PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 7 juni 2020

Liturgie zondag 7 juni 2020Zondag Trinitatis

Thema: Zing voor de Heer een nieuw gezangWelkom en mededelingenStilte

Aanvangslied psalm 150: orgelbewerking

Inleidende woorden en votum en groet in beurtspraak met de gemeente

Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de ENE,
Allen:                 die ruimte gemaakt heeft voor de lucht, zodat wij kunnen ademen,
en voor het land, zodat wij daarop kunnen lopen.
Voorganger:   Die ENE, die altijd trouw blijft en die niet loslaat het werk dat zo liefdevol is begonnen.
Allen:                 Daarom mogen we blij zijn en de rust en de vrede ervaren.
Voorganger:   Dit durven we zeggen, in vertrouwen op de onuitspreekbare naam van de ENE,  die onze vader en moeder wil zijn,
die zich in ons, zijn kinderen, laat zien in de geest van de liefde. 
Allen:                 Amen

Psalm 150 in een bewerking van Gerard Swüste

Zing voor hem!
Zing voor God! In zijn heiligdom!
Zing voor hem! In zijn machtige firmament!
Zing voor hem! Om zijn enorme kracht!
Zing voor hem! Om zijn grenzeloze grootheid!
Zing voor hem! Met blazen op de ramshoorn!
Zing voor hem! Met harp en citer!
Zing voor hem! Met pauken en dans!
Zing voor hem! Met snaren en fluit!
Zing voor hem! Met geluid van cimbalen!
Zing voor hem! Met geschal van cimbalen!
Alles wat adem heeft, zing voor hem!
Zing voor hem!

Gebed

Zingen lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang
Door voorganger en gemeentelid
 
  1.            Zing voor de Heer een nieuw gezang!
               Hij laaft u heel uw leven lang
               met water uit de harde steen.
               Het is vol wonderen om u heen.
 
  1.           Hij gaat u voor in wolk en vuur,
               gunt aan uw leven rust en duur
               en geeft het zin en samenhang.
               Zing dan de Heer een nieuw gezang!
 
  1.            Een lied van uw verwondering
               dat nog uw naam niet onderging,
               maar weer opnieuw geboren is
               uit water en uit duisternis.
 
  1.           De hand van God doet in de tijd
               tekenen van gerechtigheid.
               De Geest des Heren vuurt ons aan
               de heilige tekens te verstaan.

V + Gl   Wij zullen naar zijn land geleid
               doorleven tot in eeuwigheid
               en zingen bij zijn wederkeer
               een nieuw gezang voor God de Heer.Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Numeri 11: 4 – 7, 10 -17, 24-25a

Het samenraapsel van vreemdelingen dat met hen meetrok, was onverzadigbaar, en ook de Israëlieten begonnen weer te klagen. ‘Hadden we maar vlees te eten!’, zeiden ze. ‘We verlangen terug naar de vis die we in Egypte volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de prei, uien en knoflook. We drogen uit, we zien nooit iets anders dan dat manna.’

Mozes hoorde hoe alle families bij de ingang van hun tent zaten te klagen. Toen de HEER in hevige woede ontstak, maakte Mozes zich kwaad. Hij vroeg de HEER: ‘Waarom doet u uw dienaar dit aan? Bent u mij zo weinig genegen, dat u mij de last van heel dit volk te dragen geeft? Ben ik soms zwanger geweest van dit volk, heb ik het ter wereld gebracht? En dan wilt u mij gebieden om het in mijn armen te dragen, zoals een voedster een zuigeling draagt, en het zo naar het land te brengen dat u zijn voorouders onder ede beloofd hebt? Ze komen bij mij klagen dat ze vlees willen. Maar waar hal ik voor dit hele volk vlees vandaan? Ik kan alleen de last van dit hele volk niet dragen, dat is te zwaar voor mij. als u mij dit werkelijk wilt aandoen, dood me dan liever meteen. Dan blijft verdere ellende mij tenminste bespaard.

De HEER antwoordde Mozes: ‘Breng zeventig van de oudsten van Israël bijeen van wie je weet dat ze hun taak als opzichter van het volk goed vervullen, en laat hen naar de ontmoetingstent komen om zicht daar bij je te voegen. Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen.’

Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. zodra de geest die op hem rustte begonnen ze te profeteren.

Lied 542, uitgesproken

God, roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezit en ga
naar ’t land dat Ik u wijs.’

Het volk van God was veertig jaar
- een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Heer, geef ons moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon
en aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
belofte zijt geweest.

Tweede schriftlezing: Matteüs 28: 16 – 20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dud op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Lied: Ik zal er zijn, Sela

https://www.youtube.com/watch?v=_s0ETsS7tSg

IK ZAL ER ZIJN
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Preek

Orgelspel

Pinksterboom

Dank- en voorbeden – stil gebed – onze Vader

Collecte

Slotlied: Gebed om zegen

https://www.youtube.com/watch?v=gjqvLlSAWPg

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;
Ga mij niet voorbij.
Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven,
Die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
Hier in de woestijn.
Wachtend op uw milde regen,
Om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede,
Zijn wij zegenend nabij.
Van uw liefde delend,
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Wegzending en zegen

Gesproken amen door allen

Orgelspel 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.