PKN
  » Algemeen » Informatie 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Informatiegids 2021

HERVORMDE GEMEENTE WIJK 1     BERKENWOUDE

Voorwoord
Voor u ligt de seizoens- en informatiegids van de wijkgemeente 1 van de Hervormde gemeente van Berkenwoude met daarin opgenomen informatie van onze wijkgemeente. Deze gids geeft een algemeen overzicht van de activiteiten die binnen de wijkgemeente worden ontplooid, contactadressen en de locatie van het kerkgebouw. Uiteraard vindt u in het periodiek verschijnende kerkblad de meest actuele gegevens.

De HERVORMDE GEMEENTE van BERKENWOUDE

Algemeen
Met deze informatiegids willen we u en jou uit leggen waar de wijkgemeente voorstaat in zijn geloofsbeleving en op overzichtelijke wijze wegwijs maken in onze gemeentelijke activiteiten en wie welke taak daarin vervult. Voor nieuwkomers is de gids uitermate geschikt als hulpmiddel om de gemeente snel te leren kennen. We hopen dat deze gids zijn goede diensten zal mogen bewijzen.

De Hervormde gemeente van Berkenwoude is een gemeente die ruimte wil bieden aan de volle breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (tot 2005 in Berkenwoude de Nederlandse Hervormde kerk). Vanuit deze visie, maar ook om financiële redenen heeft de van oudsher vrijzinnige gemeente zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot één gemeente met twee wijkgemeenten. De structuur met twee wijken heeft in 2010 zijn definitieve vorm gekregen, waarbij elke wijkgemeente op eigen wijze kleur en inhoud geeft aan het christelijke geloof.

Wijkgemeente 1 is pluriform en is de gemeente die van oudsher in Berkenwoude aanwezig is. Als christelijke wijkgemeente in Berkenwoude zijn wij geroepen om gemeente van Christus te
zijn. Centraal in onze gemeente staat de zondagse eredienst, waarin wij worden geïnspireerd door woorden uit de Bijbel met haar blijde boodschap. Hiermee wordt ons het goede nieuws van vergeving en bevrijding gebracht en richting gegeven aan ons leven.

Door het sacrament van de Doop delen we in de gemeenschap met Christus en aan het Avondmaal worden wij bevestigd in de relatie met Hem. In de eredienst zingen en bidden wij met elkaar, om zo deel van de kerk van alle plaatsen en tijden te zijn.

Wijkgemeente 2 is een hervormd-gereformeerde (GB) gemeente en kent een meer recente ontstaansgeschiedenis.

Het staat ieder lid van de gemeente vrij om zich aan te sluiten bij de wijkgemeente van zijn voorkeur. Iedere wijkgemeente heeft een eigen kerkenraad. De wijkkerkenraden bepalen het beleid van de eigen wijk zoals de zondagse erediensten, het pastoraat, de catechese en de geestelijke vorming. Tegelijk dragen beide wijkgemeenten zorg voor een aantal zaken. Daarom is er een Algemene Kerkenraad en vormen de diakenen van beide wijken tezamen het College van Diakenen en de ouderlingen-kerkrentmeesters van beide wijken het College van Kerkrentmeesters. In het verdere verloop van deze paragraaf worden deze zaken kort besproken.

De Algemene Kerkenraad (AK)
De leiding van de Hervormde Gemeente Berkenwoude is in handen van de Algemene Kerkenraad. De Algemene Kerkenraad bestaat uit een gelijke vertegenwoordiging van elk vier ambtsdragers uit beide wijken.

De Algemene Kerkenraad behandelt zaken die beide wijkgemeenten aangaan, zoals collecte-rooster, ledenadministratie, controle begrotingen en jaarrekeningen College van Diakenen en College van Kerkrentmeesters en consideraties van de Kerkorde. Ook is het de AK die, op voordracht van de wijkgemeente, een predikant beroept. Verder houden beide wijken in de AK elkaar op de hoogte van wijkactiviteiten en het wel en wee van de beide wijkgemeenten.

Het College van Diakenen
Iedere wijkgemeente heeft drie diakenen. Samen vormen de zes diakenen het College van Diakenen. Als christelijke gemeente hebben we een diaconale taak. Dat houdt in dat we ons mogen inzetten om de gaven die God ons heeft gegeven te delen en te besteden aan mensen in nood. Dat betekent dat we in de eigen gemeente trachten om daar te helpen waar nodig. Tegelijk is er het besef dat er buiten ons dorp en wereldwijd heel veel materiële en niet-materiële nood is.

