PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 25 juli 2021

Liturgie zondag 25 juli 2021
Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Stilte 

Openingslied:      NLB 275: 1-3

1. Heer onze Heer hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan
Gij zijt zo mens’lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien
Maar wij vermoeden en geloven,
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Bemoediging en groet

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming      

Loflied: NLB 655:1-3

1. Zing voor de Heer een nieuw gezang,
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen
het is vol wond’ren om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang
zing dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing:      Jesaja 63:7-14

7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken
en zijn roemrijke daden bezingen:
alles wat de HEER voor ons heeft gedaan,
de goedheid die hij het volk van Israël bewees
in zijn ontferming en onbegrensde liefde.
8Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk!
Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’
Daarom wilde hij hun redder zijn.
9 In al hun nood was ook hijzelf in nood:
zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid.
In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost,
hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.
10 Maar zij zijn in opstand gekomen
en hebben zijn heilige geest gekrenkt.
Daarom werd hij hun tot vijand
en bond hij de strijd met hen aan.
11 Toen dacht hij aan de dagen van weleer,
aan Mozes en zijn volk.
Waar is hij die zijn volk door de zee voerde,
waar zijn de herders van zijn kudde?
Waar is hij die hen bezielde
met zijn heilige geest?
12Die Mozes terzijde stond met zijn luisterrijke arm,
die voor hen het water kliefde
om zich een eeuwige naam te verwerven?
13 Die hen door de diepte leidde
als paarden door de woestijn,
zonder dat ze struikelden,
14als vee dat afdaalt naar het dal?
Het was de geest van de HEER die hun rust gaf.
Ja, u hebt zelf uw volk geleid
om u een luisterrijke naam te verwerven.
                     
Psalm 92: 1,2

1. Waarlijk dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbiedwaardig.
Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

2. Gezegend zal hij wezen / die ons bij name riep
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren / met stem en instrument
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
                             
Evangelielezing: Markus 6: 45-52

Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

Lied:      NLB 933

1. Gij ziet ons vechten met de macht
van dood en chaos, angst en nacht.
Gij komt ons reddend tegemoet
en treedt de golven met uw voet.

2. Maar wij herkennen niet uw gaan
en zien U voor een spookbeeld aan,
want mateloos zijn wij verblind
in ons gevecht met storm en wind.

3. Heer, dwing de stormwind weg te gaan
en raak ons met uw geestkracht aan,
opdat wij over ’t boze tij
het land zien aan de overzij.

Overweging

Orgelspel

Lied:      NLB 918

1. Stem die de stenen breekt,
tijding in duistere nacht
stem die in stilte spreekt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

2. Sprak al voor nacht en dag,
voordat ik woorden sprak,
stem die de schepping draagt:
Ik ben nabij, wees niet bang.

3. Rondom mij in verdriet,
dichtbij waar ik ook ben,
angst ondermijnt mij niet:
Ik ben het – dat is jouw stem.

4. Mocht ik de leegte zien,
dan delen wij ook die.
ik zie en hoor je niet
en ben niet bang: Jij bent hier.

Dank- en Voorbeden - Stil gebed - “Onze Vader”

Inzameling:

Slotlied:                                            NLB 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
God laat mij voor uw aangezicht
geheel van u vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn.

2. Schep God een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat gij vraagt
en ga de weg die u behaagt.

3. Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik u zie o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Wegzending en Zegen:
                               
Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.