PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Paasmorgen 4 april 2021

Liturgie Paasmorgen 4 april 2021
Thema: Ik leef!Orgelspel: Glorierijke dag (Pierken Jordain, 16e eeuw)

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied NLB 630, Sta op! Een morgen ongedacht, 1, 2 en 4

Sta op! – Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit,
open uw dode oren;
kom uit het graf dat u omsluit,
kom uit en word geboren!
Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht,
ons allen lang tevoren.

Sta op ! – Hij gaat al voor ons uit,
de schoot van ’t graf ontkomen.
De morgen is vol nieuw geluid,
werp af uw boze dromen.
Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan,
is voor het lichaam nu vrij baan
naar een bestaan volkomen.

Votum en groet

Woorden bij de bloemschikking

Lied: NLB 624, Christus onze Heer verrees

Christus, onze Heer, verrees,
halleluja!
Heilige dag na angst en vrees,
halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis,
halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis,
halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,
halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt,
halleluja,
die aanvaardde kruis en graf,
halleluja,
dat Hij zondaars ’t leven gaf,
halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,
halleluja,
heeft verzoening ons bereidt,
halleluja!
Nu is Hij der hemelen Heer,
halleluja!
Engelen jubelen Hem ter eer,
halleluja!

Kyrie

Gloria: NLB 634, U zij de glorie

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis.
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Johannes 20:1-18

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en hij kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’). ‘Houd me niet langer vast, zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’ Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

Lied:  NLB 619, Lof zij God in de hoogste troon, verzen: 1, 2, 3 en 4

Lof zij God in de hoogste troon,
lof zij zijn eengeboren Zoon,
die voor ons droeg der zonde loon.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

De engel sprak: Houd moed, vrees niet,
ik ken de bron van uw verdriet:
gij zoekt uw Heer – Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Hij is verrezen en Hij leeft.
De dood heeft voor het eerst gebeefd.
Kom, zie waar Hij gelegen heeft.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Tweede schriftlezing: I Korinthiërs 15, 1-15, 35-38, 51-55, 58

Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. vervolgens is hij aan Jacobus verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was. Want ik ben de minste van de apostelen, ik ben de naam apostel niet waard omdat ik Gods gemeente heb vervolgd. Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht, maar dankzij Gods genade. Hoe dan ook, of zij het nu zijn of ik, wij verkondigen allemaal dezelfde boodschap, en door die boodschap bent u tot geloof gekomen.

35-38
Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Hoe zou hun lichaam eruit moeten zien?’ Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die hij heeft vastgesteld, en hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm.

51, 53-55, 58
Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden… Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’… Kortom geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet  altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer, uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Lied: NLB 632, Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde,
verminkt en verloren,
doven van harte,
verhard om zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,
Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Preek

Orgelspel: O Filii et Filii (Gregoriaans, 15e eeuw)

Lied: Ik leef, Sela

https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c

IK LEEF
Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.

 
Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.

Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.

Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!

Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.

Ik leef...

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecte

Slotlied: Vreugde, vreugde louter vreugde, ELB 357, vers 1 en 4

Vreugde, vreugde, louter vreugde
Is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die 't heelal verheugde,
Bron van eeuw'ge vreugde zijt.
Gij, die woont in licht en luister,
Drijft de schaduwen uiteen.
Hij, die zoekend doolt in 't duister,
Vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,
Hef ons op tot U omhoog,
Gever van 't onsterfelijk leven,
Die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
Onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door Uwe liefde
Eeuwig in Uw vreugde zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=PJZzOGcTsJQ

Wegzending en zegen

Gezongen Amen

Orgelspel: Daar nu het feest van Pasen is (Nicolaes J. van Roosendael, 16e eeuw)

 
terug
 
 
 
 

Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
De dienst  van 22 januari 2023 wordt via livestream uitgezonden. Voor het inschakelen hiervan zie onder het kopje livestream.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De bevestigingsdienst van ambtsdragers op 22 januari 2023 wordt via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.