makkelijk, maar leerzaam en kleurrijk en we hebben echt genoten van de mooie kanten van het eiland. Ik ben daar in januari 2016 met man en dochter naar toe gekomen. Sophia was toen 16 jaar, ze heeft op Curaçao de HAVO afgemaakt. Nu woont ze in Amsterdam waar ze een HBO-opleiding voor allround-styling volgt. Ze zal dus niet meeverhuizen naar de pastorie. Echtgenoot Jurjen Berends verhuist wel mee. Wij hebben beiden Zeeuwse wortels en allebei komen we uit binnenvaartfamilies. De eerste zes jaar van mijn leven heb ik varend doorgebracht. Mijn ouders zijn in Goes aan de wal gegaan en daar heb ik tot mijn achttiende jaar gewoond. Tijdens mijn studie heb ik Jurjen leren kennen en samen hebben we vele reizen door Azië gemaakt, voordat onze dochter in 1999 werd geboren. 6 Vanaf 1995 wonen we in Krimpen aan de Lek, vanwege het werk van mijn man. Ik ken de Krimpenerwaard dus goed! Mijn opleiding theologie ben ik begonnen in Utrecht. Eerst heb ik de HBOopleiding gedaan en daarna ben ik in Kampen naar de universiteit gegaan. Naast het studeren zorgde ik voor ons gezin, was ik vrijwilliger voor VluchtelingenWerk Nederlek en heb ik een aantal jaren in Den Haag gewerkt, in een buurt-kerkhuis in de wijk SpoorwijkLaak. Op 31 augustus 2015 ben ik afgestudeerd, op de exegese van 1 Samuel 15. De Bijbel vertalen naar de context van deze tijd is mijn specialisatie. In de diensten die ik zal houden, zult u dit ongetwijfeld terug kunnen horen. Op Curaçao was ik als dominee ook verbonden aan de protestantse scholen en ik heb daar vele maandopeningen, paas- en kerstdiensten verzorgd. In Berkenwoude wil ik de band tussen kerk en school ook graag continueren. Verder houd ik van wandelen en lezen en ik kook graag. Mijn man en ik zien er naar uit om straks in ‘Perkouw’ te wonen. Voor nu wens ik u en jullie alvast een heel goede zomervakantie toe. Hartelijke groet, uit Dushi Korsou, Ds. Mariëlle Berends – van Waardenberg
 
Uitnodiging gemeenteavond Hervormde gemeente Berkenwoude, 23 april 2019, 20:00 uur Dorpskerk Berkenw

Wij zijn een enthousiaste wijkgemeente met ong 300 leden midden in de Krimpenerwaard. Elke zondag komen wij samen in de fraaie Dorpskerk om God en elkaar te ontmoeten en nieuwe inspiratie op te doen.
Uitnodiging gemeenteavond Hervormde gemeente Berkenwoude, 23 april 2019, 20:00 uur Dorpskerk Berkenw
Wij nodigen u van harte uit voor een gemeenteavond op dinsdag 23 april 2019 om 20:00 uur in onze Dorpskerk om het resultaat van het beroepingswerk met u te delen.
 
De kerkenraad en beroepingscommissie zijn verheugd u een geschikte kandidaat te kunnen bekendmaken. Na de bekenmaking zal de door de kerkorde voorgeschreven schriftelijke stemming plaatsvinden. Ook over de verdere beroepingsprocedure geven wij u uitleg.
 
 
De agenda van de gemeenteavond ziet er als volgt uit:
 
 1. Woord van welkom door mevr. Agatha Dogterom, voorzitter kerkenraad wijk 1
 2. Opening door ds. W.M. de Bruin, consulent
 3. Toelichting samenstelling commissie
 4. Uitleg procedure door mevr. Agatha Dogterom, voorzitter beroepingscommissie
 5. Voorstellen beoogde kandidaat en mogelijkheid tot stellen van vragen aan commissie en kerkenraad
   
  ==========   pauze   ==========
   
 6. Stemming
 7. Tellen en uitslag stemming
 8. Voortgang procedure
 9. Sluiting door ds. W.M. de Bruin
   
   
  We hopen u te mogen ontmoeten op deze voor onze gemeente belangrijke avond.
   
