PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Kerstmorgen 25 december 2021

Liturgie Kerstmorgen 25 december 2021

Thema: De toekomst weer open…


Orgelspel: Z nebe jsi přišel (U kwam uit de hemel)

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: Komt allen tezamen, vers 1 en 3

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde
komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginnen,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Votum en groet

Aansteken kaarsen en gedicht

Oude dromen, haast vervlogen,
uit een lang voorbije tijd,
zingen wij ons nieuw te binnen,
door de hemel begeleid.

En met allen die gegaan zijn,
met de dromen van oudsher,
zoeken wij naar nieuwe wegen
bij het lichten van een ster.

Zo lang wij nog durven dromen,
uitzien naar wat toekomst biedt,
willen wij ons laten leiden
door dit Kind, dit licht, dit lied.

Kyriegebed

Glorialied 468, Prijs de Heer die herders prijzen, vers 1, 2 en 4

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

Geef de koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Gebed bij de opening van de schrift: lied van Sela, In ons hart geboren

https://www.youtube.com/watch?v=t7FyVWxyGxo

Jezus, wordt vandaag en elke dag 
in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw 
in ons hart geboren.
 
Maak ons uw voeten.
Maak ons uw handen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.
 
Maak ons uw oren.
Maak ons uw lippen.
Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Eerste schriftlezing: Jesaja 9:1-6, Bijbel in Gewone Taal

Het volk dat nu in het
donker leeft,
zal een stralend licht zien.
Een helder licht zal schijnen
in het land waar het nu
nog donker is.
Heer, door u is het volk weer groot.
U geeft de mensen weer vreugde.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze de oogst van het land
hebben gehaald.
Zo blij zijn de mensen ook
als ze het bezit van de vijand
hebben verdeeld.
De Heer heeft zijn volk bevrijd

Uw volk werd onderdrukt.
De mensen werden met
de zweep geslagen,
de stok kwam op hun
schouders neer.
Maar u hebt de zweep
en de stok gebroken,
u hebt uw volk opnieuw bevrijd.
De laarzen van de soldaten
en hun jassen vol met bloed,
die worden in het vuur gegooid,
ja, alles wordt verbrand.

Er is een kind geboren,
we hebben weer een koning.
Hij zal over ons regeren.
En zo zullen de mensen hem noemen:
Wijze Bestuurder,
Sterke God,
Vader voor Altijd.
Koning van de Vrede.
Zijn macht zal steeds groter worden,
en er zal altijd vrede zijn.
Hij zal op de troon van David zitten
en hij zal koning zijn.
Een koning zoals David was,
rechtvaardig en eerlijk.
Zo’n koning zal hij zijn,
voor altijd een eeuwig.

De machtige Heer zal daarvoor zorgen,
het zal zeker gebeuren.

Lied 482, Er is uit ’s werelds duistere wolken, vers 1 en 3

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst.

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Tweede schriftlezing: Mattheus 2: 1-12, Bijbel in Gewone Taal

Jezus werd geboren in Bethlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning. Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijze mannen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’
Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken. Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias geboren worden?’ Ze zeiden: ‘In Bethlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: “Luister, Bethlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Bethlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.”

Toen liet Herodes de wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.’
Na het gesprek met Herodes gingen de wijze mannen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.
De wijze mannen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre. ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. In die droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’ En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

Lied: Dit kind is onze koning, Sela

https://www.youtube.com/watch?v=anTlTKJvsBs

In een kind vinden wij onze meester.
In een kind gloeit de nieuwe dag.
De toekomst weer open, vol ruimte en tijd.
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.
 
Kom, laten we dansen, laten we zingen: 
dit kind is onze koning!
Kom, laten we juichen, van Hem getuigen: 
dit kind is onze koning!
 
In een kind worden dromen weer kansen.
In een kind krijgen kansen weer glans.
De ogen zijn open, de weg is weer vrij.
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.
 
Als een kind ligt God zelf in de armen
van de mens die zijn beeltenis draagt.
Een teken van leven: God is dichtbij.
In een kind klopt het hart van Gods koninkrijk.

Preek

Orgelspel: Bratři, já jsem slyšel (Broeders, ik heb gehoord) 

Lied 488, In den beginne was het woord

In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord
die spreken wil tot elk geslacht,
Hij werd geboren in de nacht.

Hij werd geboren in de nacht
die al het licht heeft voortgebracht,
aan zon en maan zijn teugel legt,
Hij is de Heer, Hij werd een knecht.

Hij is de Heer, Hij werd een knecht,
op Hem wordt alle last gelegd,
Hij woont te midden van het kwaad,
Hij troont in onze lage staat.

Hij troont in onze lage staat
waar al wat leeft verloren gaat,
Hij kwam toen niemand naar Hem riep,
Dit licht dat zoveel luister schiep.

Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep,
Hij roept totdat Hij wordt gehoord,
In den beginne was het woord.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aandacht voor digitale collecte / Orgelspel :" Máte-li co,poneste "

Slotlied: 518, Hoe helder staat de morgenster, vers 1 en 2

Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zover,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.
lieflijk, vriendelijk, schoon en heerlijk,
zo begeerlijk, mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hoog geboren koning.
O lelie die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt, altijd, hosianna, hemels manna,
Dat wij eren, nooit meer kan ik U vergeten.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel: Narodil se Kristus pán (Christus de Heer is geboren )
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.