PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 15 maart 2020, derde zondag van de veertigdagentijd Liturgie zondag 15 maart 2020, derde zondag van de veertigdagentijd
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.


Votum en groet

Goedemorgen u, jij, die vanmorgen naar de kerk gekomen bent.
In deze verwarrende en onrustige tijd van angst en bezorgdheid om het coronavirus dat als een epidemie over de wereld raast. Nu veel kerken hun deuren gesloten houden zijn wij dankbaar en blij dat we toch bij elkaar gekomen zijn om Gods naam te loven en te horen naar zijn Woord, om een moment van rust en bemoediging te mogen horen.

Niemand heeft ooit God gezien
Toch geloven wij dat zijn Geest ons draagt en dient.

Want wij geloven dat God de Schepper trouw is aan zijn schepping
Dat zijn Geest niet los laat wat zij is begonnen en voor ons zorgen zal.
Uit naam van die God groet ik u:

Genade voor u en vrede
Van God de Vader, van Christus de Zoon die ons voorgaat,
Dat zijn heilige Geest in ons midden is.
Amen.


Over zondag Oculi

Vandaag is het de derde zondag van de veertigdagentijd, de tijd waarin we toeleven naar het paasfeest. Een sobere tijd. Een tijd van inkeer, van naar binnen gericht zijn.

Deze derde zondag wordt Oculi genoemd, naar woorden uit psalm 25:

De LEVENDE heb ik steeds voor ogen
Want Hij bevrijdt me als ik klem zit.
Keer je toe naar mij, wees goed voor mij
Want ik sta er alleen voor en sta onder druk.

We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we er alleen voor staan.
Vanmorgen lezen we uit Exodus dat Mozes ook zo’n gevoel had.
Zich geen raad weten met de situatie, niet goed uit zijn woorden kunnen komen.
Onder zijn missie uit willen.
De wens daarvan te worden bevrijd.
Vrij te willen zijn van de taak die God hem op zijn schouders heeft gelegd.

Maar zo vindt de mens geen bevrijding.
Door weg te willen lopen, door afleiding te zoeken, door in verzet te komen.

De mens vindt bevrijding door zijn hulp en hoop te zoeken bij God.
Hoe dat werkt, is een mysterie, maar vroeg of laat vindt er zo een omkeer plaats.
Je hoeft het niet alleen te doen.
Houd je ogen gericht op God, de Levende,
in de uren van benauwdheid, van beproeving en beklemming.

Een leven dat gericht is op de Eeuwige, is leven tussen hoop en wanhoop
Tussen mooie woorden die opgeschreven staan en bidden om bijstand.
Is weten en wachten, is smachten en verwachten.

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U…

Wij zingen psalm 25 in een bewerking van Huub Oosterhuis, lied 25b

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Omdat Gij zijt zoals Gij zijt
zie naar mij om en wees mij genadig
want op U wacht ik een leven lang.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Zijt Gij het Heer, die komen zal
of moeten wij een ander verwachten
Heer, mijn God, ik ben zeker van U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Geeft Gij uw woord aan deze wereld,
Gij zijt mijn lied, de God van mijn vreugde,
naar U gaat mijn verlangen Heer.
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U.
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.


Gebed om ontferming

Goede God,
Als wij ons verloren voelen, eenzaam en alleen, houd ons dan vast
Als wij ons overspoeld weten door het rumoer van de wereld, wees een baken van rust
Als wij ons verstoppen voor de dingen die op ons af komen, geef ons moed en kracht.

Elke dag opnieuw zijn wij onderweg
Naar school, naar ons werk, naar huis…
Het is vreemd dat voor veel mensen het leven nu stil ligt
Lamgelegd door het coronavirus
Wees bij ons God, laat ons niet verlamd zijn door angst
Maar ga met ons mee.
Geef ons ogen die U blijven zoeken
Wijs ons de weg die wij moeten gaan en ontferm U over ons.
Amen.

Zingen lied 547: Met de boom des levens, wegend op zijn rug

Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
 
  1.       Kyrieeleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,

want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.

Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,

want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.

Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Gebed bij de opening van de Schrift

God, wij danken U voor Jezus
Wij danken U dat Hij niet wegliep voor zijn missie
Uw Zoon te zijn.
De mens die ons is voorgegaan op weg naar U
Die ons uw mild gelaat heeft leren kennen
Die ons heeft voorgedaan wat het betekent, kind van God te zijn.

In de veertig dagen naar Pasen leven we naar U toe.
Het Licht van Pasen laat nog op zich wachten
We hopen, geloven, vertrouwen
we weten, we zien soms, maar het is er nog niet
We leven in woestijntijd
Verstild en sober wachten wij
en in de tussentijd laven wij ons aan uw Woord
Bron van uitzicht, inzicht, leven.
Amen.

