PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Pinksteren 5 juni 2022

Liturgie Pinksteren 5 juni 2022

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Lied 670 Kom Schepper God, o heilige Geest: 1, 2, 3
1. Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

2. Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

3. Ontsteek een licht in ons verstand
en maak tot liefde ons hart bereid,
geleid met milde vaste hand
ons zwakke vlees in zekerheid.

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst

Kyrie gebed

Cantorij zingt Psalm 150

Halleluja, halleluja, halleluja.
1. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om.
looft Hem om zijn grote macht, looft Hem naar zijn grote kracht.
Allen: Halleluja 3x ( lied 270c, tweede Halleluja)

2. Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal!
Looft Hem! Laat de harpen slaan! Looft Hem! Grijpt de citers aan!
Allen: Halleluja 3x

3.Looft Hem dansend, groot en klein, looft hem rinkend met de tamboerijn!
Looft Hem fluitend met de luit, looft Hem op cimbaal en fluit
Allen: Halleluja 3x

4. Spant uw snaren Hem ter eer: Halleluja! Looft de Heer!
Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft.
Allen: Halleluja 3x

Gebed bij de opening van de Schriften

2 Koningen 5: 1-16 
De genezing van Naäman
51Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’
4Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’
9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. 15Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ‘Er is in de hele wereld geen god, behalve in Israël! Alstublieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan.’ 16Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER, in wiens dienst ik sta, leeft, ik zal niets aannemen.’

Cantorij zingt lied 695
1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Marcus 1: 40-45 
40Er kwam iemand naar Hem toe die door een huidziekte onrein was; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’ 41Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ 42En meteen verdween zijn ziekte en hij was rein. 43Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: 44‘Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven.’ 45Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, waardoor Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.

Lied 686 De Geest des Heren heeft: 1, 2, 3
1. De Geest des Heren heeft / een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft / zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt / wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield / maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt / hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop / in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt / wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond / en schenkt ons aan elkaar.

3. De geest die ons bewoont / verzucht en smeekt naar God
dat Hij ons in de Zoon / doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit / in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi / wat Gij begonnen zijt

Overdenking

Orgelspel

Lied 701 Zij zit als een vogel
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag;
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen,
zoekend naar een plaats onder de hemelboog;
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog.

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga,
maakt de tongen los, taal en getuigenis,
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert;
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften,
vogel uit de hemel, witte vredesduif.

Dankzegging, voorbede, stil gebed

Cantorij zingt "Gebed om vrede voor de wereld"
O God, almachtige Vader, bescherm uw wereld, ons land
Zegen de volken met vrijheid en met uw heilig licht.
Laat, Heer, uw waarheid steeds schijnen over uw kind'ren klein.
Laat in ons liefde steeds groeien, puur en eeuwig, o Heer.
O God, almachtige Vader, bescherm uw wereld, ons land.
Geef alle volken uw vrede en bescherming, o Heer.
Leid ons naar vrijheid, leid ons naar vrijheid, naar uw rijk van vrede,
zegen ons met uw genade en vrede, uw vrede, Heer.
Amen.

Onze Vader

Collecte

Dankwoord

Cantorij zingt lied 969 In Christus is noch west noch oost: 1, 2
1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.

Allen zingen

3. Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt
als kinderen om uw Vader heen,
en Christus toegewijd.

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Wegzending en zegenbede            
      

Mededeling

Orgelspel

Ontmoeting


 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.