   
  Met vriendelijke groet,
   
  De kerkenraad en beroepingscommissie van de Hervormde Gemeente te Berkenwoude en den Achterbroek, wijk 1
   

 

 
Boterschapen Boterschapen
Dit jaar zullen er weer boterschapen verkocht worden, waarvan een deel ten goede komt aan het Kinderkamp. De verkoop aan de deur zal plaatsvinden in de periode van 28 maart tot 13 april. Voor slechts € 2,50 heeft u een heerlijke ambachtelijke boterschaap. Bij afname van drie boterschapen betaalt u € 6,00. Kortom, onze verkopers zullen gedurende twee weken voor Pasen bij u langskomen met de boterschapen.
PS: Dit jaar zullen we weer naar Ermelo vertrekken in de periode van 20 juli tot 27 juli. In deze week zullen we gekoppeld aan een leuk en nieuw thema activiteiten ondernemen. Zo gaan we o.a. een dag naar het zwembad en winkelen in Ermelo etc. Als u vragen heeft over het kamp of u wilt uw kind opgeven, dan kunt u mailen naar Shanne: sronde0@gmail.com

Met vriendelijke groet, de kinderkampleiding
 
 
Zegels sparen Zegels sparen
Geef een ander pret, met een gratis boodschappenpakket!
Met deze slogan hopen we als diaconie voldoende zegels te krijgen om een aantal gratis boodschappenpakketten bijeen te sparen. Bij de PLUS en COOP (voormalig EMTE) supermarkt in Stolwijk kunt u nu sparen voor een gratis boodschappenpakket  ter waarde van 50 euro. Deze actie eindigt bij de COOP op 4 mei en bij de PLUS op 18 mei 2019. Als u zegels (over) heeft of een spaarkaart die niet vol is, dan zijn die zeer welkom bij de diaconie. Met een soortgelijke actie plakten wij in het verleden 11 spaarkaarten vol.                                                                                                                                    
De gespaarde boodschappenpakketten worden aan de Voedselbank IJssel en Lek in Stolwijk aangeboden. Op deze manier krijgen mensen die onder een bepaalde armoedegrens leven en dit hard kunnen gebruiken een steuntje in de rug. Uw zegels kunt u inleveren in onze kerk (doos onder de toren) of bij een van de diaconieleden. Wij hopen weer op uw hulp en zeggen vast dank voor uw bijdrage. Wees ervan overtuigd dat de dankbaarheid groot is!

Namens de diaconie van wijk 1: Jan Koster, Carina Prins en Jenny Oudenaarden
 
 
Gemeente avond Gemeente avond
De goedbezochte gemeenteavond van 26 juni stond geheel in het teken van de vacaturetijd die is ontstaan na het vertrek van ds. Dahmen. In de inleiding van de voorzitter van de kerkenraad, mevrouw A. Dogterom, werden twee personen die de gemeente in deze periode komen ondersteunen, voorgesteld. Wim de Bruin, predikant te Stolwijk, is de consulent. Dat betekent dat hij de kerkenraad adviseert bij de beslissingen die er genomen moeten worden rondom de invulling van de vacature. Hij heeft dit in de vorige vacaturetijd ook naar ieders tevredenheid gedaan.  Dominee Nel van Dorp uit Den Haag gaat pastoraal werk verrichten. Beiden zijn geen onbekenden voor de gemeente. De aanwezige gemeenteleden gaven aan dat dit goed en vertrouwd voelt.
 
Er werd toelichting gegeven op het verloop van de procedure: de jaarcijfers van 2017 moeten nog worden goedgekeurd. Daarna kan op grond van de financiële situatie van de afgelopen 3 jaren een solvabiliteitsverklaring worden aangevraagd. Dat houdt in dat de gemeente Berkenwoude een financiële gezondverklaring moet ontvangen, voordat er verder stappen kunnen worden gezet. We willen graag weer uitkomen op een predikantsplaats van 60 %.
 
