PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 3 januari 2021

Liturgie zondag 3 januari 2021
Thema: De morgenster is opgegaan

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: 489, Komt ons in diepe nacht ter ore, vers 1 en 2

Komt ons in diepe nacht ter ore:
de morgenster is opgegaan,
een mensenkind voor ons geboren,
‘God zal ons redden’ is zijn naam.
Open uw hart, geloof uw ogen,
vertrouw u toe aan wat gij ziet:
hoe ’t woord van God van al zo hoge
hier menselijk aan ons geschied.

Geen ander teken ons gegeven
geen licht in onze duisternis
dan deze mens om mee te leven
een God die onze broeder is.
Zing voor uw God, Hij openbaarde
in Jezus zijn menslievendheid.
Zo wordt de wereld nieuwe aarde
en alle vlees aanschouwt het heil.

Bemoediging en groet

Lied 489 vers 3

Zoals de zon komt met zijn zegen
een bruidegom van licht en vuur,
zo komt de koning van de vrede,
voorgoed gekomen is zijn uur.
Hij huwt de mensen aan elkander
zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft zijn lichaam ons in handen.
Zo leven wij zijn nieuw verbond.

Kyriegebed

Glorialied: 468, Prijs de Heer die herders prijzen

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.
Geef de koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Laat uw loflied samenvallen
met het lied der heiligen allen,
dat de hemelen weerschallen
van die jubelende wijs.

Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Lucas 2:22-32 (BGT)

Jozef en Maria namen Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Het was veertig dagen na de bevalling. Want zo lang duurt het voordat een vrouw na een bevalling weer rein is. Dat staat in de wet van Mozes. Jozef en Maria brachten Jezus naar de tempel om hem aan God te laten zien. Want in de wet van God staat: ‘Elk eerste kind dat een jongen is, is voor God’. Ook brachten ze een offer aan God. Want in de wet staat: ‘Breng als offer twee tortelduiven of twee gewone jonge duiven.’

In Jeruzalem woonde een man die Simeon heette. Simeon was goed en eerlijk, en trouw aan God. Hij wachtte zijn hele leven al op de redding van Israël. De heilige Geest was in Simeon, en die had hem verteld: ‘Voordat je sterft, zul je de Messias zien die God beloofd heeft.’ De heilige Geest stuurde Simeon naar de tempel. Op hetzelfde moment kwamen ook Jozef en Maria naar de tempel. Zij brachten Jezus daarheen om alles te doen wat verplicht was volgens de wet.

Toen Simeon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Hij zei:

‘Heer, ik ben uw dienaar.
Nu kan ik rustig sterven,
zoals u mij beloofd hebt.
Want nu heb ik zelf de redder gezien.
U hebt hem gestuurd
om alle volken te redden.
Hij is het licht,
hij wijst de volken de weg naar u.
Hij is de held van uw volk Israël.’

Zingen: lied: 518: vers 1

Hoe helder staat de morgenster,
en straalt mij tegen van zover,
de luister van mijn leven.
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn koning en mijn bruidegom,
mijn hart wil ik u geven.
Lieflijk,
vriendelijk,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in ’t geven,
stralend, vorstelijk verheven.

Tweede schriftlezing: Lucas 2:33-40 (BGT)

Die dingen zei Simeon over Jezus. Jozef en Maria waren erg verbaasd. Toen zegende Simeon hen, en hij zei tegen Maria: ‘Jouw zoon is een teken van de dingen die in Israël gaan gebeuren. Veel mensen zullen door hem nieuw leven krijgen. Maar anderen zullen zich tegen hem verzetten. Die mensen zullen niet gered worden.’ Simeon zei ook: ‘Maria, jij zult veel verdriet en pijn hebben om je zoon. Maar al die dingen moeten gebeuren. Want zo wordt duidelijk hoe de mensen van binnen echt zijn.’

De profetes Hanna was ook in de tempel. Ze was een dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Hanna was heel oud. Ze was vroeger zeven jaar getrouwd geweest, en nu was ze al 84 jaar weduwe. Hanna was altijd in de tempel. Daar eerde ze God dag en nacht, door te bidden en te vasten. Terwijl Simeon sprak, kwam Hanna erbij staan. Ze dankte God voor alles wat hij gedaan had. Daarna begon ze te vertellen over Jezus. Ze sprak tegen alle mensen die hoopten op de bevrijding van Jeruzalem. Jozef en Maria deden alles wat verplicht was volgens de wet van God. Daarna gingen ze terug naar huis, naar Nazaret in Galilea.

Zingen lied: 518, vers 2

Gij zijt mijn parel en mijn kroon,
o Zoon van God, Maria’s zoon,
een hoog geboren koning.
O lelie, die mijn hart bekoort,
uw zoete evangeliewoord,
is louter melk en honing.
Gij zijt
altijd
hosianna,
hemels manna,
dat wij eten,
nooit meer kan ik U vergeten.

Derde schriftlezing: Lucas 2:41-52 (BGT)

Elk jaar gingen Jozef en Maria naar Jeruzalem om het Joodse Paasfeest te vieren. Op een keer ging Jezus met zijn ouders mee. Hij was toen twaalf jaar. Na het feest gingen Jozef en Maria naar huis. Maar Jezus bleef in Jeruzalem, zonder dat zijn ouders dat wisten. Ze dachten dat hun zoon met familie of vrienden meeliep. Pas ’s avonds gingen ze hem zoeken. Maar ze konden hem nergens vinden. Toen gingen Jozef en Maria terug naar Jeruzalem, om Jezus daar te zoeken.

Jozef en Maria vonden Jezus na drie dagen. Hij zat in de tempel bij de leraren die daar waren. Hij luisterde naar hen en stelde vragen. Iedereen die hem hoorde praten, was verbaasd. Want hij zei heel verstandige dingen. Toen zijn ouders Jezus vonden, waren ze onder de indruk. Maria zei: ