PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 6 juni 2021

Liturgie zondag 6 juni 2021


Thema: Zing mijn ziel…

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 65, vers 1 en 6

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Gij kroont het jaar van uw genade.
Waar Gij getreden zijt
tooit de woestijn zich met een wade,
de heuvels zijn verblijd.
De weidegrond is wit van schapen,
het dal van koren blond.
Dit is het land door U geschapen,
uw lof schalt in het rond.

Votum en groet

Lied: Stil mijn ziel wees stil

https://www.youtube.com/watch?v=tPPkNMEioaY

Stil mijn ziel wees stil,
En wees niet bang
Voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
In je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God
En ik vertrouw op U
En zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
Vaste geest binnen in mij
Die rust in U alleen.

Stil mijn ziel wees stil
En dwaal niet af
Dwars door het dal zal Hij je leiden
Stil, vertrouw op Hem
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil
En laat nooit los
De waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht wacht op de Heer
De zwartste nacht
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen

Kyriegebed

Glorialied: psalm 146, vers 1 en 3

Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
Zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
Zingen voor de Heer uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Inleidende woorden op de dienst

Gedicht: Zing!

Wie durft er nog te zingen,
wie zingt er nog het licht,
wie zingt er nog de kleuren,
zingt woorden tot gedicht?

Wie zingt glashard het onrecht stuk,
wie zingt er tegen schaduw in,
wie zingt de wereld in balans,
wie zingt er van een nieuw begin?

Zing met tranen in je ogen,
zing de stenen harten stuk,
zing, ondanks je onvermogen,
zing de woede tot geluk!

Zing de sterren aan de hemel,
zing liefde los uit alle kelen,
zing van onbezorgd te spelen,
zing alle talen om te delen!

Zing de handen wat te doen,
zing aan mensen vreugdegroet,
zing het leven, zing het licht,
zing vooruit: een vergezicht.

Zing de warmte en het leven,
zing de stilte en de dank.
Als jouw stem het mag begeven
zing ik verder, leven lang.

Lied: psalm 89, vers 1

Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die u verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Gebed bij de opening van de Schrift:

Schriftlezing: psalm 96, vertaling: Altijd hetzelfde lied

Zing voor de LEVENDE een nieuw lied,
zing voor de LEVENDE, heel de aarde!
Zing voor de LEVENDE, zijn naam is goed,
verkondig aan iedereen, iedere dag, dat hij bevrijdt!
Vertel de volkeren: geweldig is hij,
vertel alle mensen: wonderen doet hij!
Want de LEVENDE is groot, liederen komen hem toe,
ontzagwekkender is hij dan welke god ook.
Want goden van mensen zijn goden van niets,
maar de LEVENDE heeft de hemel gemaakt.
Glans en glorie straalt van zijn gelaat,
kracht en luister van zijn heiligdom.
Hulde voor de LEVENDE, stammen van mensen.
hulde voor de LEVENDE, geweldig en krachtig,
hulde voor de LEVENDE, geweldig is zijn naam.
Kom met geschenken, betreed zijn portaal,
buig diep voor de LEVENDE, die straalt van heiligheid,
huiver voor zijn gelaat, heel de aarde!
Zeg tot de volkeren: de LEVENDE die straalt van heiligheid,
huiver voor zijn gelaat, heel de aarde!
Zeg tot de volkeren: de LEVENDE is koning;
stevig staat de wereld, nooit wankelt ze,
hij oordeelt rechtvaardig over de mensen.
Laat de hemel blij zijn,
laat de aarde juichen,
laat de zee bulderen met alles wat in haar is,
laat het veld uit zijn bol gaan met alles wat erop staat,
laat alle bomen in het bos juichen
voor het gelaat van de LEVENDE, want hij komt!
Hij komt om recht te spreken over de aarde:
hij spreekt rechtvaardig recht over de wereld,
over de mensen, vanuit zijn trouw.

Lied: 655, Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Epistellezing: Efeziërs 5: 16-20

Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Preek

Orgelspel

Lied: 695, Heer, raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 864, Laat ons de Heer lofzingen, vers 1, 2 en 5

Laat ons de Heer lofzingen,
Juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.