PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 27 maart 2022

Liturgie zondag 27 maart 2022
Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Stilte

Aanvangslied: NLB 287: 1,5
1. Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede;
Wie in voor- of tegenspoed
Zegen zoekt, mag binnentreden,
Bij de Heer zijn wij hier thuis,
Kind aan huis.

5. Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
Zegen wie uw liefde delen.
Licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Zingen: Morgen zal het Pasen zijn (Hemelhoog 193)

1. Morgen zal het Pasen zijn:
Leven, eeuwig leven,
Nooit meer honger, nooit meer pijn,
Niets meer snel soms even.

Refrein: Alles anders: water, wijn.
Licht uit duisternis geboren,
Blinden zien, de doven horen:
Morgen zal het Pasen zijn.

2. Morgen zal er vrede zijn:
Vrede, alom vrede.
Leed voorgoed verleden zijn,
Toekomst eeuwig heden.
Refrein:

3. Morgen zal de maaltijd zijn:
Christus onze gastheer,
Alle tijd oneindig zijn,
Levenslast geen last meer.
Refrein:

4. Morgen zullen samen zijn
God en mensen, samen
Hemel, aarde, groot en klein
Juichend ja en amen.
Refrein:

Gebed om ontferming

Zingen: NLB 859: 1,4
1. Schuldig staan wij voor U Heer,
Schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: onze naam
Had Gij opgeschreven
In uw boek des levens.

4. Onze ontrouw hebt Gij ver
Achter U geworpen
Gij verheft uw aangezicht
Als de nieuwe morgen.
Uw gericht/ schept ons licht,
Waar wij onze wegen
Kiezen met uw zegen.

Gebed bij de opening van het woord

Lezen: Psalm 34: 1-11
341Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.
2De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
4Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
6Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
8De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
10Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
11Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.

Zingen: Psalm 34: 1, 2
Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heeren naam,
zegent dien en weest blij.

'k Heb naar den Heer gevraagd
en Hij beantwoordt mijn gebed.
Hij heeft mij van mijn angst gered,
en mijn verlossing daagt.
Die opzien naar den Heer,
zij zullen blinken in het licht,
geen schaamrood is op hun gezicht,
nooit slaan zij d' ogen neer.

Lezen: Lukas 15: 11-32
11Vervolgens zei hij: ‘Iemand had twee zonen. 12De jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. 13Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14Toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. 17Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” 20Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader.
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. 21“Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. 23Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.
25De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 26Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27De knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen.” 28Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. 29Hij zei tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. 30Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31Zijn vader zei tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is, is van jou. 32Maar we konden toch niet anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden.”’

Zingen: NLB 1005: 1,2
1. Zoekend naar licht, hier in het duister
zoeken wij U, waarheid en kracht
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
Schijn in de donk’re nacht.

Refrein: Christus, ons licht
Schijn in ons hart, schijn door het duister
Christus ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
Zoekend naar hoop, troost in uw woord
Spreek door ons heen tot de verdrukten
Zo wordt uw stem gehoord
Refrein:

Overdenking

Orgelspel

Zingen: NLB 315: 1,2
Heb dank o God van alle leven
Die zijt alleen U zelf bekend
Dat Gij uw woord ons hebt gegeven
Uw licht en liefd’ ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen
Nu wijkt uw troost niet meer van ‘d aard
En wat voor wijzen bleef verborgen
Werd kinderen geopenbaard.

En of een mens al diep verloren
En ver van U verzworven is
Gij noemt zijn naam, hij is herboren
Vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord dat spreekt in alle talen
Heeft uit het graf ons opgericht
Doet ons in vrijheid ademhalen
En leven voor uw aangezicht.

Danken en bidden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Slotlied: NLB 418
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in de brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Zegen
met gezongen Amen

Orgelspel


 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.