PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 4 oktober 2020

Liturgie zondag 4 oktober 2020


Waarin de heilige doop bediend zal worden aan: Luc Rowin Oudenes

Thema: Worden wie je bent

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 287, vers 1, 3 en 5, cantorij

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Rond het water van de doop
komt de Rode Zee ter spraken;
droogvoets, tussen nood en dood
volgen wij een brandend baken:
in het nachtelijke uur
vlamt een vuur.

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Bemoediging en groet

Gebed

Luisteren naar het lied: Ik zal er zijn van Sela

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Jona 1 -2:2, Bijbel in Gewone Taal

Op een dag kreeg Jona, de zoon van Amittai, een opdracht van de Heer. De Heer zei: ‘Ga op reis naar Nineve. Waarschuw de mensen in die grote stad. Want ik heb gezien dat ze slechte dingen doen.’ En Jona ging op reis, maar niet naar Nineve. Hij wilde naar Tarsis vluchten, zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Jona kwam in de haven van Jafo. Daar vond hij een schip dat naar Tarsis zou varen. Hij betaalde voor de reis, en ging mee naar Tarsis. Zo ver mogelijk bij de Heer vandaan. Maar de Heer zorgde voor een zware storm. De zee ging zo wild tekeer, dat het schip bijna in stukken brak. De zeemannen werden bang, en iedereen riep zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze alles wat aan boord was, in zee. Zo probeerden ze het schip te redden. Intussen lag Jona onder in het schip te slapen. De kapitein ging naar hem toe en riep: ‘Lig jij hier te slapen? Vooruit, sta op, en bid tot je God om hulp. Misschien zal jouw God wel voor ons zorgen. Anders gaan we dood.

De zeemannen zeiden tegen elkaar: ‘Wie is toch de schuld van deze ramp? Laten we het lot werpen om het aan onze goden te vragen.’ Dat deden ze. Toen kwamen ze te weten dat het de schuld van Jona was. De zeemannen begonnen Jona vragen te stellen: ‘Waarom gebeurt dit? Wat doe je hier? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je?’ Jona antwoordde: ‘Ik hoor bij het volk van Israël. De Heer van de hemel is mijn God. Hij is de God die de zee en het land gemaakt heeft.’ Jona vertelde dat hij op de vlucht was voor de Heer. Nu werden de zeemannen pas echt bang. Ze vroegen hem: ‘Hoe kun je dat doen? Wat moeten wij nu met jou doen, zodat de zee weer rustig wordt?’ Want het ging steeds harder stormen.

Jona zei tegen de zeemannen: ‘Gooi mij maar in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want het is mijn schuld dat jullie in deze zware storm terechtgekomen zijn.’ Maar de zeemannen probeerden eerst naar het land te roeien. Ze deden erg hun best, maar het lukte niet. Want het ging steeds harder stormen. Toen schreeuwden ze : ‘Ach, Heer, laat ons niet doodgaan als we deze man in zee gooien. En straf ons niet als hij onschuldig is. U bent de Heer, alles gaat zoals u het wilt.’ Toen gooiden ze Jona in zee. Meteen werd de zee rustig. De zeemannen kregen grote eerbied voor de Heer. Ze besloten hem een offer te brengen en hem voor altijd te dienen.

De Heer stuurde een grote vis om Jona op te eten. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Daar bad hij tot de Heer, zijn God.

Lied: 352, vers 1, 2 en 4, cantorij

Jezus, meester aller dingen,
woord van God van den beginne,
in het lot der stervelingen
brengt Gij tekenen tot stand.

Gij weerstaat de boze machten,
storm en ontij, donkere nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

Als wij slapen zult Gij waken;
die als Jona in het water
uit de diepte en verlaten
riep en niets dan onheil vond.

Tweede schriftlezing: Romeinen 6:3-7, Bijbel in Gewone Taal

Jullie weten wat de doop betekent. De doop laat zien dat we bij Jezus Christus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood. Dus eigenlijk zijn we gestorven, net als Christus, maar dan zullen we ook opstaan en eeuwig leven, net als Christus. Dit is zeker: ons oude ik is samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan ons zondige bestaan. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je gestorven bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij.

Lied: 352, vers 5, 6 en 7, cantorij

Gij hebt, uit de dood verrezen,
’t boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen,
’t water brengt ons weer aan land.

Hoe hebt Gij ons lot gedragen
om het oude te begraven,
Jezus, goede hoop en haven,
uitzicht van het nieuwe land.

Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Preek

Orgelspel

BEDIENING VAN DE DOOP

Lied 359 wordt voorgelezen door de voorganger terwijl de dopeling wordt binnengedragen. De organist speelt een intro en outro.

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen
zo gaat God met je mee

Presentatie

V: Frank en Jolanda, verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
Frank en Jolanda: Ja, dat verlangen wij.
V. Moge de naam van Luc Rowin geschreven staan in de palm van Gods hand.

Lied: Jouw leven staat aan het begin, lied 354, cantorij

Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering,
het is zo weerloos en zo klein,
je weet nog niet hoe het zal zijn

Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,
   noem ons bij onze naam.

Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis.
Jij weet nog niet van nee en ja,
van ondergang en gloria
Refrein

Je huilt nog van verwondering,
maar hij hoort hier, in onze kring.
Het water wacht, die diepe zee
geeft jou een taal, een teken mee.
Refrein

Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jouw verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.
Refrein

Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt.
Refrein

Belijdenis: Afwending en toewending

De gemeente gaat zo mogelijk staan

V: Wij worden getuige van de doop van Luc Rowin Oudenes en gedenken onze eigen doop. Daarom belijden wij ons geloof:

Geloofsbelijdenis: 344, opzeggen door gemeente

Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

De gemeente gaat weer zitten

De diaken vult de doopschaal met water

Doop, handoplegging en geloften

V. Luc Rowin: Ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus. De Heer zegt: ‘Je moet sterk en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn want ik ben je God. Ik ben altijd bij je, waar je ook heen gaat.’

De diaken ontsteekt de doopkaars aan de Paaskaars.

V. Zo is de naam van Luc Rowin nu verenigd met de naam van de drie-enige God. Willen jullie Luc Rowin ontvangen als een kind van God en je door zijn aanwezigheid in jullie huis en jullie leven laten sterken in het geloof? En willen jullie hem voorgaan op de weg die de Heer ons heeft gebaand?
Frank en Jolanda: Ja, dat willen wij.

Verwelkoming

Gemeente gaat zo mogelijk staan

V. Gemeente, draag hem die gedoopt is in uw gebeden en ga met hem de weg van het koninkrijk.
A: Welkom kind van God, welkom in de kerk van Christus, wereldwijd en in ons midden.

Lied: 634, cantorij

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zei de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, u zij alle eer!

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 423: Nu wij uiteengaan vragen wij God, allen

Nu wij uiteen gaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Wegzending en Zegen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.