PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 3 mei 2020

Liturgie zondag 3 mei 2020
                               Thema: Vrijheid

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 8 , vers 1, 3, 4 en 6

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Votum en groet

Inleidende woorden op thema: Vrijheid

Gedicht: Vrijheidsstrijder, van Oeke Kruythof

voor de Opstanding
behoef ik geen bewijs
ik zie haar in je ogen
onverwoestbaar is je geest
je geest
die prikkeldraad en marteling trotseerde
en in de golven van geweld
niet machteloos ten onder ging

monddood schoot een kogel jou
maar je ogen blijven woorden spreken
elke letter een symbool
VRIJHEID
oerbeginsel van het leven
taal die niet verstommen zal zolang
de mens écht Mens zal wezen

voor de Opstanding
behoef ik geen bewijs
ik lees haar in je ogen

Gebed om ontferming

Zingen: 1003: Komt er God, een nieuwe morgen

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Refrein
Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw.

Klassen, kantoren zijn leeg.
Thuis moeten werken of leren,
hoe alles organiseren?
Klassen, kantoren zijn leeg. Refrein

Mensen zijn bang overal.
Ieder op afstand gehouden:
ben je niet ziek of verkouden?
Mensen zijn bang overal. Refrein

Mensen gebonden aan huis.
Puzzels of brieven of boeken.
Bellen, maar niemand bezoeken.
Mensen gebonden aan huis. Refrein

Veel in ons leven valt stil.
Doorgaan en ‘s nachts liggen malen:
kan ik nog alles betalen?
Veel in ons leven valt stil. Refrein

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene –
stil is de straat overal.

Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God kom gauw.
Bewerking van lied 1003, Nieuwe Liedboek

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Genesis 18: 17-25

De HEER dacht: ‘Waarom zou ik voor Abraham geheimhouden wat ik van plan ben? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voortkomen, en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Daarom zei de HEER: ‘Er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra, hun zonden zijn ongehoord groot. Ik zal ernaar toe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten.’

Toen gingen de twee mannen weg, naar Sodom, terwijl Abraham bij de HEER bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg: ‘Wilt u dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad vijftig onschuldigen zijn. Zou u die dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeving schenken omwille van die vijftig onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen, hen samen met de schuldigen laten omkomen? Dan zouden de schuldigen en onschuldigen over één kam worden geschoren. Dat kunt u toch niet doen! Hij die rechter is over de hele aarde moet toch rechtvaardig handelen?’

Zingen: Lied 1008, Rechter in het licht verheven

Rechter in het licht verheven,
koning in uw majesteit,
louter ons geringe leven,
scheld ons onze schulden kwijt,
laat uw vleugelen ons omgeven,
troost ons met uw tederheid.

Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
Hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Tweede schriftlezing: Galaten 5: 1-6, 13 en 14

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Luister naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal Christus u niets baten. Ik verzeker u dat iedereen die zich laat besnijden verplicht is om de wet volledig na te leven. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof als rechtvaardigen worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

Zingen: Lied 992, Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Wat vraagt de Heer nog meer van ons
dan dat wij recht doen en trouw zijn
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.

Preek

Zingen: Lied 912, Neem mijn leven, laat het Heer

Neem mijn leven, laat het Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
Dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Dank – en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 747, Eens komt de grote zomer, verzen 1, 4, 5

Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.

Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.

Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Zegen

Gezongen amen

Zingen: Wilhelmus, lied 708, vers 1 en 6

Wilhelmus van Nasouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geeerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt


 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.