Mevrouw Dogterom deed een beroep op alle gemeenteleden om de kerk financieel en in woord en daad te steunen. Alleen dan kunnen we een dominee benoemen en als kerk onze werkzaamheden voortzetten.
 
Na de inleiding gingen we in groepjes praten over drie vragen: Wie zijn we als gemeente? Wat willen we de komende jaren? Wat voor predikant zou bij ons passen?
De antwoorden op deze vragen zijn geïnventariseerd. Deze worden als waardevolle input gebruikt door de kerkenraad als de zoektocht naar een nieuwe predikant kan beginnen.
 
We besloten de avond met lied 969: In Christus is noch west noch oost, in hem noch zuid noch noord, één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord! 
 
Bazaar 2018 Bazaar 2018
De voorbereidingen voor onze Bazaar op 8 september zijn – ondanks de vakantie – alweer in volle gang. We zijn blij met de vrijwilligers die de komende weken langs de deur gaan (of wellicht al geweest zijn!?) om spullen op te halen. U kunt ook zelf spullen brengen naar Oosteinde 27, maar uitsluitend na telefonisch overleg met Annie Oudijk (0182-362212).
 
Het Bazaarcomité is heel blij met de vele helpende handen. Handen, die hard nodig zijn om een grote bazaar zoals wij die elk jaar organiseren in goede banen te laten verlopen. Onze Bazaar is een van de grootste en meest bezochte bazaars uit de omgeving. Alleen dat gegeven is al iets om trots op te zijn en een reden om onze Bazaar nog vele jaren in stand te houden. En dat is alleen mogelijk met de inzet van U! Heeft U zin en tijd om ook een handje te helpen? Laat het ons even weten. Voor meer informatie kunt u terecht bij Carina Prins (telefoon 367715), Lenie Verburg (telefoon 362717) of een van de andere leden van de organisatie.
 
Terugblik op grote schoonmaak Terugblik op grote schoonmaak
We hielden een grote schoonmaak van de dorpskerk op vrijdag 11 mei en zaterdagmorgen 12 mei 2018. Na het schilderen was de kerk extra stoffig en vuil, waardoor er meer uren nodig waren om schoon te maken.  Op vrijdagmorgen om 9.00 uur gingen we met emmer en schoonmaakattributen aan de slag. Het schoonmaakteam groeide in no time aan tot 15 vrijwilligers uit beide wijken en met vereende krachten werd de klus onder grote saamhorigheid in 1,5 dag geklaard. Fantastisch!
Rest mij nog een woord van waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers die op welke manier dan ook iedere maand bezig zijn in deze prachtige oude kerk.
 
 
 
Vertrek predikant Vertrek predikant
Ik wil u namens de wijkkerkenraad van wijk 1 kennis geven van het feit dat onze predikant ds. Carola Dahmen een beroep heeft ontvangen van de Protestantse Gemeente in Oostzaan, bij Amsterdam. Het betreft de
functie van een gemeentepredikant voor 50%. Carola heeft dit beroep
aangenomen.

Zelf schrijft zij hierover:
“Na meer dan 5 jaar predikant te zijn geweest in Berkenwoude, ervaar ik
de uitnodiging uit Oostzaan als een nieuwe roeping waaraan ik gehoor
wil geven. Ik hoop dat een nieuwe context mij op een andere manier
uitdaagt en me verder laat groeien in het ambt van predikant. En dat ik
van betekenis kan zijn voor de gemeente in Oostzaan. Ook hoop ik dat ik met het verminderen van mijn werktijd meer tijd aan mijn
promotieonderzoek kan besteden.
Ik verheug me op een nieuwe start, maar ben ook verdrietig om afscheid
te nemen van Berkenwoude, omdat ik hier een goede en mooie tijd heb
gehad met lieve mensen en waarin er veel vertrouwen was vanuit de
gemeente en de kerkenraad. Daarvoor ben ik zeer dankbaar.”

