PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 29 november 2020, 1e Adventszondag

Liturgie zondag 29 november 2020, 1e Adventszondag
Thema: Waakzaam wachten

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 85 vers 1 en 4

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jacob’s harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

Bemoediging en groet

Lied: 442, Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woest.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Aansteken van de eerste adventskaars

Opzeggen gedicht: Hymne in de advent

Hymne in de advent
Behoedzaam dragen wij uw licht,
dat voor geen nacht en duister zwicht.
U richt mijn stap, ik struikel niet,
ik weet: U slaapt en sluimert niet.

Wij legden ons bij onrecht neer,
wij wisten niet van ommekeer
tot U, wij vluchtten in de slaap,
in dode tijd, in leeg vermaak.

U wekt verlangen naar uw komst,
dat al wat koud is, afgestompt,
onzichtbaar bot en stilaan groeit,
totdat de hele aarde bloeit.

Geef ons een teken in de nacht,
schenk ons een kind van ons geslacht,
kom op ons toe en geef ons hoop
op leven sterker dan de dood.

Geloofd zij God om scheppingskracht,
geloofd zij Jezus die de nacht
zoals de morgenster verdrijft,
geloofd de Geest die met ons blijft.

Adventslied: 461, Wij wachten op de koning

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Kyrie

God, heb medelijden
Wek op uw macht
En kom naar ons toe
Red ons uit de gevaren
Die wij zelf ontketend hebben
En houd om ons heen
Uw beschermende handen.
Amen

Orgel en saxofoon: Joannes Baptista Scheepen, Missa Sexta, Kyrië

Gebed bij de opening van de schrift

Herder van mensen,
Stel ons niet teleur
Als wij vol verwachting uitzien
Naar uw verschijnen onder ons
Open onze ogen
Voor het teken van uw trouw
Dat Gij ons toont in Jezus
In wie Gij onder ons wilt wonen
Vandaag en alle dagen die komen.
Amen.

Eerste schriftlezing: Jesaja 63:19b – 64:8, Bijbel in Gewone Taal

Heer, kom toch uit de hemel naar beneden!
Als U komt, zal iedereen schrikken.
Zelfs de bergen zullen beven!
Als u komt, zullen de vijanden weten hoe machtig u bent.
U zult komen als een vuur dat takken laat branden,
een vuur dat water laat koken!
Als u komt, zullen de volken beven van angst.
Want u zult grote wonderen doen.
Wonderen waar wij niet meer op durfden te hopen.
Als u uit de hemel komt, zullen ook de bergen beven.

Nog nooit is er zoiets gebeurd.
Nog nooit heeft iemand zoiets gehoord.
U help mensen die op u vertrouwen.
Nog nooit heeft een god zoiets gedaan.
U komt naar mensen toe die goed willen leven.
U helpt goede en eerlijke mensen, die dicht bij u willen leven.

Maar nu bent u kwaad op ons, omdat wij alles verkeerd gedaan hebben.
Waren we maar dicht bij u gebleven, dan zouden we gered zijn!
Wij hebben niet gedaan wat u wilt.
Alles wat we doen is slecht. We zijn onrein geworden.
We zijn bij u weggegaan, als dorre bladeren die ver weg waaien in de wind.
Niemand van ons zoekt meer naar u,
niemand vraagt u nog om hulp.
U verbergt u voor ons.
U hebt ons in de steek gelaten,
en nu zijn we ver bij u vandaan.

Heer, u bent onze vader, u hebt ons gemaakt!
U hebt ons gevormd,
zoals een pottenbakker iets mooi vormt uit klei.
Wees niet langer kwaad op ons.
Denk niet langer aan alles wat we verkeerd gedaan gebben.
Kijk naar ons!
Wij zijn toch uw volk?

Lied: lied 1003 Stil is de straat

Stil is de straat. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene-
stil is de straat overal.

Refrein:            
Komt er God, een nieuwe morgen
als een teken van uw trouw,
worden wij bevrijd van zorgen?
God, kom gauw.

Niemand een brood in de hand,
mensen die enkel maar vragen
brood voor hun knagende magen
niemand een brood in de hand.

Refrein

Nergens meer feest in de stad,
mensen die overal schuilen
en om hun kinderen huilen
nergens meer feest in de stad.

Refrein

Niemand een lach om de mond,
mensen met angst op de lippen,
overal ogen die schrikken
niemand een lach om de mond.

Refrein

Stil is de stad. Overal
mensen in huizen verdwenen,
even een luide sirene
stil is de stad overal.

