PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Kerstnachtdienst 24 december 2020

Liturgie Kerstnachtdienst 24 december 2020
Thema: Dichter bij het licht

Orgelspel: Diep in de nacht (Andachtsjodler)
Zuid-Tiroler melodie; bewerking: Steffen Burkhardt

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 461: Wij wachten op de koning

Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Wij wachten op de koning;
zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen
wanneer Hij komt!

Bemoediging en groet

Gebed

Kerstgedicht

Het is donker in de straten.
Ja, de lichtjes branden weer,
maar hoewel er carols klinken,
voelt het anders deze keer.
Want de sfeer is meer gespannen,
mensen zijn wat prikkelbaar.
Over de verlichte straten,
ligt de schaduw van dit jaar.

Het is donker in de hoofden
en het hart voelt zich verward.
We zijn moe van de getallen,
want die dalen nog niet hard.
Kerstfeest is een feest van samen.
Maar juist dat is een gevaar,
kunnen we het licht wel vinden
en het delen met elkaar?

Toch kan kerst juist nu vertellen
dat een wending klein begint.
Dat de duisternis voorbijgaat
en het licht het straks weer wint.
Juist die hoop kan ons verbinden,
ook op afstand van elkaar.
Met elk sprankje hoop dat oplicht,
wordt het toch een feest dit jaar.

Nu laat U mij in vrede gaan ( Sela )  Solozang

Hoe lang nog tot uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot uw gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.
 
U leidt mij naar uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de vredevorst,
de redder die uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig kind,
dat door zijn dood de wereld wint.
 
Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost uw beloften in.
Ik neem uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

Geloofslied in de kerstnacht  

Ik geloof in een God, in een Woord ongebroken,
de schepping ontspruit vol jubel en kracht.
Behoed haar voor eeuwig bij dag en nacht.

Ik geloof in een kind met kwetsbare dromen:
de arme krijgt recht, de machtige beeft.
Geboren is Jezus, de redder die leeft.

Om nieuwe geboorte zijn wij hier verzameld
geef vuur aan de liefde, verlicht deze nacht,
beadem ons lichaam, geef levenskracht.

Orgelspel: Wat een vreugde (O, ce veste minunată)
Roemeens kerstlied; muziek: Dumitru Georgescu Kiriac

Eerste schriftlezing: Jesaja 8:21-9:6, Bijbel in Gewone Taal

De mensen zullen verdrietig en hongerig door het land zwerven. En omdat ze honger hebben, zullen ze boos worden. Boos op de koning en op God. Ze kijken omhoog en ze kijken naar de grond. Maar overal is het donker en somber. Alles is zwart. Er is nergens licht.

Maar het blijft niet overal donker. Eens zal er een einde komen aan de slechte tijd in het land. Eerst was er veel ellende in het noorden van het land. Maar God zal zorgen dat het daar weer goed komt. Het zal ook goed komen in de landen aan de kust en in het gebied aan de overkant van de Jordaan. En zelfs in het gebied waar nu andere volken wonen.

Het volk dat nu in het donker leeft,
zal een stralend licht zien.
Een helder licht zal schijnen
in het land waar het nu nog donker is.
Heer, door u is het volk weer groot.
U geeft de mensen weer vreugde.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze de oogst van het land hebben gehaald.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze het bezit van de vijand hebben verdeeld.

Uw volk werd onderdrukt.
De mensen werden met de zweep geslagen,
de stok kwam op hun schouders neer.
Maar u hebt de zweep en de stok gebroken,
U hebt uw volk opnieuw bevrijd.
De laarzen van de soldaten en hun jassen vol met bloed,
die worden in het vuur gegooid, ja, alles wordt verbrand.

