PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Zondag 28 juni 2020

Liturgie Zondag 28 juni 2020
Liturgie Zondag 28 juni 2020
Tijdens de dienst speelt Erik van der Does de Bye vier delen uit de Zesde Mis van de Nederlandse componist Joannes Baptista Scheepen. Deze mis (officieel Missa Sexta genoemd) komt uit een reeks, genaamd Ses Missae Novae, dateert uit het eind van de 18e eeuw. Het betreft het Kyrie, het Sanctus, het Agnus Dei en als uitleidend orgelspel het Dona Nobis Pacem

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst - moment van stilte

Votum en groet en enkele woorden ter inleiding op de dienst

Opening in wisselspraak (oneven / even : voorganger / allen)
‘Het licht dat weer opnieuw begint’ LB 214

1. Het licht dat weer opnieuw begon,
de dag, de pas ontwaakte zon,
verhogen Hem die boven is
en die alleen te loven is.

2. Heft op uw hart en uw gelaat
gelijk het licht dat opengaat,
wees als de engelen bereid,
wijd God uw ganse levenstijd!

3. Laat uw geweten zuiver zijn,
helder als de dag en zonneschijn,
want God ziet alles van omhoog
klaar als de dag met helder oog.
 
4. En laat uw licht als hemellicht
schijnen voor ieders aangezicht,
zodat het ieder helder is
 dat God uw licht, uw helper is.

5. De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.

6. Dit is uw dag, want Gij zijt daar
dit is een dag als duizend jaar.
Verdrijf mijn zonde als de dauw,
o God wie ik mij toevertrouw!

7. Nu dan het licht verrezen is
loof Hem die ‘t eeuwig wezen is
en houd u voor de dag bereid
dat Hij verschijnt in heerlijkheid.

8. Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
loof God vandaag van uur tot uur!

Gebed om ontferming, gevolgd door orgelspel: Kyrië

Gesproken (door allen) – ‘Alle eer en alle glorie’ LB 305
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht\
zie ons vol ontferming aan!

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan.

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron
maak de tongen los voorgoed!

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing - Jeremia 29, 1-14
Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters, de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar Babel had gevoerd. Hij schreef deze brief toen koning Jechonja, de koningin-moeder, de hovelingen, de leiders van Jeruzalem en Juda en de smeden en wapenmakers al uit Jeruzalem waren weggevoerd. Hij liet hem bezorgen door Elasa, de zoon van Safan, en Gemarja, de zoon van Chilkia, de gezanten die namens koning Sedekia van Juda naar koning Nebukadnessar in Babel reisden. De brief had de volgende inhoud: ‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren:  Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.  Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.  Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.

Gesproken ‘Gestuurd op wegen ongedacht’ LB 831 (gemeente leest refrein – lector de coupletten)

1. Gestuurd op wegen ongedacht,
als eenzaam vechter in de nacht
draag ik de mantel van profeet.

Refrein: . Met Gods verdriet ben ik bekleed.
Stem, die ons uitdaagt, vind bij ons gehoor!
Woord als daglicht, altijd laaiend vuur,
woon op onze lippen, adem in ons oor!

2. Ik riep: Gij vraagt te veel van mij.
Gij zijt te groot, ga mij voorbij!
Maar spreken moest ik, aangeraakt
ben ik nu tot zijn stem gemaakt.

Refrein

3. Zijn woorden ploegen door mijn grond.
Ziuj leggen bloot, ze slaan een wond.
Hij roept om ons en klaagt ons aan.
Kan Hij niet zonder ons bestaan?

Refrein

4. Zo ongelegen komt zijn woord,
een fluistering die ongehoord
zich in mijn bloed gedrongen heeft,
als liefde waar ik mij aan geef.

Refrein

5. Hij is een woord dat niet verwaait,
een vuur waarin de liefde laait,
een hamer die de rotsen splijt,
een God die aan ons mensen lijdt.

Refrein

6. Hij striemt de vrome zekerheid,
maar streelt de twijfels en de strijd.
Wij buigen ons voor zijn gericht
en vinden zo zijn aangezicht.

Refrein

7. Ik bande Hem uit hart en hoofd.
Zijn naam dacht ik in mij gedoofd.
Vergeefs ontliep ik zijn geluid,
want als een vlam slaat Hij mij uit.

Refrein

8. Verliet ik dan de moederschoot
alleen voor leven totterdood?
Was zij, die mij het leven gaf
mij maar geworden tot een graf …

Refrein

9. Ik ben gevangen in zijn stem,
mijn leven spreekt alleen van Hem,
mijn God; Hij zit mij in het bloed.
Dat maakt mijn bitter leven zoet.

