PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 28 februari 2021

Liturgie zondag 28 februari 2021
Orgelspel

Woord van Welkom en Mededelingen

Stilte

Openingslied: Here Jezus om uw woord (LB 314 1,2)

Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als Uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten,
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

Bemoediging en groet

Inleidend woord

Drempelgebed - Gebed om ontferming

Lied: psalm 16 a 
Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht;
tot de Heer spreek ik: ‘Gij zijt mijn Heer.’
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker,
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij.

Refrein: Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven

Ik zegen de Heer om zijn leiding:
zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten
Ik blijf op de Heer zien, bestendig;
staat Hij naast mij, ik kom niet ten val.
Refrein: Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven

Wel mag mijn hart zich verheugen,
wel mag mijn geest zich verblijden:
mij komt het niet te na – ik ben veilig.
Want Gij gaaft mij niet prijs aan de dood,
geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen.

Refrein: Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven

Gij leert mij wat de weg is ten leven,
de volheid der vreugde waar Gij zijt:
heerlijkheid, in uw schutse, voor immer.

Refrein Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven

Gebed bij de opening van de Schrift

1 Koningen 19,3-13
3Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter 4en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ 5Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’ 6Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken, en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de struik liggen. 7Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’ 8Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. 9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar de HEER bevond zich niet in die windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de HEER bevond zich niet in die aardbeving. 12Na de aardbeving was er vuur, maar de HEER bevond zich niet in dat vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan, en daar klonk een stem die tot hem sprak: ‘Elia, wat doe je hier?’

Niet als en storm als een vloed (LB 321 1,2,3)

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
 
Evangelie: Markus 9: 2-10
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’ 8Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. 9Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

Lied: NLB 545: 1,2,4 

1. Christus staat in majesteit
Door een stralenkrans omgeven
Op de berg der heerlijkheid,
Licht uit licht en eeuwig leven.

2. Mozes en Elia zijn
Zijn getuigen, want zij weten:
Hij voltooit de langen lijn
Van de wet en de profeten.

4. Uit de hemel komt een stem
Die het visioen komt schragen:
deze is mijn zoon: op hem
rust mijn eeuwig welbehagen.

Overweging

Orgelspel

Dankgebed en voorbede -  Stil gebed - Onze Vader

Slotlied: Laat de woorden die we hoorden (LB 422)

 1. Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht

2. Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

Zegen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.