Er is een kind geboren, we hebben weer een koning.
Hij zal over ons regeren.
En zo zullen de mensen hem noemen:
Wijze Bestuurder, sterke God,
Vader voor Altijd, Koning van de Vrede.
Zijn macht zal steeds groter worden, en er zal altijd vrede zijn.
Hij zal op de troon van David zitten en hij zal koning zijn.
Een koning zoals David was, rechtvaardig en eerlijk.
Zo’n koning zal hij zijn, voor altijd en eeuwig.
De machtige Heer zal daarvoor zorgen,
het zal zeker gebeuren.

Lied: 473 Er is een roos ontloken

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ’t midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Tweede schriftlezing: Lucas 2:1-20
afgewisseld met coupletten uit lied 469

Lucas 2:1-7
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle bewoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Lied 469, vers 1, 2 en 3
Ik ben een engel van de Heer,
daal uit de hemel tot je neer
en breng een nieuw en mooi verhaal
dat ik vertel in mensentaal.

’t Is van een moeder die vannacht
een kindje kreeg en dankbaar lacht.
’t Is van een kindje, lief en klein,
dat wil altijd je vriendje zijn.

De Here Jezus is dat kind
die ieder helpt die Hem bemint,
de Heiland die je droefheid kent
en alles waar je bang voor bent.

Lucas 2: 8-14
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, zie hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal  vervullen, vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Lied 469, vers 5, 7 en 9

Let goed op wat ik je vertel,
dan vind je vast dat kindje wel:
’t ligt in een kribbe in een stal.
Toch is Hij koning van ’t heelal.

Maar kijk niet enkel met het oog
dat al zo vaak een mens bedroog.
Alleen wie luistert telkens weer
die ziet Gods zoon, de lieve Heer.

O Heer die alles hebt gemaakt,
hoe werd Gij nu zo arm en naakt
dat Gij in doeken liggen moet
in ’t hooi dat os en ezel voedt.

Lucas 2:15-20
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lied 469, vers 11, 12 en 13

Maar grove doeken, simpel hooi,
dat is uw koninklijke tooi,
dat is de zijde, het brokaat
waarin, Gij, vorst, U vinden laat.

Zo voert Gij uit uw wijze plan
waar ik de les uit leren kan,
dat ’s werelds macht en hoge staat
voor U maar hooi is dat vergaat.

O kindje Jezus, lief en zoet,
spreid U een bedje in mijn gemoed
en blijf bij mij in lief en leed,
zodat ik, Heer, U nooit vergeet.

Preek/Meditatie

Orgelmuziek: Es wår a stille Nåcht
Karinthisch kerstlied; muziek: Gretl Komposch

Zingen: Lied 483 Stille nacht, heilige nacht

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer

Lied 460 voorgedragen

Refrein:            De nacht loopt ten einde,
                          de dag komt naderbij.

Het volk dat woont in duisternis
zal weten wie zijn heiland is.
Onverwacht komt van heinde en ver
de mensenzoon, de morgenster.
Refrein

Tekens aan sterren, zon en maan,
hoe zal de aarde dat bestaan?
Zo spreekt de Heer: verhef u vrij
want uw verlosser is nabij.
Refrein

Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u ’t leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn:
uw dood zal niet voor eeuwig zijn.
Refrein

Zie naar de boom, die leeg en naakt
in weer en wind te schudden staat;
de lente komt, een twijg ontspruit,
zijn oude takken lopen uit.
Refrein

Een twijgje, weerloos en ontdaan,
zonder gestalte, zonder naam.
Maar wie gelooft verstaat het wel.
Dat twijgje heet: Emmanuel.
Refrein

Die naam zal ons ten leven zijn.
Een zoon zal ons gegeven zijn.
Open uw poorten metterdaad
dat uw verlosser binnengaat.
Refrein


Dank- en voorbeden – stilte – Onze Vader

Slotlied: Ere zij God

Wegzending en zegen

Amen

Orgelspel: Låßt uns nåch Bethlehem geahn
Karinthisch kerstlied
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Terschuur
datum en tijdstip 10-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v.
datum en tijdstip 17-07-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.