Voor velen van onze verre naasten zijn hongersnood, oorlogsgeweld, natuurrampen, onderdrukking, armoede en andere noden dagelijkse werkelijkheid. Onze diaconale roeping is om iets van die nood te lenigen of te verzachten. Het Woord dat we belijden gaat over in de daad. Naast gezamenlijke projecten zijn er ook wijk gebonden projecten waar steun aan  verleend wordt. Graag vermelden we het rekeningnummer van de diaconie: NL 15 RABO 0307502007 tnv. Diaconie Hervormde Gemeente Berkenwoude.

Het College van Kerkrentmeesters
Iedere wijkgemeente heeft drie ouderlingen-kerkrentmeesters. Samen vormen de zes ouderlingen-kerkrentmeesters het College van Kerkrentmeesters. Het College heeft de zorg voor de instandhouding van de erediensten en het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Daartoe beheert het College de financiën van de gemeente voor zover deze niet van diaconale aard zijn.
De wijkgemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van hun wijkgemeente. Om naar de gemeente toe de geldstromen transparant te houden, zorgt het College voor het opstellen van een begroting en een jaarrekening per wijkgemeente. Dit betekent ook dat de inkomsten per wijkgemeente worden geadministreerd.
De belangrijkste inkomsten voor wijkgemeente 1 zijn: vrijwillige bijdragen via de jaarlijkse Actie Kerkbalans, de collecten in de erediensten, giften en de jaarlijkse Bazaar en Rommelmarkt.

De kosten vallen uiteen in gezamenlijke kosten (o.a. onderhoud en beheer van kerkelijke gebouwen en huur van locaties (zoals De Zwaan) voor kerkelijke activiteiten) en wijk-gebonden kosten (zoals predikantsplaats, erediensten, pastoraat, catechese e.d.). Graag ver-melden we de rekeningnummers van het College van Kerkrentmeesters: NL 48 INGB 0000 6460 49 en NL 92 RABO 0307 5000 39 t.n.v. College van Kerkrentmeesters.

Actie Kerkbalans
De actie Kerkbalans wordt elk jaar in januari gehouden. Zij vormt een belangrijk deel van de inkomsten van de eigen wijkgemeente. Een verzoek om toezegging wordt bij u thuis bezorgd en het antwoord weer opgehaald. Gezien de stijgende kosten blijven uw giften voor de gemeente van levensbelang!

Bijdrage aan landelijke kerk
In de maand juni wordt uw bijdrage gevraagd voor de landelijke kerk, het zogenaamde 'Solidariteitsfonds'. De plaatselijke gemeente is verplicht voor haar belijdende leden een vast bedrag aan de landelijke kerk over te maken. Ook aan doopleden wordt een bijdrage voor deze kas gevraagd. Wij vragen dan ook uw deel voor uw rekening te nemen.

Verjaardagsfonds
Een aantal toegewijde vrijwilligers bezorgt jaarlijks een verjaardag felicitatie vanuit de kerkelijke  wijkgemeente bij jeugdige – en volwassen gemeenteleden. Alleen de volwassen jarigen ontvangen bij hun felicitatie het verzoek om een verjaardagsgift. Uw gift is ten dienste van uw wijkgemeente. De vrijwilligers brengen de felicitaties rond en halen de enveloppen met uw gift ook weer bij u op.

ANBI status
De Hervormde gemeente van Berkenwoude voldoet aan de nieuwe ANBI-regels die vanaf 1 januari 2016 van kracht zijn.

Website
De website van de Hervormde gemeente van Berkenwoude is te vinden onder: www.hervormdberkenwoude.nl

De WIJKGEMEENTE I

Geloofsbeleving
Zoals de eerste christenen ook wel "mensen van de weg" werden genoemd, zo zien ook wij geloven als een weg die wij als wijkgemeente samen willen gaan. Op die geloofsweg willen wij op zoek gaan naar het schijnen van Gods licht op deze wereld en op onze levens. We willen met elkaar delen in onze ervaringen en onze geloofsbronnen, maar ook in onze vragen en twijfels. In onze gemeente worden ruimte en breedte gekoesterd. Daarom streven wij ernaar om een kerkelijk thuis te bieden aan mensen die op verschillende manieren in het geloof staan. Ook mensen die nieuwsgierig zijn naar geloof en religieuze vragen, hun leven willen verdiepen, of in het christelijk geloof willen leven, zijn van harte welkom om deel uit te maken van onze wijkgemeente.