Refrein

Tweede schriftlezing: Marcus 13:24-37, Bijbel in Gewone Taal

Na die verschrikkelijke tijd gebeurt het volgende. De zon wordt donker, de maan geeft geen licht meer. De sterren vallen naar beneden, en alle planeten schudden heen en weer. Dan komt de Mensenzoon. Iedereen zal hem zien komen op de wolken, als een machtige en schitterende koning. Dan zal hij de engelen over de hele aarde sturen. Zij zullen alle mensen verzamelen die bij de Mensenzoon horen. Overal vandaan, van de hele aarde.

Jezus gaf een voorbeeld: ‘Het is net als met de vijgenboom. Elk jaar zie je nieuwe bladeren aan zijn takken komen. Dan weet je dat het snel zomer wordt. Dat geldt ook voor de dingen waarover ik verteld heb. Als je die dingen ziet gebeuren, dan weet je dat het einde snel zal komen. Luister goed naar mijn woorden: Sommige mensen die nu leven, zullen dat nog meemaken. De hemel zal verdwijnen, en de aarde zal verdwijnen. Maar mijn woorden zullen niet verdwijnen. Niemand weet precies wanneer het gaat gebeuren. Ook de engelen in de hemel weten het niet. En ikzelf ook niet. Alleen God, de Vader, weet het.’

Jezus zei: ‘Pas op en blijf wakker! Want jullie weten niet wanneer het gaat gebeuren. Het is net als met een man die een verre reis gaat maken. Hij geeft zijn knechten opdracht om op zijn huis te passen. Elke knecht krijgt een taak. De bewaker krojgt de taak om het huis te bewaken. Niemand weet wanneer de eigenaar van het huis terugkomt van zijn reis. Het kan ’s avonds zijn, of ’s nachts, of ’s ochtends vroeg. Zo is het ook met jullie. Jullie moeten goed opletten, want jullie weten ook niet wanneer jullie Heer terugkomt. Zorg er dus voor dat je niet slaapt als hij onverwachts terugkomt! Tegen jullie en tegen iedereen zeg ik: Let goed op!’

Lied: 751: De Heer verschijnt te middernacht, vers 1, 2, 3 en 5

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil…
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.

Preek

Lied: 215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, vers 1, 2, 3, 4 en 7

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.

Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wonderen, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.

Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Maak in uw liefde ons Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

V.           Brood dat leven geeft
               En wijn dat het hart verheugd
               In deze tekenen wil de Heer met ons zijn
               Komt dan allen die Hem zoeken en deel in zijn overvloed

V.           De Heer zij met u
A.           en met uw geest
V.           laten wij elkaar de vrede toewensen: “De vrede van Christus”

Tafelgebed en Onze Vader

V.           Verheft dan uw harten tot God en laat ons de Heer, onze God, danken.
Want goed is het om de Heer te danken.
Hij is het die met ons deelt, het brood, genoeg voor vriend en vreemdeling.
Gezegend uw Naam!
Die ons hier voedt met het licht van de liefde.
Gezegend uw Naam!
Die ons vervult met het visioen van vrede.
Gezegend uw Naam!
Voor uw liefde, onophoudelijk over ons uitgesproken,
die ons tot leven brengt, danken wij U.
En met zovelen die van deze liefde leefden,
En met wie daar nu uit leven,
Zegenen ook wij uw grote Naam:

Orgel en saxofoon: Joannes Baptista Scheepen, Missa Sexta,Sanctus - Heilig

V.           Laat U vinden als wij zoeken, God
               Geef ons ruimte als wij bidden.
               En deel met ons, de adem van uw Geest.

Laten wij bidden tot God de Vader, het gebed dat Jezus ons, met het oog op Gods Koninkrijk, leerde bidden:
A.           Onze Vader…

Orgel en saxofoon: Joannes Baptista Scheepen, Missa Sexta, Agnus Dei, Lam Gods

Gemeenschap van brood en wijn

V.           In de nacht van de overlevering
heeft Jezus het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken

V.           Het lichaam van Christus, brood uit de hemel
Nemen van brood, gezamenlijk eten
V.           Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk
                              Nemen van wijn, gezamenlijk drinken

Dankgebed

V.           Heer, onze God,
U bent met ons op weg gegaan.
Wij hebben Jezus, uw Zoon, mogen herkennen
in het woord dat hij tot ons sprak
en in het brood waarmee U ons hebt gesterkt.
Blijf ons nabij,
opdat wij mogen delen in uw liefde en vrede.
Door Christus, onze Heer.
A.           Amen

Orgel en saxofoon: Joannes Baptista Scheepen, Missa Sexta,
Dona nobis pacem, geef ons vrede

Collecte

Slotlied: 444, Nu daagt het in het oosten

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten
begroeten ’t morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.

Zegen

Orgelspel


 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.