PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 5 juli 2020

Liturgie zondag 5 juli 2020
Thema: Midden onder u…

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied 275, vers 1, 2 en 3 (cantorij)

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzichtbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menselijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Bemoediging en groet
 1.            Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
 1.            die hemel en aarde gemaakt heeft
 1.            die trouw blijft tot in eeuwigheid
 1.            en niet loslaat het werk van zijn handen
 1.            De HEER zal bij u zijn
 1.            De HEER zal u bewaren

Zingen: lied 275, vers 4 en 5 (cantorij)

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Kyriegebed

Glorialied: lied 274 (voorgelezen, geen orgelspel)

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

Ontferm U God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.

Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Orgelspel

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Leviticus 26: 1-6 (lector)

Maak geen afgodsbeelden, zet geen godenbeelden neer, richt geen gewijde stenen op en plaats in jullie land geen stenen met afbeeldingen om je daarvoor neer te buigen, want ik, de HEER, ben jullie God. Neem steeds mijn sabbat in acht en heb eerbied voor mijn heiligdom. Ik ben de HEER. Als jullie mijn bepalingen opvolgen, je aan mijn geboden houden en ze naleven, zal ik jullie op gezette tijden regen schenken, zodat het land opbrengst geeft en de bomen vrucht dragen. Dan zal de dorstijd duren tot de druivenpluk, en de druivenpluk tot de zaaitijd. Je zult volop te eten hebben en onbezorgd in je land kunnen wonen. Ik zal het land rust en vrede geven, zodat je kunt slapen zonder te worden opgeschrikt. Ik zal ervoor zorgen dat de wilde dieren je met rust laten en dat het land niet geteisterd wordt door oorlogsgeweld.

Zingen: Lied 753, verzen 1, 2, 3 en 6 (cantorij)
 
 1.    Er is een land van louter licht
  waar heiligen heersers zijn.  
  Nooit gaat de gouden dag daar dicht        
  in duisternis of pijn.
 
 1.    Daar is het altijd lentetijd,     
  in bloei staat elke plant.        
  Alleen de smalle doodszee scheidt 
  ons van dat zalig land.
 
 1.    Men ziet het veld aan de overkant  
  in groene luister staan,         
  als Israël 't beloofde land      
  zag over de Jordaan.
 
 1.    God, laat ons staan als Mozes hier 
  hoog in uw zonneschijn,       
  en geen Jordaan, geen doodsrivier 
  zal scheiding voor ons zijn.

Tweede schriftlezing: Matteüs 25: 31-40 (lector)

31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle enge­len, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32 Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33 de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader ge­zegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de we­reld voor jullie bestemd is. 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwa­men naar mij toe.” 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer heb­ben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wan­neer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en ge­kleed? 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40 En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jul­lie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat heb­ben jullie voor mij gedaan.”

Zingen: Lied 992, verzen 1, 2 en 3 (cantorij)

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Preek

Orgelspel

Zingen: lied 528 (cantorij)

1. Omdat Hij niet ver wou zijn     
is de Heer gekomen.    
Midden in wat mensen zijn     
heeft Hij willen wonen. 
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
 
2. Overal nabij is Hij        
menselijk allerwegen.   
Maar geen mens herkent Hem, Hij   
wordt gewoon verzwegen.      
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
 
3. God van God en licht van licht
aller dingen hoeder      
heeft een menselijk gezicht    
aller mensen broeder.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
 
4. Wil daarom elkander doen     
alle goeds geduldig.     
Wees elkaar om zijnentwil      
niets dan liefde schuldig.        
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
 
5. Wees verheugd, van zorgen vrij:      
God die wij aanbidden  
is ons rakelings nabij,  
wonend in ons midden.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.   
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

Dank- en voorbeden  - stil gebed – Onze Vader

Collecte (Orgelspel)

Slotlied 835 (cantorij)
 1.    Jezus, ga ons voor     
  deze wereld door,      
  en U volgend op uw schreden        
  gaan wij moedig met U mede.        
  Leid ons aan uw hand
  naar het vaderland.
 
 1.    Valt de weg ons lang, 
  zijn wij klein en bang, 
  sterk ons, Heer, om zonder klagen  
  achter U ons kruis te dragen.
  Waar Gij voor ons trad,        
  is het rechte pad.
 
 1.    Krimpt ons angstig hart        
  onder eigen smart,     
  moet het met de ander lijden,
  Jezus, geef ons kracht tot beide.    
  Wees Gij zelf het licht 
  dat ons troost en richt.
 
 1.    In de woestenij,
  Heer, blijf ons nabij     
  met uw troost en met uw zegen      
  tot aan 't eind van onze wegen.      
  Leid ons op uw tijd     
  in uw heerlijkheid.
Zegen

Gesproken amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.