PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 24 oktober 2021

Liturgie zondag 24 oktober 2021
Orgelspel

Opening door de ouderling van dienst

Stilte

Zingen: NLB 207: 1,2,3
1. De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris
zo lang het dag op aarde is.

2. O Christus, schone morgenster
wees met uw gunst ons hart niet ver
steek al uw lichten in ons aan
dan kan uw heil ons niet ontgaan.

3. Drijf uit o licht wat duister is
behoed ons hart voor ergernis
voor blindheid en voor schand’ en schuld
houd niet uw glans voor ons verhuld.

Onze hulp en groet

Inleidend woord

Gebed om ontferming: als acclamatie het refrein van lied 1005:
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Glorialied: NLB 303
1. Zonne en maan, water en wind,
De bloem en het kind schiep onze God
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper wij willen U danken
Schepper, wij danken U.
Schepper wij prijzen U
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2. Jezus, Gods Zoon / leefde en stierf
Voor allen, voor ons. / Hij leeft vandaag
Hier onder ons/ hier onder ons.
Jezus wij willen U danken
Jezus, wij danken U
Jezus wij prijzen U
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3. Geest die ons troost,/ levend nabij
Genezing en vuur./ Adem van God,
Kracht onderweg / dag in dag uit.
Trooster wij willen U danken
Trooster wij danken U
Trooster wij prijzen U
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Jesaja 59:9-19 (door ovd)
Daarom blijft het recht ver van ons
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
10 We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.
11Wij allen grommen als beren,
we klagen en kreunen droevig als duiven.
Wij hopen op recht, maar het is er niet,
op redding, maar ze blijft ver van ons.
12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u,
onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust
en erkennen ons wangedrag:
13we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
14Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
16Hij zag dat er niemand was,
hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.
Op eigen kracht bracht hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
18Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt hij zich.
19In het westen zal men de naam van de HEER vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.

Zingen: NLB 859: 1,2
1. Schuldig staan wij voor u Heer,
Schuldig, onweersproken.
Tel de duizendmaal dat wij
U hebben ontbroken.
Zie ons aan: onze naam
Had Gij opgeschreven
In uw boek des levens.

2. Doorgang hebben wij ontzegd
Aan wie wilden leven,
Mensen keer op keer ontrecht,
Steen voor brood gegeven.
God blijf Gij/ toch nabij
Dat Gij ons verleden
Nieuw herschrijft met vrede!

Tweede lezing: Markus 10:46-52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Zingen: NLB 859: 3,4
3. Zwijgend in de eigen schuld
Duchten wij het duister
Gij onthult ons uw geduld
Als uw liefde luistert.
Wil de klacht/ dat de nacht
Dood loopt in ons vragen,
Verre van ons dragen.

4. Onze ontrouw hebt gij ver
Achter u geworpen
Gij verheft uw aangezicht
Als de nieuwe morgen
Uw gericht/ schept ons licht
Waar wij onze wegen
Kiezen met uw zegen.

Preek

Orgelspel

Zingen: NLB 534
Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Dankgebed en voorbede / Stil gebed / Onze Vader

Collecte

Zingen: NLB 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen
(gezongen amen)

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.