PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Gedachtenisdienst 22 november 2020

Liturgie Gedachtenisdienst 22 november 2020
Thema: Voorbij de horizon

Orgelspel ( “ Is schon still uman See ‘ )

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: psalm 97, vers 1 en 6
( zanggroep)

Groot koning is de Heer. Volken bewijs Hem eer,
breek uit in jubel, aarde nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

Gods heil, Gods glorie staat/licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren/van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer/stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!

Bemoediging en groet

Gebed

Lied: Sela: Ik zal er zijn
( solo Mariëlle Berends – van Waardenberg )

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Gedicht (lied 963):  Alleen de liefde kent jouw stem. ( Martin Schrader )

Alleen de liefde kent jouw stem,
heeft toegang tot jouw naam.
En zij alleen bewaart de zin,
geheim van jouw bestaan.
Toen jij haar riep, droeg ze jou
haar armen om jou heen
geduldig, zorgzaam, sterk en trouw,
door heel het leven heen.

Alleen de liefde kent de weg
en kleurt de toekomst licht.
Zij tekent jou ten voeten uit,
in vrede jouw gezicht.
Nu zij jou roept, draagt ze jou
Daarheen waar het begon
haar armen veilig om jou heen
voorbij de horizon.

Gij die hem toch van harte kent
en zoveel om haar geeft,
Gij die hem eigenhandig met
een kleed van licht omgeeft,
wij bidden U: neem haar op,
voltooi wie hij, wie zij mag zijn.
Voorgoed geborgen, thuis bij U,
waar licht en liefde zijn.

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste schriftlezing: Daniël 12: 1-4

In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als het fonkelende hemelgewelf, en degenen die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen op zoek gaan en de kennis zal toenemen.

Lied 598: Als alles duister is…  ( 3x )
( Zanggroep )

Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Tweede schriftlezing: 1Tessalonicenzen 5: 1-11

Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaap, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Lied 221: Zo vriendelijk en veilig als het licht
( Zanggroep )

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zoals een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Preek

Lied: 286: waar de mensen dwalen in het donker
( Zanggroep )

Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.

Refrein              Want het licht is sterker dan het donker
                              en het daglicht overwint de nacht,
                              zoek je weg niet langer in het duister,
                              keer je om en zie Gods nieuwe dag.

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.

Refrein

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Refrein

Moment van herdenken

Inleidende woorden

Zingen: gedachtenislied
( Zanggroep )

In stilte denk ik heden, Heer,
aan al die mensen van weleer,
aan mijn geliefde, heengegaan,
die ik nog zo voor mij zie staan.
Ontferm U Heer, 't gemis is groot, ( 2x )
hier in de schaduw van de dood.

Wanneer mijn laatste ure slaat
en ik de aarde stil verlaat,
breng mij dan veilig bij U thuis
en laat mij wonen in uw huis.
Herenig mij met wie ik mis, ( 2x )
die vóór mij thuisgekomen is.

Opdat wij samen in het koor,
dat juicht en zingt de hemel door,
voor eeuwig van 't gemis bevrijd,
uw Naam bejuub'len voor altijd.
Aan U de glorie en de eer. ( 2x )
Aan U, drievuldig God en Heer.

De kaarsen worden aangestoken, de namen worden genoemd

In het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

Op 23 december 2019  Julie Koek-Ruijs  in de leeftijd van 87 jaar.

Op 11 januari 2020 Hester Jannigje Graveland-Rijkaart in de leeftijd van 86 jaar.

Op 20 januari 2020  Koop de Roo in de leeftijd van 78 jaar.

Op 26 februari 2020 Geertruij Speksnijder- van den Heuvel in de leeftijd van 94 jaar.

Op 22 maart 2020 Arijaan Mudde in de leeftijd van 81 jaar.

Op 13 april 2020 Tjitske Maria Pouwer-Douma in de leeftijd van 95 jaar.

Op 18 april 2020 Engelina Rehorst-de Vos in de leeftijd van 76 jaar.

Op 1 mei 2020 Robert Latooij in de leeftijd van 81 jaar.

Op 19 mei 2020 Abraham Koster in de leeftijd van 87 jaar.

Op 24 juli 2020 Adrianus de Baat in de leeftijd van 86 jaar.

Orgelspel  ( “Heer, herinner U de namen”  )

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten

Slotlied: 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
( Zanggroep )
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen , met gezongen Amen
(Allen )

Orgelspel ( “Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen”)
 
terug
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Ds.F. Renes
datum en tijdstip 02-10-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. F. Bos
datum en tijdstip 09-10-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Huisvesting voor Oekrainers
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.