Karakteristiek voor onze wijkgemeente is de open, blijmoedige en   vrijmoedige omgang met geloof, Bijbel en traditie. Wij proberen niet star onze overtuigingen te verdedigen, maar willen openstaan voor nieuwe inzichten. Niettemin staan wij volop in de christelijke traditie en koesteren wij vertrouwde gebruiken om het christelijk geloof te leven.

Erediensten
Op zondagmorgen komen we om 10.00 uur samen in de Dorpskerk Hier ontmoeten wij elkaar en zoeken we samen de ontmoeting met God. We worden  bepaald bij de kern van ons geloof en we stimuleren en enthousiasmeren elkaar om dit geloof ook In de week die volgt, in de praktijk te brengen. Meestal lezen we uit de Nieuwe Bijbelvertaling. We zingen uit het nieuwe liedboek (2013), maar maken ook gebruik van het hele scala aan liederen dat in diverse kerkelijke liedbundels te vinden is. Op gezette tijden wordt de gemeentezang ondersteund door de Cantorij. Voor wie niet naar de kerk kan komen zijn de diensten live te volgen via de kerktelefoon (www.hervormdberkenwoude.nl) en worden deze ook opgenomen. Wie achteraf een opname van de dienst wil, kan contact opnemen met een diaken of een ouderling.

Dienst van Schrift en Tafel
De eredienst bestaat niet alleen uit de dienst van de Schrift, maar ook uit de dienst van de Tafel. Vijf tot zes keer per jaar (doorgaans op Witte Donderdag, 1e Advent, 1e zondag van de veertigdagentijd, een zondag in september, in het voorjaar en voor de zomervakantie) vindt het avondmaal plaats in de zondag ochtenddienst.

Na de overdenking nemen de deelnemers aan het avondmaal plaats rond de tafel voorin de kerk en is er een extra collecte met de gedachte, dat God zijn gaven aan ons geeft en wij op onze beurt Gods gaven met anderen delen. De viering van het avondmaal heeft een open karakter: vanuit de overtuiging dat God iedereen uitnodigt om te delen in zijn goedheid en genade, stelt de kerkenraad geen beperkingen of voor-waarden aan diegenen die gehoor willen geven aan deze uitnodiging aan de tafel. Iedereen is welkom!

Doop, zegeningen en uitvaartdiensten
De doop is het ritueel dat aangeeft dat wij opgenomen zijn in Gods verbond en deel gaan uitmaken van de gemeente van Christus. De doop is het teken en de toezegging van Gods genade en liefde voor ons mensen, ongeacht onze leeftijd, herkomst of andere eigenschappen. Een verzoek kunt u indienen bij de predikant, de scriba, of bij een van de ouderlingen. Elke doopdienst wordt met dopeling of doopouders voorbereid samen met de predikant. De
Protestantse Kerk kent ook het gebruik van de zegening van baby's en kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid. Ook voor huwelijksdiensten kunt u in contact treden met de predikant. Wij kennen zowel een zegening van een huwelijk tussen man en vrouw, als de zegening van een levensverbintenissen tussen partners van gelijk geslacht. Samen met de predikant wordt de viering voorbereid en wordt er vorm aan gegeven. Ook voor een uitvaartdienst kunt u contact leggen met de predikant of de scriba, of met een van de ouderlingen. Een uitvaartdienst kan plaatsvinden in de Dorpskerk, maar de predikant kan ook betrokken worden bij een ander soort begeleiding rond uitvaart, afscheid en rouw.

Ontmoetingsdienst
In de regel wordt elke eerste zondag van de maand een ontmoetingsdienst gehouden. Aan het einde van deze dienst is er ook aandacht voor de kinderen die, vanuit kinderkring, het laatste gedeelte van de dienst meedoen. Na afloop staat de ontmoeting met elkaar centraal en wordt voor koffie, thee en limonade gezorgd.

Bloemengroet
Elk gemeentelid van 70 jaar en ouder ontvangt de zondag na zijn of haar verjaardag een kaart en bloemen uit de kerk. Ook zieken of andere mensen in onze gemeente krijgen een kaart en/of bloemen als steun in de rug. Iedere week zorgen leden van onze gemeente voor deze bloemen. Er is een lijst van mensen die hieraan meewerken. In de regel is iemand éénmaal in het jaar aan de beurt. Ook u kunt hierbij behulpzaam zijn. Als u wilt meedoen, dan kunt u zich melden bij een kerkenraadslid.

