PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 06-02-2022

Liturgie zondag 06-02-2022
Thema: Zaai met ons mee!Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 280, vers 1, 2, 3 en 7

De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.,

dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Votum en groet

Inleidende woorden op de dienst

Kyrie: zingen lied 1010, vers 1 en 2

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Gebed bij de opening van de Schrift

Schriftlezing: Mattheus 13: 1-9

Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoor meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren!’

Lied: 764, vers 1, 2 en 3

Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.

Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.

Het wordt op de wegen vertreden,
het valt in een vruchteloos graf,
het sterft aan de doornen beneden,
de vogels van boven af.

Schriftlezing: Mattheus 13: 18-23

Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier: bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid; bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig,

Lied: 764, vers 4, 5 en 6

De lage, de hoge gevaren
bedreigen het kiemende graan,
maar soms kan het openbaren
de zin van het aardse bestaan.

Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,
wij moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat.

O zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond.

Preek

Orgelspel

Lied:  lied 362, vers 1 en 2

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven.’

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.

DIENST VAN DE BEVESTIGING

We nemen afscheid van:
Diakenen: Agatha Dogterom - Scheer en Jan Koster
Ouderling-kerkrentmeesters: Gerrit Oudijk en Martin Schrader

Bevestigd in het ambt zullen worden:
Willy Boogaerdt – van Herk  in het ambt van diaken
Reinoud Slob in het ambt van ouderling
Geert Dogterom in het ambt van ouderling-kerkrentmeester

Verwelkomen van de nieuwe ambtsdragers

Allen gaan staan

Voorganger:
Gemeente, dit zijn uw nieuwe ambtsdragers
wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hoog houden in hun ambt?
Allen: Ja, dat willen wij van harte.

Zingen lied 363

Dat ’s Heren zegen op u daal’,
zijn gunst uit Sion u bestraal’.
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

We gaan weer zitten

Dank- en voorbeden – stil gebed - Onze vader

Collecten
1e rondgang voor Diaconie
2e rondgang voor Kerkrentmeesters

Slotlied: 416

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
   jou nabij op al je wegen
   met zijn raad en troost en zegen.
   Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn,
    bij gevaar, in bange tijden,
    over jou zijn vleugels spreiden.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn,
    in zijn liefde je bewaren,
    in de dood je leven sparen.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

4  Ga met God en Hij zal met je zijn,
    tot wij weer elkaar ontmoeten,
    in zijn naam elkaar begroeten.
    Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

Gezongen amen
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.