Eerste schriftlezing: Exodus 6: 1-10
God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekend gemaakt. Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid, die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dar heeft mij aan die belofte herinnerd. Daarom moet je dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer.’” Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid. Toen zei de HEER tegen Mozes: ‘Ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken.’ Maar Mozes antwoordde: ‘Als de Israëlieten al niet naar me luisteren, zal de farao dat dan wel doen? Ik kom immers moeilijk uit mijn woorden.’

Zingen lied 802, verzen 1, 4 en 5, melodie: Israëlisch volkslied

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
 
  1.       Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

Velen, die de moed begaf,
blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

Tweede schriftlezing: Lucas 13:1-9
Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Gallileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Gallileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

Zingen: lied 756, Laat komen Heer, uw rijk
Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

Dat Land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt gij dan?

Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?Dat alle tirannie
eens zal geleden zijn?
O sabbat Gods! En zie,
dan zal het vrede zijn!

Preek

Meditatief orgelspel

Zingen lied: 544, vers 1, 2 en 3, Christus naar wie wij heten…
Christus naar wie wij heten
heeft met zijn groot geduld
de wet en de profeten
ten einde toe vervuld.
Maar ons is aangezegd,
tot aan het eind der dingen
die uitgang te volbrengen,
de lange lijdensweg.

Geen licht is ons gebleven,
er is geen God te zien,
de dagen alle zeven
en de geboden tien,
dan deze ene naam;
die naam is alle nachten
ons heimelijk verwachten,
ons innerlijk geheim.

De duisternis te boven
al staat de nacht rondom,
zijn allen die geloven
dat Jezus is de zon.
Zij kiemen uit zijn graf,
zij bloeien uit zijn wonden,
zij worden uitgezonden
de nacht uit in de dag.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Levende, goede God,

Wij danken U voor de les van de vijgenboom,
voor groeiend inzicht,
voor aandacht en zorg waarin wij kunnen floreren.
God, wij danken U voor Jezus,
die zichzelf heeft weggegeven, uit liefde voor ons.
Heer, geef dat wij altijd geïnspireerd zullen blijven door zijn boodschap van liefde,
in woord en daad tot ons gekomen,
om ons tot voorbeeld te zijn,
opdat wij in zijn voetspoor verder gaan,
met aandachtige ogen en een milde blik,
omdat mensen niet gedijen onder vooroordelen en angst, God,
maar opbloeien waar liefde is.

In onze gedachten en gebeden zijn allen
die worstelen met vragen van ‘waarom?’:
wie een dierbare door een ernstig ongeval verloren heeft,
wie een geliefde verloor door een misdaad,
wie is overvallen door ziekte,
wie door noodlot is getroffen.

Wij bidden voor hen die zijn getroffen door het coronavirus.
Wij bidden voor leiders die beslissingen moeten nemen om het virus in te dammen.
Beslissingen die verstrekkende gevolgen hebben.
Die de vrijheid en economie van mensen aan banden legt.
Wij bidden voor allen die bang zijn of bezorgd,
voor de consequenties van dit virus. 

Wij bidden dat wij ons niet laten verlammen door de angst,
Geef ons hoop en rust en richt uw oog op ons, vind ons, wees nabij.

In onze gedachten en gebeden zijn allen
die geen vrucht kunnen dragen
omdat zij zich eenzaam en verloren voelen,
omdat zij niet begrepen worden,
omdat zij zich niet sterk en krachtig voelen,
omdat zij niet gevoed worden,
geen steun krijgen.
Wij bidden om geduld,
zodat er – hoe klein ook – een nieuw begin kan groeien.

Barmhartige Vader,
In de stilte van ons hart willen we U zeggen wat ons bezig houdt…

Stilte…

Al onze gebeden komen samen in het gebed dat Christus ons leerde: Onze Vader…

Presentatie Kinderkring

Zingen projectlied, melodie: lied 637 (Daar juicht een toon)

De Paaskaars brandt, zo weten wij
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet
Want hij vergeet de mensen niet.


Dit is het woord dat Hij ons geeft
Ik ben de Heer, een God die leeft
En waar je gaat ben ik er bij
Voor altijd ga ik aan je zij.

Collecte

Slotlied: 871, Jezus zal heersen waar de zon

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

Wegzending en zegen
De HEER zegene u en behoede U
De HEER doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De HEER verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede

Gezongen amen
terug
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. M. Berends - van Waardenberg
datum en tijdstip 07-06-2020 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. C. Dahmen
datum en tijdstip 14-06-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Woord van bemoediging

Nieuwsbrief


Liturgie en preek

Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Vanwege het coronavirus zendt wijk II de kerkdiensten tijdelijk ook live uit via YouTube. Klik HIER om naar de livestream te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.