Groep “Liturgisch Bloemschikken“
Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom hebben wij de groep 'liturgisch bloemschikken', die in bijzondere diensten zorg draagt voor een weloverwogen schikking, om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken. Momenteel bestaat deze groep uit Jenny Oudenaarden en Carina Prins.

Cantorij
Sinds Pinksteren 1997 is er een cantorij actief in de Hervormde Gemeente van Berkenwoude. De cantorij is een kerkkoor, bestaande uit enthousiaste gemeenteleden en een dito dirigent. Een aantal leden had bij de oprichting van de cantorij al jarenlange  koorervaring in onder andere de gemengde zangvereniging 'Vriendschap' te Berkenwoude. Anderen hadden nog nooit in een koor gezongen, maar pikten de draad snel op. Ook leden die later toegetreden zijn, hebben snel hun draai weten te vinden. De cantorij is een hechte, open groep, die nieuwe mensen met open armen ontvangt. Zingen is dubbel bidden, zo schreef de kerkvader Augustinus (vierde eeuw na Christus) al en in dit opzicht is de cantorij niet alleen een groep enthousiaste zangers, maar ook een 'bijzondere kring'.

Een  aantal keren per jaar wordt de gemeentezang in de eredienst ondersteund door de medewerking van de cantorij. Dankzij de cantorij klinken er tweede stemmen, acclamaties, responsies, wisselzangen en andere bekende en onbekende liederen in de dienst. Ook gaat de cantorij de gemeente voor bij het instuderen van nieuwe liederen. Naast muzikaliteit en daarin geloofsbeleving is ook gezelligheid een van de pijlers waarop de cantorij staat. De cantorij is gemotiveerd en dat is weer goed voor die andere pijler: steeds groeiende kwaliteit.

De cantorij komt samen om te repeteren in de consistorie, op donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur (kerk open om 19.45 uur). De repetities staan onder de enthousiaste en bezielende leiding van de dirigent, Erik van der Does de Bye. Iedereen die mee wil doen, kan altijd aanschuiven. Bent u bereid om de repetities trouw bij te wonen, maar heeft u geen ervaring of voorkennis? Dat is geen enkel probleem, u zult niet de eerste zijn die bij de cantorij heeft leren zingen.
Als u belangstelling heeft om mee te doen met de Cantorij, dan kunt u zich melden bij een van de leden of contact opnemen met de dirigent.

Kinderkring
De Zondagsschool heeft een lange traditie.
Sinds een aantal jaar noemen we het de kinderkring.  De kinderkring is net als de zondagsschool bedoeld voor kinderen van binnen en buiten de kerk om hen in aanraking te brengen met Bijbel, geloof en de traditie van de kerk. De kinderkring vind net als vroeger de zondagsschool plaats op zondagochtend alleen de frequentie is veranderd. 
Op de eerste en derde zondag van de maand vindt de kinderkring plaats van 10.00 tot 11.00 uur in de ouderenruimte van de  Zwaan. Tijdens de 40 dagen tijd en advent periode is er wekelijks kinderkring. De kinderkring is bedoeld voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Er wordt een verhaal verteld, geknutseld en gespeeld. Er wordt gebruikt gemaakt van de methode ‘Kind op Zondag’.

Tijdens de projecten van Pasen en Kerst, komen de kinderen voor de zegen naar de kerk. De inhoudelijke vormgeving van de kinderkring sluit aan bij de tijd van het kerkelijk jaar en bij projecten van de gemeente.
De leiding is in handen van Jorina de Vrij en Suzanne Hogendoorn. De data van de bijeenkomsten worden in het kerkblad vermeld. Voor informatie, het aanmelden van uw kind of als u het leuk vindt om mee te helpen bij de kinderkring, kunt u een mail sturen naar jorinadogterom@hotmail.com.

Kinderkamp
Elk jaar wordt er vanuit de Hervormde Gemeente een kinderkamp buiten Berkenwoude georganiseerd voor de basisschooljeugd (6 t/m 12 jaar). Gedurende deze week worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd, zoals een sportdag, een zwemdag, bosspelen en een filmavond. Het doel van het kinderkamp is om elk kind de mogelijkheid te geven om, tegen een betaalbaar tarief, een week op vakantie te gaan. De kosten voor deelneming worden dan ook zo beperkt mogelijk gehouden. Ieder jaar wordt er een DVD gemaakt die U kunt bestellen. Wanneer u meer informatie wenst over dit Kerkkamp, kunt u contact opnemen met de leiding.