Als kerkenraad houden wij u natuurlijk op de hoogte hoe het verder gaat
met het beroep van Carola, haar vertrek en de vacaturetijd. Na een
aangenomen beroep wisselt de predikant doorgaans binnen drie maanden van gemeente; dus een vertrek van Carola voor de zomer, maar na Pasen, is realistisch.

Het vertrek van onze predikant betekent ongetwijfeld voor ons allen
iets anders en zal verschillende gevoelens losmaken. Wij kijken als
kerkenraad terug op een goede tijd en hopen dat dit voor onze hele
gemeente geldt. Wij gaan ook de toekomst met vertrouwen in.

Als kerkenraad vragen wij u als gemeente om ons de komende tijd te
steunen en te bemoedigen. Helpende handen zijn in een vacaturetijd
niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk en we hopen dat we daarbij op u een beroep kunnen of mogen blijven doen. Immers, met elkaar zijn wij
gemeente: wij dragen elkaar en worden gedragen.

 
 
Boterschapen Boterschapen
Dit jaar zullen er weer boterschapen verkocht worden, waarvan een deel ten goede komt aan het Kinderkamp. De verkoop aan de deur zal plaatsvinden in de periode van 19 maart tot 31 maart. Voor slechts € 2,50 heeft u een heerlijke ambachtelijke boterschaap. Bij afname van drie boterschapen betaalt u € 6,00. Kortom, onze verkopers zullen gedurende twee weken voor Pasen bij u langskomen met de boterschapen.
PS: Dit jaar zullen we weer naar Ermelo vertrekken in de periode van 14 juli tot 21 juli. In deze week zullen we gekoppeld aan een leuk en nieuw thema activiteiten ondernemen. Zo gaan we o.a. een dag naar het zwembad en winkelen in Ermelo etc. Als u vragen heeft over het kamp of u wilt uw kind opgeven, dan kunt u mailen naar karinkoert@outlook.com
 
Met vriendelijke groet,
De kinderkampleiding
 
Paasontbijt Paasontbijt
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een Paasontbijt van onze gemeente. Het begint op Paasochtend (1 april) om 9 uur in de ouderenruimte van de Zwaan. Aanmelden kan via de inschrijflijst die in de kerk ligt of via een kerkenraadslid. Let op: Het Paasontbijt gaat alleen door als er minstens 20 aanmeldingen zijn. Omdat wij deze mooie en gemeenschaps-stichtende activiteit graag willen voortzetten, roepen wij u allen daarom op om zich aan te melden voor het Paasontbijt.
 
Oliebollenactie

Oliebollenactie
Vanwege het succes van vorig jaar is het oliebollencomité bereid ook dit jaar weer oliebollen te gaan bakken voor oud en nieuw.
Als service voor gemeenteleden kunt u deze oliebollen vooraf bestellen.
Dit kan vanaf 9 december tot 28 december. U kunt uw bestelling doorgeven per mail of telefoon.
 
De bestelling kunt u afhalen, tegen contante betaling, op oudejaarsdag tussen 08:30 - 12:00 uur bij de kraam voor de Dorpskerk.

 
1 zakje kost € 3,50
3 zakken kosten € 10, -
 
De telefonische bestelling kunt u doorgeven aan:Jannie de Roo,  tel.:  0180 663395 of
Mieke Verbree, 06 28064066
 

