PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Kerstnachtdienst 24 december 2021

Liturgie Kerstnachtdienst 24 december 2021
Thema: Wij lopen naar het licht toe

Het mysterie van een God met ons, ook in onze duisternis

Orgelspel: ‘t Was nacht in Bethlems dreven

Welkom en mededelingen

Stilte

Kaarsen aansteken (in verbondenheid met iedereen die thuis meeluistert)
en woorden van lied 465 uitspreken:

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Aanvangslied: Nu zijt wellekome, vers 1, 3 en 4

Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer,
Gij komt van al zo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar
Bet’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Wijzen uit het oosten, uit zo verre land,
zij zochten onze Here met offerrand.’
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyreleis.

Votum en groet

Lied: Sela: naar het licht toe

https://www.youtube.com/watch?v=MkTwvoH_Vzo

Kom tevoorschijn
uit de duisternis.
Doe gerust een stap vooruit.
 
En vertrouw maar
dat het veilig is.
Jezus zelf nodigt je uit.
 
Wij lopen naar het licht toe. 
(licht van de wereld)
Wij lopen naar het licht toe.
(licht van God)
 
Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.
 
Kom dan bij ons.
Wij zijn ook op zoek.
Loop de weg toch niet alleen.
 
Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.
 
Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.

Gedicht: Lied van geloof, hoop en liefde

Zeg wie zal zaaien de kiem van geloof,
groeiend vertrouwen, aarzelend volgen
en hoor dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand geraakt,
iemand groeit uit tot een stem
en iemand gaat spreken en brengt met een woord
de taal van de leugen tot zwijgen.

Zeg wie zal zaaien het groen van de hoop,
licht in de ogen, vonken verwachting
en kijk dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bevrucht,
iemand groeit uit tot een lach
en iemand gaat zingen en gaat met een lied
de treurige dingen te lijf.

Zeg wie zal zaaien de kleur van de liefde,
passie, beweging, hart voor de mensen
en voel dan wat soms met mensen gebeurt:
in het verborgen wordt iemand bezield,
iemand groeit uit tot een vuur
en iemand gaat opstaan en brengt als de zon
versteende gevoelens tot leven.

Gebed

Lied: 259, Zend ons een engel in de nacht

Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.

Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.

Zend ons een engel met uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt met het vergezicht
van God met ons, Emmanuel.

Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in uw tijd,
en leer ons wachten met geduld.

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste schriftlezing: Jesaja 7: 1-17, Bijbel in Gewone Taal

God geeft zijn volk een teken
Het gebeurde in de tijd dat Achaz koning van Juda was. Achaz was een zoon van Jotam en een kleinzoon van Uzzia. In die tijd leefden ook de koningen Resin en Pekach. Resin was koning van Aram. Pekach, de zoon van Remaljahu, was koning van Israël. Die twee koningen gingen met hun legers naar Jeruzalem. Ze vielen Jeruzalem aan, maar het lukte hun niet om de stad te veroveren. Koning Achaz hoorde dat de twee koningen samenwerkten, en hij werd bang. Ook het volk beefde van angst. De koning en zijn volk beefden als bomen die heen en weer schudden in een storm.
Toen zei de Heer tegen Jesaja: ‘Ga naar koning Achaz toe en neem je zoon Sear Jasub mee. Je zult de koning ontmoeten bij het veld waar de was gedroogd wordt. Je zult hem zien op de plaats waar het water van het kanaal in de bovenste vijver stroomt.
Zeg tegen koning Achaz: ‘Blijf rustig. Laat u niet bang maken door Resin en Pekach, die twee woedende koningen. Ze lijken heel gevaarlijk, maar dat zijn ze niet. Ze hebben wel slechte bedoelingen, want ze willen oorlog tegen u gaan voeren. Ze denken dat ze het land snel kunnen veroveren. Ze willen het land in stukken verdelen. En dan willen ze de zoon van Tabeal koning maken. Maar dat zal niet gebeuren, zo zal het niet gaan. Dat zegt God, de Heer. Want koning Resin is alleen maar de baas over de hoofdstad van Aram. En koning Pekach is alleen maar de baas over de hoofdstad van Israël. En het volk van Israël zal niet zo heel lang meer bestaan. Maar uw volk, het volk van Juda, zal wel blijven bestaan. Maar alleen als u vertrouwt op de Heer.”

Jesaja moest van de Heer ook nog het volgende tegen koning Achaz zeggen: ‘U moet een teken vragen aan de Heer, uw God. Een teken van beneden, uit het land van de dood. Of een teken van boven, uit de hemel.’ Maar Achaz zei: ‘Nee, dat doe ik niet. De Heer mag niet denken dat ik hem niet vertrouw.’ Toen zei Jesaja tegen Achaz: ‘Luister! U zorgt ervoor dat de mensen ongeduldig worden. Wilt u dat mijn God ook ongeduldig wordt? De Heer zelf zal u een teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen. De jongen zal boter en honing eten totdat hij geleerd heeft om te kiezen. Hij moet leren om te kiezen voor het goede, en niet voor het kwade.
Maar voordat hij dat geleerd heeft, zal er een verschrikkelijke tijd komen voor Resin en Pekach. Voor die twee koningen hoeft u dan niet meer bang te zijn. Want hun land zal verwoest worden, er zal niemand meer wonen. Maar ook voor u, voor uw volk en voor uw familie zal er een afschuwelijke tijd komen. Het is lang geleden dat er zo’n slechte tijd geweest is. De laatste keer was toen Israël en Juda gescheiden werden. Die afschuwelijke tijd begint als de Heer de koning van Assyrië op u afstuurt.

Lied: 466, O wijsheid, daal als vruchtbare taal, vers 1 en 7

O wijsheid, daal als vruchtbare taal!
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal,
op aarde plant het kwaad zich voort,
de waanzin voert het hoogste woord.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Emmanuël, bewijs uw naam!
wees uw belofte, neem ons aan,
zegen het volk dat vrede wil,
maak Israël gerust en stil.
O kom, o kom, Emmanuel!
Verblijd uw volk, uw Israël!

Tweede schriftlezing: Mattheus 1:18-25, Bijbel in Gewone Taal

De geboorte van Jezus Christus
Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger, door de heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht: Ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen. Maar dat zal ik in het geheim doen, anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw.
Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, nakomeling van David, luister! Je kunt rustig met Maria trouwen. Want het kind dat zij verwacht, is van de heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden, hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden.’
Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: ‘Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.” De naam Immanuel betekent: God is bij ons.
Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria. Maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef noemde hem Jezus.

Lied: Maria had je door, Sela

https://www.youtube.com/watch?v=Jfg7odTiWSM

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.
 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.
 
Kon je het al zien?
 
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!
 
Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.
Oorspronkelijke titel: Mary did you know, tekst: Mark Lowry muziek: Buddy Greene, Nederlandse tekst: Roeland Smith. © 1991 Word Music/Rufus Music (adm. by Smallstonemediasongs.com)

Preek

Orgelspel: Stil in die nacht 

Zingen lied 483, Stille nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Betlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor digitale collecte / Orgelspel :" Er ruist langs de wolken"

Slotlied: Midden in de winternacht, Lied 486, vers 1 en 4

Midden in de winternacht
ging de hemel open,
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster, stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Zingen: Ere zij God

Ere zij God. Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge. Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God. Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

Orgelspel: "Kling,klokje,klingeling"

Klokgelui
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.