Rondje Jong Volwassen
Het 'Rondje Jong Volwassen' komt ongeveer een keer per 6 weken op zondagavond bij elkaar. Deelnemers zijn 18 jaar en ouder. We spreken met elkaar over geloof en kerk, over de wereld en onszelf. Wij allen worden volwassen, ons geloof ook. We bevragen elkaar over het geloof, waar ruimte is voor twijfel, maar ook voor geraakt-zijn en spiritualiteit. De leiding is in handen van ds. Marielle van Waardenberg, maar de deelnemers bepalen wat van belang is.
Deze  bijeenkomsten worden in de pastorie gehouden en beginnen om 19:30 uur. Data worden in het kerkblad vermeld en meer informatie bij is te verkrijgen bij  de predikante.

De Jeugdgroep
Voor de jeugd vanaf 12 jaar (tot ong. 17 jaar) organiseren wij een aantal (thematische) bijeenkomsten, waarbij het samenzijn voorop staat. Het is een 'open' jeugdgroep van wijk 1 en dit betekent dat iedereen vanaf 12 jaar welkom is. Neem gerust een vriend of vriendin mee! De activiteiten worden afwisselend in de jeugdruimte van De Zwaan of op locatie georganiseerd. Afhankelijk van de activiteit wordt een kleine vergoeding gevraagd. Denk aan gezellige thema avond met spel, film kijken, schaatsen of bowlen. De avonden zijn 1x per maand op vrijdagavond van 20.00 tot ong. 21.30  uur. Als er te weinig animo voor een avond is, zoeken wij een ander datum of gaat de avond niet door. De leiding is afwisselend in handen van Gerdien van der Does de Bye, Martin Schrader, of Ronald Glas. De data van de  bijeenkomsten zullen in het kerkblad worden vermeld.

Op Verhaal komen in Perkouw
In de kring “ Op Verhaal komen in Perkouw “ (voorheen leerhuis-avonden) lezen we verschillende Bijbelgedeelten die ieder op een eigen manier laten zien hoe hoop zich een weg baant. Soms zijn dit duistere Bijbelgedeelten en dat kan niet anders. Hoop schittert op zijn mooist als de situatie vol duisternis en crisis is. Net als in het echte leven. God wriemelt zijn licht daar doorheen. Het zijn verhalen van hoop omdat God dankzij mensen, maar ook heel vaak ondanks mensen, toch met zijn licht weet te schijnen. God gaat zijn gang door deze wereld, al ritselend en wriemelend door al onze goede en bedenkelijke bedoelingen en handelingen heen.

We willen samenkomen in de maanden oktober, november en december rondom het thema: Geloofshelden. Bijbelse verhalen gaan over mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, mensen die geloven, hopen, liefhebben. Per avond zetten wij een geloofsheld centraal waarover wij in gesprek gaan met elkaar. De avonden zullen in de consistorie worden gehouden op dinsdagavonden van 20:00 uur tot 21:30 uur. De data van de bijeenkomsten zullen in het kerkblad worden vermeld.

Christelijke meditatie
Meditatie is een eeuwenoude techniek om de gedachten tot rust te brengen en in Gods stem op te kunnen vangen, een stem van de andere kant, een stem uit je ziel. Een meditatietechniek die ook door de eerste Christelijke gemeenschappen al werd beoefend.

We mediteren  in een wisselende groep en op verschillende manieren. De leidraad van de meditatie kan een gebed, een korte tekst uit de bijbel (Iectio divina) of een gedachte zijn. Een van de deelnemers geeft een inleiding bij een kop koffie of thee en leidt daarna de meditatie. De meditatiegroep komt eens in maand op dinsdag in de consistorie bijeen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 21.30 uur. Wij nodigen graag iedereen uit deze avonden bij te wonen. De data van de bijeenkomsten zullen in het kerkblad worden vermeld. Nadere informatie is bij Anneke Hogendoorn, Ilonka Cirk, of Helen Frey te verkrijgen.

