PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021 - viering Heilig Avondmaal

Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021 - viering Heilig Avondmaal
Thema: Als het moeilijk wordt…


Orgelspel
‘Hier liegt vor deiner Majestät in Staub die Christenschar, uit het Erstes Deutsches Hochamt van Michael Haydn (1737-1806)

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: lied 1005, Christus ons licht, vers 1, 2 en 3

Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
Schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Refrein

Votum en groet

Inleidende woorden en toelichting bij de bloemschikking

Gebed

Lied: psalm 116, vers 1, 2 en 3

God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing Marcus 14: 12-31: Het pesachmaal, in drieën

Marcus 14:12-15
Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De Meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?”’ Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Lied: lied 395, Op de avond van de uittocht

Op de avond, toen de uittocht
uit Egypte werd gevierd,
en de matse werd gebroken
en de wijn werd ingeschonken,
toen heeft Jezus aan zijn mensen
een geheim geleerd:

refrein
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.
Wij gaan rond met het brood,
wij gaan rond met de wijn,
want iedereen mag leven
en vrolijk zijn.

Op die avond van het paasfeest
heeft Hijzelf ons uitgelegd,
dat het brood ons werd gegeven
als een teken van zijn leven,
dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
dat heeft Hij gezegd.
Refrein

Op die avond, toen de beker
werd gezegend door de Heer,
zei Hij: wat jullie misdeden,
dat is nu voorgoed verleden,
je mag leven van vergeving,
nu en telkens weer.
Refrein

Op die maaltijd van het paasfeest,
op de avond voor zijn dood
zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn,
op het feest waar jullie vrij zijn,
op de maaltijd die God aanricht,
en dat feest wordt groot!
Refrein

Marcus 14:17-25
Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

Lied 561: O liefde die verborgen zijt, vers 1, 2, 4 en 5

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

O liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,

opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Marcus 14: 26-31
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ‘Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Lied: Wat is mijn hart, uit de Passion 2012
https://www.youtube.com/watch?v=P8F4Qz-Dscs

Meditatie

Orgelspel
“Aus Gottes Munde gehet das Evangelium” , uit het Erstes Deutsches Hochamt van Michael Haydn (1737-1806)

Lied: 566, Midden in de dood

Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want EEN breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood.

Dood is in ons bloed,
dood voor onze ogen,
maar Hij geeft ons moed,
dat wij leven mogen
met de dood in ’t bloed.

Dat wij uit de dood
opstaan om te leven,
etend van het brood
dat Hij heeft gegeven
midden in de dood.

Lamp voor onze voet,
licht voor onze ogen,
geef ons levensmoed
met de dood voor ogen,
met de dood in ’t bloed.

Jezus, uit de dood
opgestaan tot leven,
wees voor ons het brood,
dat wij in U leven
midden in de dood.

Wees voor ons de wijn,
dat wij van U drinken.
Wees voor ons de pijn,
dat wij in U zinken,
dat wij in U zijn.

Dank- en voorbeden

Collecteaankondiging

Dienst van de tafel

Orgelspel bij het klaarmaken van de tafel: Nimm an, o Herr, die Gaben, uit het Erstes Deutsches Hochamt van Michael Haydn (1737-1806)

Gebed over de gaven
Heer, onze God,
wij brengen U dank
in onze gaven,
in brood en wijn.
Maak ons deze avond
en in uw koninkrijk
tot deelgenoten
van uw Zoon,
omwille van Hem
die zich ten einde toe
ten dienste gesteld heeft
van al uw mensen:
Christus, onze Heer.
Amen.

Prefatie
Ja, gezegend zijt Gij.
Heer onze God,
want U hebt uw volk bevrijd
uit angst en duisternis.
In de nacht bent U voor ons uit gegaan,
Lichtends als vuur,
en door het water van de dood
voert U ons naar een land
van vrede in overvloed.
Gezegend bent U,
om uw Zoon Jezus Christus, onze Heer,
die de zijnen in de wereld
heeft liefgehad ten einde toe;
die in de nacht vóór zijn lijden
met zijn leerlingen maaltijd hield
en hun brood en wijn gegeven heeft
als teken van leven voorgoed.
Zo zullen wij, verlost door zijn dood
en opgewekt door zijn verrijzenis,
delen in zijn heerlijkheid.
Daarom, met engelen en aartsengelen,
en met alle hemelse heerscharen,
loven en verheerlijken wij uw glorierijke naam
en prijzen wij U zonder einde en zeggen:

Zingen:lied 985 vers 3

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

Viering van de maaltijd
In deze nacht van de overlevering,
dat is in deze nacht,
Heeft Hij het brood genomen…

Het brood, dat wij breken,
is de gemeenschap met het lichaam van Christus.
Neemt, eet, gedenkt en gelooft,
dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus
gegeven is tot een volkomen verzoening
van al onze zonden.

Eten van het brood

Orgelspel bij de rondgang van het brood: Sieh, Vater, von dem höchsten Throne, uit het Erstes Deutsches Hochamt van Michael Haydn (1737-1806)

De drinkbeker der dankzegging,
waarover wij de dankzegging uitspreken,
is de gemeenschap met het bloed van Christus.
Neemt, drinkt allen daaruit,
gedenkt en gelooft,
dat het kostbaar bloed
van onze Heer Jezus Christus
vergoten is tot een volkomen verzoening
van al onze zonden.

Drinken uit de beker

Orgelspel bij de rondgang van de wijn: Betrachtet ihn in Schmerzen, uit het Erstes Deutsches Hochamt van Michael Haydn (1737-1806)


Gebed na de maaltijd
God van liefde,
U hebt ons gevoed met uw gaven:
het brood uit de hemel
en de wijn van het koninkrijk.
Wij bidden U:
blijf ons nabij,
ook in de nacht die komt.
Laat ons nooit alleen,
Zelfs niet in de dood.
Dat bidden wij U
in de naam van Hem
die ons is voorgegaan naar U:
Jezus, de Levende.
Amen.

De avondmaalstafel wordt afgeruimd

Zingen gezang 180 vers 1 (oude liedboek)

Getshémane, die nacht moest eenmaal komen.
De heiland heeft bewust die weg genomen.
Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,
aanvaardt het lijden.

Slotgebed

We bidden het avondgebed uit de lutherse traditie:

Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk
aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven,
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Amen.

De dienst eindigt in stilte

 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.