PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 21 februari 2021

Liturgie zondag 21 februari 2021
Liturgie eerste zondag veertigdagentijd 21 februari 2021, viering H.A.

Zondag Invocabit, Roept hij mij aan, dan antwoord ik…

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 91a vers 1 en 2

Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen-
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Orgelspel

Bemoediging en groet

Gaat zonder orgelspel over in vers 3 van lied 91a

Lied 91a vers 3

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen,
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebed

Inleidende woorden thema 40-dagentijd: Zeven werken van barmhartigheid

Gedicht

Wanneer wij moeten gaan
langs de grenzen van het leven,
waar ziekte ons klein maakt,
onzeker en afhankelijk,
laat ons leven dan niet
verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,
het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn
die ons vasthouden:
doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden
als wij U zoeken.

Lied: lied 608, De Steppe zal bloeien

De steppe zal bloeien.            
De steppe zal lachen en juichen.     
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,           
staan vol water, maar dicht,
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen,         
het water zal tintelen, stralen,         
dorstigen komen en drinken,           
de steppe zal drinken.           
De steppe zal bloeien.            
De steppe zal lachen en juichen.
 
De ballingen keren.  
Zij keren met blinkende schoven.  
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed, 
die keren in stoeten.
Als beken vol water,
als beken vol toesnellend water,    
schietend omlaag van de bergen,   
als lachen en juichen.             
Die zaaiden in tranen,            
die keren met lachen en juichen.
 
De dode zal leven.     
De dode zal horen: nu leven.             
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:       
dode, dode, sta op,    
het licht van de morgen.       
Een hand zal ons wenken,   
een stem zal ons roepen: Ik open   
hemel en aarde en afgrond 
en wij zullen horen. 
En wij zullen opstaan            
en lachen en juichen en leven.

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Marcus 2: 1-11

Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit; alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Lied 534 Hij die de blinden weer liet zien

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Preek

Orgelmuziek

DIENST VAN DE TAFEL

Nodiging

V.           Brood dat leven geeft
               En wijn dat het hart verheugd
               In deze tekenen wil de Heer met ons zijn
               Komt dan allen die Hem zoeken en deel in zijn overvloed

V.           De Heer zij met u
A.           en met uw geest
V.           “De vrede van Christus” is met u, met jou

Tafelgebed en Onze Vader

V.           Verheft dan uw harten tot God en laat ons de Heer, onze God, danken.
Want goed is het om de Heer te danken.
Hij is het die met ons deelt, het brood, genoeg voor vriend en vreemdeling.
Gezegend uw Naam!
Die ons hier voedt met het licht van de liefde.
Gezegend uw Naam!
Die ons vervult met het visioen van vrede.
Gezegend uw Naam!
Voor uw liefde, onophoudelijk over ons uitgesproken,
die ons tot leven brengt, danken wij U.
En met zovelen die van deze liefde leefden,
En met wie daar nu uit leven,
Zegenen ook wij uw grote Naam:

Lied 985, Heilig, heilig, heilig

Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven
boven ons mensen: de naam van God de Heer!
Heilig, heilig, heilig, Schepper van de wereld,
mensen beneden zingen U ter eer!

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren
zonnen en manen en heel het firmament!
Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

V.           Laat U vinden als wij zoeken, God
               Geef ons ruimte als wij bidden.
               En deel met ons, de adem van uw Geest.

Laten wij bidden tot God de Vader, het gebed dat Jezus ons, met het oog op Gods Koninkrijk, leerde bidden:
A.           Onze Vader…

Lied 408b,  Agnus Dei

Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
ontferm U over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld wegdraagt,
geef ons uw vrede.

Gemeenschap van brood en wijn

V.           In de nacht van de overlevering
heeft Jezus het brood genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven,
en gezegd:
Neemt, eet,
dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,
doet dit tot mijn gedachtenis.
Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daar de dankzegging over uitgesproken,
hem rondgegeven
en gezegd:
Drinkt allen daaruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Doet dit, zo dikwijls gij die drinkt,
tot mijn gedachtenis.

Het brood wordt gebroken en de wijn wordt geschonken

V.           Het lichaam van Christus, brood uit de hemel
Nemen van brood, gezamenlijk eten
V.           Het bloed van Christus, wijn van het koninkrijk
                              Nemen van wijn, gezamenlijk drinken

Dankgebed

V.           Heer, onze God,
U bent met ons op weg gegaan.
Wij hebben Jezus, uw Zoon, mogen herkennen
in het woord dat hij tot ons sprak
en in het brood waarmee U ons hebt gesterkt.
Blijf ons nabij,
opdat wij mogen delen in uw liefde en vrede.
Door Christus, onze Heer.
A.           Amen

Slotied: 1005

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
Totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Wegzending en zegen

Orgelspel 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.