Inspiratiewandeling
Zo’n  vier keer per jaar (rondom de seizoenswisselingen) wordt er een Inspiratiewandeling georganiseerd. Op zaterdagmorgen komen we samen in de kerkzaal. We lezen woorden uit de Bijbel, zingen een lied, gaan op pad om de gehoorde woorden te overdenken en komen na een uurtje weer terug in de kerk. Tijdens koffie, thee en koek is er de mogelijkheid om onze ervaringen met elkaar te delen. De data zullen in het kerkblad worden vermeld.

Belijdenis doen
Belijdenis doen betekent in een feestelijke kerkdienst getuigenis afleggen van je geloof.
Wanneer men gedoopt is, betekent belijdenis doen: de eigen doop die men vaak als baby heeft ontvangen, beamen. Het betekent niet, dat men een volmaakt geloof moet hebben, maar wel dat men verder wil gaan op de weg van het geloof en wil staan in de traditie van het christendom. Belijdenis doen is een bijzonder en mooi moment (voor jezelf, maar ook voor de hele gemeente). Op zo'n moment zeg je 'ja' tegen God en word je door handoplegging gezegend.
Voordat je belijdenis doet, is het wenselijk om na te denken over je geloof en verdieping te zoeken. Meer informatie kunt u opvragen bij de predikant of de scriba.

Pastoraat
In een kerkelijke gemeente zijn medemenselijkheid en betrokkenheid op elkaar belangrijk. Pastoraat betekent omkijken naar elkaar en is een taak van de hele gemeente.
Daarnaast hebben predikant, het pastoraal team en de kerkenraad in het bijzonder oog voor deze betrokkenheid op elkaar. Wanneer gemeenteleden of mensen daarbuiten graag eens hun hart willen luchten, vragen hebben over geloof of een steuntje in de rug nodig hebben, zijn zij van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de predikant of leden van het pastoraal overleg. De predikant bezoekt mensen die het op prijs stellen om in situaties van ziekte, ouderdom, eenzaamheid, overlijden van geliefden of andere moeilijkheden een vertrouwelijk gesprek te voeren. Maar ook blijde levensgebeurtenissen, zoals het aangaan van relaties of de geboorte van een kind, kunnen aanleiding zijn voor een gesprek met de predikant. Daarnaast bieden pastorale gesprekken de mogelijkheid om kennis met elkaar te maken en wederzijdse betrokkenheid te versterken.

Pastoraal Team
In het Pastoraal Overleg wordt gesproken over het wel en wee van onze gemeente. Het overleg coördineert de bezoeken die namens de kerkelijke gemeente aan gemeenteleden worden gebracht bij o.a. ziektes, geboortes, jubilea, nieuwe gemeenteleden en verhuizingen. Om goed op de hoogte te blijven, is het pastoraal overleg in grote mate
afhankelijk van uw informatie. Aarzel daarom niet om contact met een van ons op te nemen, wanneer u iets te melden heeft omtrent het wel en wee van een van de leden van onze gemeente.

Het Pastoraal Team bestaat uit : Anne Marie Belder, Lenie Verburg, Helen Frey, Anneke Hogendoorn, Irma Deelen, Anita Verkaik, Jenny Oudenaarden, Carina Prins en ds. Marielle van Waardenberg.

Verjaardagsfonds
Een aantal toegewijde vrijwilligsters bezorgt jaarlijks een verjaardags-felicitatie vanuit de kerkelijke gemeente bij jeugdige en volwassen gemeenteleden. Alleen de volwassen jarigen ontvangen bij hun felicitatie het verzoek om een verjaardagsgift aan de gemeente. Uw gift is ten dienste van de gemeente in haar geheel.

Bazaar en Rommelmarkt
Elk jaar op de tweede zaterdag in september houden we onze rommelmarkt en bazaar in en rond 'De Zwaan': een van de hoogte-punten in het dorpsleven van Berkenwoude. Gedurende de gehele dag mogen we dan vele bezoekers verwelkomen. Bezoekers die vaak niet alleen komen kijken, maar gelukkig ook in de buidel tasten en met iets leuks of lekkers terugkeren naar huis. En daar zijn we blij mee. Het gaat immers om het voortbestaan van ons mooie kerkje! De kerk die met het ernaast gelegen kerkhof op de achtste plaats is beland als
beeldbepalend object en cultureel historisch erfgoed in de Krimpenerwaard. En daar moeten we zuinig op zijn! Het organiseren van zo'n groots evenement gaat echter niet vanzelf.