De bestelling per e-mail kunt u plaatsen op miekeshobbyschuur@gmail.com
 
Gemeente avond wijk 1 Gemeente avond wijk 1
In het vorige kerkblad werd aangekondigd dat de gemeenteavond zal plaats vinden op 23 mei. Dit wordt door omstandigheden nu 30 mei. De gemeenteavond op 30 mei zal uit twee gedeeltes bestaan. In de eerste helft van de avond zullen we belangrijke zaken en ontwikkelingen rond onze gemeente met elkaar bespreken. Nadere informatie hierover volgt in het volgende kerkblad. De tweede helft van de avond heeft een thematische insteek en zal geleid worden door ds. Rianne de Reus uit Domburg. Zij zal een inleiding houden over Iona. Ds. De Reus is zelf al een aantal keren op het eiland Iona aan de westkust van Schotland geweest, waar een abdij en leefgemeenschap gevestigd zijn. Daar kunnen gasten een tijdlang verblijven, waarbij ze aandacht besteden aan gebed en spiritualiteit. Ook kennen wij Iona van verschillende liederen die in ons nieuwe liedboek terecht zijn gekomen. Met foto’s, verhalen en muziek neemt ds. De Reus ons mee in de bijzondere spiritualiteit van Iona.
 
Bijbelexpositie Sint Jan Gouda Bijbelexpositie Sint Jan Gouda
Het Woord Verbeeld.  De Bijbel in glas en prent
 
In de Sint-Janskerk te Gouda  zal  binnenkort een Bijbeltentoonstelling te zien zijn. De tentoonstelling gaat 9 april van start en zal te zien zijn tot en met 31 oktober 2016.
Aanleiding is de 500e verjaardag van Erasmus’ Novum Instrumentum, de eerste gedrukte Griekse editie van het Nieuwe Testament. De betekenis van deze uitgave is enorm: zij vormde de basis van tal van vertalingen, zoals de Lutherbijbel en de Statenvertaling. Dit feit wordt daarom nationaal en internationaal op vele manieren herdacht.
 
Gebrandschilderde ramen
Het merendeel van de 72  gebrandschilderde ramen van de Sint-Jan  - dateren uit de 16e en de 17e eeuw - bevat  Bijbelse voorstellingen en thema’s. Bekend  zijn vooral de glazen van de Crabeths met de voornaamste episoden uit het leven van Jezus en de apostel Johannes. De glazen vormen  als het ware een ‘Bijbel in glas’. Dat heeft geleid tot een  tentoonstelling die op een bijzondere wijze de betekenis en de invloed van de Bijbel belicht. 
 
Bijzondere collectie
Een tiental bekende Bijbelse thema’s die op de glazen zijn afgebeeld – zoals Jona, het offer van Elia, het bezoek van de koningin van Scheba aan Salomo, Laatste Avondmaal – vormen de basis.  De gekozen onderwerpen in de glazen worden gespiegeld aan geïllustreerde bijbels. Er is een groot aantal bijzondere bijbels te zien - afkomstig onder andere uit de collecties  van het Nederlands Bijbelgenootschap en het Bijbelmuseum te Leerdam
Naast historische prentbijbels worden ook kinderbijbels en een keur van hedendaagse Bijbels gepresenteerd door verschillende uitgevers.
 
 
 
Pasen 2016 Pasen 2016
 
Pasen 2016 Pasen 2016
 
Boterschapen

Boterschapen
Ook dit jaar met Pasen worden er weer boterschapen verkocht waarvan een deel ten goede komt aan het Kinderkamp. De verkoop aan de deur zal plaatsvinden in de periode van 14 tot en met 26 maart. Voor € 2,50 kunt u al beschikken over één ambachtelijk bereid boterschaap. Bij afname van 3 boterschapen betaalt u slechts € 6,00.
Kortom, houd de deur gedurende de twee weken voor Pasen in de gaten! Overigens zoeken we nog vrijwilligers voor de verkoop van de boterschapen, dus als u iemand van de kinderkampleiding kent en wilt meewerken, laat het hen dan even weten.
 
