PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 21 juni 2020

Liturgie zondag 21 juni 2020
Thema: Ave Maria

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 695, Heer, raak mij aan met uw adem

Met voorafgaand orgelspel
Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Votum – drempelgebed – en groet

We spreken ons geloof uit, in God, onze Schepper, Bron van Leven en Licht.
En dat doen we samen. Met de woorden van lied 875.

Votum (gelofte):
Vg         Father, we love you, we worship and adore you,
Glorify your name in all the earth.
Glorify your name, glorify your name
Gloryfi your name in all the earth.
  1.          Jesus, we love you,we worship and adore you.
Glorify your name in all the earth.
Glorify your name, glorify your name
Gloryfi your name in all the earth.
  1.         Spirit, we love you,
we worship and adore you,
Glorify your name in all the earth.
Glorify your name, glorify your name
Gloryfi your name in all the earth.
  1.         Gebed
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. (NLB 220, vers 1)
 
  1.         Groet
Genade voor u en vrede
Van God onze Vader
En van de Heer Jezus Christus.
 
  1.          Amen.

Luisteren naar lied: Abba Father van InSalvation

https://www.youtube.com/watch?v=oIv2Hopv6Yg

You loved me first                                                           Jij hield het eerst van mij
You've chosen me                                                          Jij hebt mij gekozen
You stole my heart                                                          Jij hebt mijn hart gestolen
You're my destiny                                                           Jij bent mijn lotsbestemming

And I stand in awe of You                                              En ik ben vol ontzag voor jou

Hallelujah, I love You                                                      Halleluja, Ik hou van jou
Forever we will be                                                           Voor altijd zal het zijn
Forever You and me                                                      Voor altijd jij en ik

Love so divine                                                                 Liefde, zo goddelijk
Love that remains                                                           Liefde die blijft
Love brought me home                                                  Jij bracht me thuis
Love is Your name                                                         Jouw naam is liefde

Abba Father                                                                    Abba, Vader
Draw me to Your heart                                                   Trek me naar jouw hart
Hold me in Your arms                                                    Houd me in jouw armen

Inleiding thema

Lezen column Jaap Brederveld door gemeentelid

In het rooms-katholieke Noord-Brabant, waar ik opgroeide als gereformeerd jochie, was Maria nooit ver weg, in een bidkapelletje, op een kruispunt of als beeld of schildering in een katholieke kerk. Maar zo was ze ook gevaarlijk voor ons. Want wij kregen mee: voor die beelden werd door de katholieken geknield, een overtreding van het tweede gebod. een ‘weesgegroetje’ kon er bij ons niet af.

Toch nam Maria ook in mijn traditie een hoogstaande plaats in, als moeder van Jezus, van Gods Zoon. Ze bloeide vooral op in de kersttijd, met natuurlijk het kinderkerstspel in de kerk. daarin schopte ik het zelf nog eens tot Jozef, de man aan de kant, naast Maria. Maria sprak voor protestanten het meest uit haar lofzang. Maar ze was en bleef een mens tussen de andere bijbelse figuren.

Jaren later leerde ik, als buurtpastor in oecumenisch verband, in mijn buurt een man kennen, katholiek opgevoed. Achter hem lag een rotjeugd dankzij een vader met losse handen. Met God de Vader had hij helemaal niets meer, alleen Maria bleef dichtbij. Mooi om, naast God de Vader en Jezus, Maria te hebben, in wie iets doorstraalt van Gods moederlijke kant.

Jaap Brederveld. Bond van Evangelische Gemeenten.

Kyriegebed: Ave Maria Luisteren naar Ave Maria
In een bewerking van Bach en Gounod

https://www.youtube.com/watch?v=UyeLHA6bBME

Ave Maria, gratia plena. 
Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, 
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. 
Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus, 
nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 


Wees gegroet, Maria, vol van genade. 
De Heer zij met u, gezegend zijt gij onder alle vrouwen 
en gezegend is de vrucht van uw schoot, Jezus. 
Heilige Maria, Moeder Gods, 
bid voor ons, zondaars, 
nu en in het uur van onze dood. 
Amen 


Lezen lied 740 door gemeentelid, eventueel begeleid door het orgel

Maria heeft ontvangen
de Geest, een blij bericht.
Gods woord is haar verlangen,
zij weet zich opgericht.
De vrucht, vertrouwde vreemde,
groeit stilaan in haar schoot.
Zij baart en wordt ontheemde,
redt Jezus van de dood.

Zij ziet de jongen weggaan,
Hij zoekt een nieuw verband.
Zij zal niet in de weg staan,
zij schaart zich aan de kant
van dwaze, sterke moeders,
zo kwetsbaar in hun kind,
die toch de hoop behoeden,
dat kostbaar leven wint.