Al maanden van tevoren is de Bazaarcommissie actief met het verzamelen van spullen, selecteren, inpakken van cadeaus voor het Rad van Avontuur en het benaderen van vrijwilligers. Zij doen dat met veel enthousiasme en veel plezier. Meer hulp is echter altijd welkom. Heeft u interesse om voor kortere of langere tijd te komen helpen, op de dag van de bazaar zelf of eerder, heeft u spullen voor de bazaar of heeft u andere vragen? Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Bazaarcommissie  mevrouw Carina Prins (367715).

Kerkblad  'ONZE GEMEENTE'
Het kerkblad 'Onze Gemeente' verschijnt gemiddeld één keer in de zeven weken. Het blad bevat actuele informatie over kerkdiensten, kringen, bijeenkomsten en bijzondere gebeurtenissen in de gemeente.
Het wordt voorbereid door een redactieteam, bestaande uit Kees Maas en Ronald Glas. Voor reproductie, verspreiding en verzending zorgt een team van vrijwilligers.

Een abonnement kost 10 euro per jaar. Voor abonnementen en vragen over de bezorging kunt u contact opnemen met. dhr. Sico de Jong, Kerkweg 70, tel. (0182-)362725. Voor kopij kunt u terecht bij dhr. Kees Maas, Westeinde 20, 2825 AK Berkenwoude. Indien mogelijk per e-mail: kerkblad@hervormdberkenwoude.nl

Interkerkelijk Beraad Bergambacht ( Wijk 1 en 2 )
De Hervormde Gemeente Berkenwoude neemt deel aan het Interkerkelijk Beraad Bergambacht (IKB). Het IKB heeft twee hoofdactiviteiten: het organiseren van een Volkskerstzang en het organiseren van de Wereldgebedsdag. Daarnaast brainstormt het IKB over zaken die binnen de belangstellingssfeer van de kerken liggen, maar tegelijk verder reiken dan de plaatselijke kerk.

Aan het IKB nemen vier PKN-Gemeenten deel: De Hervormde Gemeenten van Bergambacht, Ammerstol en Berkenwoude en den Achterbroek alsmede de Gereformeerde Kerk van Bergambacht.
Momenteel  zijn er zowel vanuit wijk 1 als wijk 2 qua afvaardiging vacatures.

Ledenadministratie
Voor het bijhouden van een goede ledenadministratie is het van groot belang dat u veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden doorgeeft. U wordt dan ook dringend verzocht een verhuizing, geboorte, huwelijk of overlijden, door te geven aan de ledenadministrateur:
Dhr. Ronaid Glas, Dorpsstraat 39, 2825 BM Berkenwoude, of
per e-mail: administratie@hervormdberkenwoude.nl of aan de scriba: Dhr. Peter Versluys, Groene Zoom 7, 2825 BA Berkenwoude, of
per e-mail: info@hervormdberkenwoude.nl

Het bijhouden van de ledenadministratie van de gemeente is de taak van het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor is bovenstaande ledenadministrateur aangesteld. Daarnaast is er ook een kerkrentmeester als administratief kerkrentmeester wijk 1 aangesteld : Peter Versluys, tel. 06-28780461; e-mail : pbmversluys@icloud.com
De leden van de Hervormde gemeente van Berkenwoude worden geadministreerd binnen een wijkgemeente en de ledenadministrateur gebruikt voor het ledenbestand het programma van de Protestantse Kerk (= LRP). Voor wijk-gerelateerde post is het van belang dat de administratie up-to-date is en als u verhuist (of dit nu binnen de gemeente Berkenwoude is of naar elders), kunt u het beste contact opnemen met de kerkelijke (wijk)gemeente waar u als lid ingeschreven wilt zijn, zodat gewaarborgd is dat de verhuizing op de juiste manier in de ledenadministratie verwerkt is.

Wijkkerkenraad
De leiding van de wijkgemeente 1 van de Hervormde Gemeente Berkenwoude is in handen van de kerkenraad wijk 1. Bij de kerkenraadsleden kunt u altijd terecht met uw vragen of opmerkingen.

Namen, adressen en telefoonnummers
Predikant
Ds. Marielle van Waardenberg, Dorpsstraat 18, 2825 BN Berkenwoude.
Telefoon: 06-30477292 / e-mail: mariellevanwaardenberg@gmail.com
Werkdagen: dinsdag, donderdag en vrijdag.