Refrein

Evangelielezing - Matteus 10, 34-42
Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten! Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden.Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.’

Overweging

Gesproken lied (door allen – in twee groepen (oneven / even: links / rechts, of mannen / vrouwen) )
‘Wat zijn de goede vruchten’ LB 841

1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit.

2. Geloof om veel te geven,
te geven honderd-in
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit l;even, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.

4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
 
Dankgebed en voorbede

Gereedmaken van de tafel – collecte

Er volgt nu een collecte voor diaconie en kerkrentmeesters voor de aanwezige
kerkgangers. U kunt als (thuis)luisteraar desgewenst uw gift voor diaconie
en kerkrentmeesters overmaken op de rekeningnummers die in de nieuwsbrief
of op de website staan vermeld. De kosten voor het kerkenwerk gaan gewoon
door en daarom van harte bij u aanbevolen

Orgelspel

Als inleiding op het dienst van de Tafel – gesproken lied
(door allen – in twee groepen (oneven / even: links / rechts, of mannen / vrouwen) )
‘Roept God een mens tot leven’ LB 346

Tafelgebed – ‘Machtige God’ (Dienstboek 26, p. 289-292, Voorganger en Allen)
V: De Heer zal bij u zijn!
A:De Heer zal u bewaren.
V: Verheft uw harten!
A: Wij hebben ons hart bij de Heer.
V: Laten wij danken onze God!
A: Het past ons de Heer te danken.

Machtige God,
met alle eerbied
noemen wij uw naam,
die Gij gegeven hebt
aan wat er leeft en ademhaalt.
De hemel en het land,
het licht van deze dag
en ook wijzelf, God,
zijn er dank zij U,
die al van mensen houdt
vóór zij geboren zijn.
Wij noemen U van harte
onze God en Vader,
die doet wat Gij zegt
en ons in leven houdt,
die naar ons zoeken blijft
tot Gij ons in den vreemde vindt,
omwille van uw Zoon,
de eerste van ons allen.
In stad en land,
in mensen en machten,
in levenden en doden
wordt Gij vermoed en uitgesproken,
tot deze aarde eens
de stad van vrede is,
het nieuw Jeruzalem,
waar alle leed geleden is
en al ons kwaad vergeten.
Luister dan ook,
als wij U zegenen, God,
en er klinkt:

Orgelspel: Sanctus

Heilig, heilig, heilig,
Heer God van alle machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna in de hoge.

Heer onze God,
Gij zijt heilig en goed –
en zó bekend met ons
dat onze namen staan
geschreven in uw hand.
Geen mens zult Gij vergeten
dank zij Jezus Christus,
de Zoon van uw genade,
die Gij hebt voortgebracht
en uitgezonden hebt
om tranen te drogen
van mensen die geslagen zijn,
om het hart te helen
van mensen die gebroken zijn,
om brood te worden voor vandaag
en de vrede zelf te zijn.
Wij danken U
dat Hij ons ruimte geeft
en vrijheid schept.
Wij danken U
dat Hij de naam geworden is
voor heel ons leven
ten einde toe.

Want in de nacht
dat Hij zijn leven gaf,
nam Hij brood in zijn handen,
Hij zegende U, Hij brak het
en gaf het aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gegeven wordt.

Ook nam Hij de beker,
zegende U weer,
en gaf hem aan zijn leerlingen
met de woorden:
Neemt deze beker
en drinkt hier allen uit,
want deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen vergoten wordt
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Heer onze God,
zo gedenken wij Hem
die weet wat lijden is
en de dood heeft gezien,
die Gij hebt opgewekt
en een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.
Jezus de Heer is Hij,
Die Is En Blijven Zal,
– uw rechterhand –
en tot Hij komt,
verkondigen wij Hem
door deze levensbeker
en door dit brood
dat wordt gedeeld.

Wij bidden U:
zend dan uw Geest in ons,
die over deze aarde gaat,
en maak ons tot een volk
dat recht doet
om gerechtigheid;
maak leven en welzijn
toch groter en sterker
dan oorlog en dood;
en laat ons mensen zijn
die woningen bouwen
voor uw stad van vrede;
breek het geweld in ons
en breng ons thuis bij U
uit kracht van Hem,
de Mensenzoon,
hier in ons midden.

Dan zal uw naam
geheiligd zijn op aarde,
en komen zal uw koninkrijk
door Hem en met Hem
in kracht en in Geest
tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Vredeswens en nodiging

Delen van Brood en Beker – orgelspel: Agnus Dei

Slotgebed

Gesproken lied (door allen) – Laat de woorden die we hoorden LB 422
1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

3. Laat ons hopen
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Zegenbede

Uitleidend orgelspel: Dona Nobis Pacem. 
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.