Die boodschap van nieuw leven,
de redding van de mens,
dat woord door God gegeven,
een wrede, zoete wens.
Daar hangt Hij, roept zijn Vader;
de hemel zwijgt, kleurt zwart.
Hij sterft en zij komt nader,
een zwaard doorsteekt haar hart.

De moeder draagt het lichaam
van haar verloren kind,
het kind dat zij het licht gaf
en hier zijn einde vindt.
Zij wiegt hem in haar armen,
ze laat hem niet meer los.
Ze kan hem niet meer warmen,
een koud en bitter lot.

Geslagen zijn Maria,
de vrienden dof en dicht.
Maar daar is, alleluja,
de redder in nieuw licht.
Hij wenst hun allen vrede,
zendt hen met vrede uit.
God heeft voor ons gestreden,
Maria zingt en juicht.

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste schriftlezing: Spreuken 8: 22-31

De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik voortgebracht,
nog voor de heuvels er waren.
De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
Ik was zijn lieveling,
een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.

Lied Dan zal ik leven, van Huub Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis

https://www.youtube.com/watch?v=2FJtOIKdPMM

Dan zal ik leven

Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet -
wij zijn in bekenden veranderd.
Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter,
kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw.
Wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal er nieuw leven zijn.
Dan zullen wij leven.
Dan zal ik leven.

Tweede schriftlezing: Johannes 2:1-11
Toen, op de derde dag daarna, werd er een bruiloft gevierd in Kana in Galilea,
en daar was de moeder van Jezus bij.
Maar ook Jezus hadden zij uitgenodigd, met zijn leerlingen, om op het feest te zijn.
Toen dreigde de wijn op te raken, en de moeder van Jezus zegt tegen Hem: ‘Zij hebben geen wijn meer!’
En Jezus zegt: ‘Val mij niet lastig, vrouw! mijn uur is nog niet gekomen.’
Maar zijn moeder zei tegen degenen die dienden aan tafel: ‘Doe nu precies wat Hij zegt.’
Nu stonden daar zes stenen watervaten, klaargezet, naar Joods gebruik, voor de reiniging, met een inhoud van twee, drie metreten elk. Toen zegt Jezus tegen die mensen: ‘Giet jullie die vaten vol water.’ En zij goten ze vol tot de rand.
Daarop zegt Hij: ‘Schep er nu wat uit  en breng het de tafelmeester.’
En dat deden zij.
De tafelmeester proefde ervan, - van het water dat wijn was geworden; en hij wist niet waar het vandaan kwam, maar de dienaren wisten het wel, die het water hadden geschept. En hij roept de bruidegom erbij, die tafelmeester, en zegt:
‘Anderen geven hun beste wijn eerst, en hebben de mensen wat op, dan de mindere. U hebt de beste wijn achtergehouden en die bewaard: tot nu.’ Dit was het eerste van Jezus’ tekenen; verricht in Kana, in Galilea.
Zo liet Hij iets zien van zijn heerlijkheid, - en zijn leerlingen hebben het gelovig verstaan.

Lied 525

Wij willen de bruiloftsgasten zijn
van Kana in Galilea.
Wij drinken daar van de bruiloftswijn.
Wij willen van harte vrolijk zijn
met Jezus en met Maria.

Maria sprak in bekommerdheid;
‘Er is niet genoeg te drinken.’
Maar Hij zei: ‘Nog is het niet mijn tijd.’
Zij wist in haar hart: Hij is bereid,
en zal het ons zeker schenken.

En toen de maaltijd ten einde liep,
zag Hij naar de lege vaten,
en deed ze vullen door die Hij riep,
en scheppen wat Hij te drinken schiep.
Zij proefden: wijn was het water.

Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.

Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Preek

Orgelspel

Lied lezen 811 door gemeentelid

Zoals een moeder zorgt
voor kinderen, haar toevertrouwd,
en waarborgt dat zij leven:
zo werkt een god van liefde,
en geen uur verflauwt zijn vuur.
Niet meer verstomt het woord
dat Hij ons heeft gegeven.

Het neemt ons bij de hand,
dat woord, geduldig voert het ons
uit angstland weg naar vrijheid.
Zo onbegaanbaar dwars die weg, zo hoog,
zo heet en droog-
laat mij niet moeten gaan
als Gij niet zelf nabij zijt.

Een waterval van licht,
van vreugde en gerede hoop,
van inzicht en vertrouwen:
zo overkomt Gij mensen, ik besta
uw woord en ga.
Nog weet ik niets van U,
Ooit zal ik U aanschouwen.

Dank – en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: 793 in wisselzang

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind-
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten;
Gij laat ons geen dag alleen.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen

Gesproken amen

Orgelspel

 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.