Postadres en scribaat wijk 1
Dhr. Peter Versluys, Groene Zoom 7, 2825 BA Berkenwoude.
Telefoon: 06-28780461 / e-mail: info@hervormdberkenwoude.nl

Samenstelling Kerkenraad wijk 1
Functie Naam Adres Telefoon
predikant Ds. M. van Waardenberg Dorpsstraat 18 06-30477292
ouderling Mw. E. Flier Westeinde 20 0182-362985
ouderling Mw. B. de Roo Dreef 42 0182-362171
ouderling vacature    
Diaken Mw. A. Dogterom-Scheer Kerkweg 66 0182-362400
diaken Mw. C. Prins Achterbroek 75 0182-367715
diaken Dhr. J. Koster Kerkweg 68 0182-362108
Ouderling- kerkrentmeester Dhr. G.A. Oudijk Achterbroek 8 0182-362212
Ouderling- kerkrentmeester Dhr. M.J.A.M. Schrader Pr. Beatrixstraat 4 9182-362875
Ouderling- kerkrentmeester- Scriba Dhr. P.B.M. Versluys Groene Zoom 7 06-28780461

Sleuteladressen
Peter Versluys, Groene Zoom 7 Berkenwoude, tel. 06-28780461
Gerrit Oudijk, Achterbroek 8 Berkenwoude, tel. 0182-362212
Jenny Oudenaarden, Kerkweg 35 Berkenwoude, tel. 0182-362793

Cantor en organist
Dhr. Erik van der Does - de Bye, tel. 0182-362905

Het KERKGEBOUW

Dorpskerk
De Dorpskerk is gevestigd aan de Dorpsstraat 20 in Berkenwoude en wordt voor de zondagse erediensten gebruikt. Wat te doen als er onverwacht calamiteiten plaatsvinden, staat hieronder beschreven.

Aanwezige voorzieningen
In de Dorpskerk is een AED en verbandtrommel aanwezig in de consistorie. Er zijn 2 brandblussers aanwezig; 1 exemplaar in de consistorie en 1 exemplaar in de hal onder de toren.

Noodverlichting en vluchtwegen
In de Dorpskerk zijn noodverlichting en vluchtweg markering aanwezig.
Bij het uitvallen van de elektriciteit zullen deze nog ca 1 uur blijven branden. In de kerk is vluchtweg 1 via de hoofdingang onder de toren, vluchtweg 2 is via de consistorie voor in de kerk naast de preekstoel.

Ontruiming
Bij een eventuele ontruiming zal volgens het aanwezig zijnde Calamiteitsplan de dienstdoende ouderling duidelijke aanwijzingen geven. De dienstdoende kerkrentmeester zal de deuren van de hoofduitgang openen, en één van de kerkenraadsleden zal de tweede vluchtweg vrijmaken en de deuren openen. Het is belangrijk om kalm te blijven en volgens de instructies het gebouw te verlaten.
Let hierbij vooral ook op ouderen en mogelijk minder valide mensen. In het geval dat u tijdens de dienst hulp nodig heeft, zegt u dit dan tijdig tegen degene die naast u zit. De dienstdoende kerkrentmeester is in dit geval het eerste aanspreekpunt voor de benodigde hulp of zorg.
Eén van de kerkenraadsleden belt indien nodig 112.

 

 
Ledenadministratie

Sinds een aantal jaar is de PKN overgestapt op een nieuw ledenadministratie systeem LRP. Dit systeem stelt onze gemeente in staat om met inachtname van de regels rondom privacy adresgegevens en mutaties bij te houden. In onze registratie zijn echter geen gegevens opgenomen omtrent telefoonnummers en emailadressen. Om in de toekomst ook in de gelegenheid te zijn op andere manieren te communiceren willen we daarom vragen deze gegevens ook aan ons door te geven. Dit kan u doen d.m.v. het versturen van deze gegevens via info@hervormdberkenwoude.nl  of bijgaand document te printen en uw gegevens op te schrijven. In de kerk onder de toren staat een doos waarin dit strookje gedaan kan worden. Ook is het mogelijk dit af te geven aan één van de kerkenraadsleden. Indien u ook de jeugdwerk enquete invult, kan dit samen worden ingeleverd.

meer
 
 
 
 

Ontmoetingsdienst o.l.v. Dhr S.C. de Jong
datum en tijdstip 03-07-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraad wijk 1
datum en tijdstip 04-07-2022 om 20.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:

Losmaking Predikant

Huisvesting voor Oekrainers

Nieuws

Liturgie 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
Iedere zondag vanaf 10:00 uur
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De kerkdienst van Paasmorgen 17 april 2022  is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.