PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 3 oktober 2021 - Israëlzondag

Liturgie zondag 3 oktober 2021 - Israëlzondag

Thema: Hou je hoofd omhoog

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Votum en groet

Gebed

Inleidende woorden op de dienst

Lied: Esther van Matthijn Buwalda

https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI

Je leven lijkt een serie toevalstreffers
en nu vind jij jezelf terug waar jij bent.
De lijnen van je leven komen samen,
samen in dit moment.

Je vroeg je wel eens af wat is de reden.
Dat uitgerekend jij hier nu moet zijn.
En nu je het dan toch lijkt te begrijpen,
voel jij je veel te klein.

Maar Esther hou je hoofd omhoog
en je rug recht.

Je wilt dit niet
maar jij wil ook niets anders
je bent levender dan jij ooit bent geweest
je stoute schoenen en je mooiste kleren
van hoop en vrees.

Esther hou je hoofd omhoog.

Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder
er komt vast wel redding uit een andere hoek.
Maar waarom klopt je hart hier
harder dan het anders altijd doet?

En ik weet er is geen
briefje uit de hemel
en het lijkt zo stomtoevallig allemaal
maar  wie goed kijkt leest een plan
tussen de regels van jouw verhaal.

En Esther hou je hoofd omhoog

Dus hou je hoofd omhoog
Raak de moed niet kwijt
De hoop is in de hand
Die jouw regels schrijft.

Woord van bemoediging

Lied: 756, Laat komen, Heer, uw rijk, verzen 1 t/m 5

Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag.

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Ester 3: 1-11 (BGT) Haman wil de Joden laten doden

In het paleis werkte een man die Haman heette. Hij was een zoon van Hammedata, uit de familie van Agag. Op een dag gaf koning Ahasveros hem een hoge functie. Hij maakte Haman de belangrijkste minister in het paleis. Elke keer als Haman voorbijkwam, knielde iedereen. En iedereen boog diep voorover. Dat moest van de koning. maar Mordechai knielde niet. De hoge ambtenaren bij de ingang van het paleis vroegen hem: ‘Waarom doe je niet wat de koning zegt?’ Mordechai luisterde niet. Maar ze vroegen het elke dag weer. Toen zei Mordechai: ‘Ik kniel niet voor Haman omdat ik een Jood ben.’ Dat gingen de hoge ambtenaren tegen Haman zeggen. Ze dachten: Misschien gaat Mordechai dan toch knielen.

Haman hoorde dat Mordechai niet voor hem wilde knielen. Hij werd woedend, en dacht: Mordechai moet dood. Maar toen hij hoorde dat Mordechai een Jood was, dacht hij: Nee, dat is niet genoeg. Zijn hele volk moet gedood worden, alle Joden in het hele koninkrijk. Haman wilde weten wanneer dat het beste kon gebeuren. Daarom liet hij het lot werpen. Dat deed hij toen Ahasveros twaalf jaar koning was, in de eerste maand van dat jaar. Het lot wees de twaalfde maand aan.

Toen zei Haman tegen de koning: ‘Er is in uw koninkrijk een volk dat in verschillende provincies  woont. Die mensen wonen tussen de andere volken, maar ze hebben hun eigen wetten. En aan uw wetten houden ze zich niet. Daar moet u iets aan doen. Want u bent de koning. Ik stel voor dat u een bevel laat schrijven. Daarin moet staan dat alle mensen van dat volk gedood moeten worden. Als u dat bevel laat schrijven, krijgt u 300.000 kilo zilver van mij.’ De koning had een zegelring om zijn vinger. Met die ring zette hij een stempel op brieven, waardoor ze officieel werden. De koning gaf de ring aan Haman, de vijand van de Joden. En hij zei: ‘Dat zilver hoef ik niet, en met dat volk mag u doen wat u wilt.’

Lied 1010, vers 1 en 2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Tweede schriftlezing: Ester 4: 4-14, BGT, Ester moet naar de koning

Ester hoorde van haar dienaren en dienaressen dat Mordechai in rouwkleren door de stad liep. Ze schrok heel erg, en stuurde hem andere kleren. Maar Mordechai hield zijn rouwkleren aan en stuurde de kleren van Ester terug. Toen riep Ester Hatach bij zich. Hij was één van haar persoonlijke dienaren. Ester zei tegen hem: ‘Ga naar Mordechai toe. En vraag hem waarom hij in rouwkleren door de stad loopt.’ Hatach ging naar het plein voor de ingang van het paleis, want daar was Mordechai. Mordechai vertelde hem alles wat er gebeurd was. Ook dat Haman de koning 300.000 kilo zilver wilde geven als hij de Joden mocht doden. En Mordechai gaf Hatach de brief die in Susa voorgelezen was. Daarin stond het bevel om alle Joden te doden.
Mordechai vroeg Hatach om de brief aan Ester te laten zien en haar alles te vertellen. ‘En zeg haar dat ze naar de koning moet gaan,’ zei Mordechai. ‘Ze moet hem smeken om haar volk te redden.’

Hatach ging terug naar Ester en vertelde wat Mordechai gezegd had. Maar Ester stuurde hem weer naar Mordechai met het volgende antwoord: ‘Het is nu al dertig dagen geleden dat ik bij de koning mocht komen. En er is één wet die iedereen in het hele koninkrijk kent. Daarin staat dat je nooit zomaar naar de koning mag gaan. Als je dat toch doet, word je gedood. Behalve als je de gouden staf van de koning mag aanraken. Dan blijf je in leven. Die wet geldt voor iedereen, voor alle mannen en alle vrouwen. Ik kan dus niet zomaar naar de koning toe gaan.’

Toen Mordechai dat gehoord had, stuurde hij Hatach weer naar Ester met het volgende antwoord: ‘Jij woont in het paleis van de koning. Maar je moet niet denken dat jij daarom als enige van alle Joden gered zult worden. Als jij nu niet met de koning praat, zal er wel op een andere manier hulp komen. De Joden zullen dan gered worden, maar jij en je familie zullen sterven. En weet je wat ik denk? Misschien heeft het wel zo moeten zijn. Misschien moest jij koningin worden om je volk te redden.’

Lied 1010, vers 3 en 4

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!

Preek

Orgelspel

Lied 738, Kom zing het lied van Eva

Kom zing het lied van Eva,
de bron van levenskracht,
en zing het lied van Sara
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.

Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ’t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijnl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester,
die massamoord voorkomt.

Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.

Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria’s
die steeds Hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus’ tafel gaan.

Dank – en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel

 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.