Uit de consistorie Uit de consistorie
Op 17 januari hebben we met veel dankbaarheid Agatha Dogterom en Gerrit Oudijk opnieuw bevestigd in het ambt. Agatha Dogterom zet haar werk als diaken en voorzitter van de wijkkerkenraad voort. Gerrit Oudijk verlengt niet alleen zijn termijn, maar vult zijn ouderlingschap met een nieuwe opdracht in, namelijk als ouderling-kerkrentmeester. Deze verandering van de invulling van zijn ambt als ouderling is ten gevolge van de situatie dat er twee open vacatures waren ontstaan bij de kerkrentmeesters. En dit moest op die manier worden opgelost. Gerrit Oudijk zal op dit moment wel verder functioneren als scriba, maar er valt ook een aantal taken af, zoals het lidmaatschap van het pastoraal overleg en de organisatie van de felicitaties voor de huwelijksjubilea. Dit zal worden overgenomen door Jenny Oudenaarden. Ook zal hij niet meer als ouderling van dienst fungeren. Everlien Flier en Martin Schrader moeten op dit moment deze opdracht met elkaar delen.
In dezelfde herbevestigingsdienst hebben wij afscheid genomen van Arjen Prins als ouderling-kerkrentmeester. Ook na zo’n acht jaar in het ambt was de keuze om zijn ambtstermijn niet voor een derde termijn te verlengen niet makkelijk. Maar werkomstandigheden hebben geen andere keuze toegelaten en daarvoor hebben we alle begrip. We zijn Arjen voor zo’n lange tijd in het ambt, voor zijn inzet en betekenisvolle bijdrages in de kerkenraad zeer dankbaar.
 
lees meer »
 
Koffie drinken in de Zwaan Koffie drinken in de Zwaan
Het pastoraal overleg organiseert koffieochtenden in samenwerking met de SWOB in Berkenwoude. Op elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur is er tijdens de markt gelegenheid om koffie te drinken in de ouderenruimte van de Zwaan. Bij een kopje koffie tegen een kleine prijs kan er gezellig bijgepraat worden. Ongeveer drie keer per jaar schuift het pastoraal overleg aan (informatie hierover vindt u in het kerkblad). Ds. Carola Dahmen en andere leden van het pastoraal overleg zijn dan aanwezig en kunnen ook mensen van huis ophalen en wegbrengen. De koffieochtenden zijn niet leeftijdsgebonden, iedereen is welkom.
 
Songs of Praises from Berkenwoude Songs of Praises from Berkenwoude
Op 17 oktober heeft er in de kerk een bijzondere activiteit plaatsgevonden:  samen met de gezamenlijke cantorijen van de PKN in Ammerstol, de VEG uit Dordrecht en onze eigen cantorij, zijn er liederen uit de Engelse traditie, zogenaamde hymnes, die vertaald zijn naar het Nederlands, meerstemmig uitgevoerd. Deze liederen komen uit het nieuwe Liedboek en uit de bundel “Het liefste lied van overzee”. 
     
Op 18 oktober is in Utrecht het tweede deel van “Het liefste lied van overzee” worden georganiseerd, meer informatie hierover kunt u vinden op http://www.liedfestival.nl.
 
Kerkblad per email?

Kerkblad per email?

Het is nu ook mogelijk om het kerkblad per email te ontvangen. Stuur hiervoor uw emailadres naar info@hervormdberkenwoude.nl

 
Nieuw liedboek

Nieuw liedboek

Vorig jaar is het nieuwe liedboek gepresenteerd. Het volgt 40 jaar na de introductie van het huidige liedboek der kerken. Er zijn verschillende redenen te noemen om te komen tot een nieuw liedboek waaronder de verandering van de vorm van de kerkdiensten en het verschijnen van een groot aantal nieuwe liederen sinds 1973.
Het nieuwe liedboek is wat betreft vormgeving en de lay-out aangepast aan de hedendaagse stijl en kan worden geleverd in verschillende kleuren en uitvoeringen.

Een paar liederen kunnen worden beluisterd via www.hervormdberkenwoude.nl/download

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. Roding
datum en tijdstip 09-08-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. Rietveld
datum en tijdstip 16-08-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Woord van bemoediging

Nieuwsbrief


Liturgie en preek

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Klik HIER om naar de livestream van de Vakantie Bijbel Week te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.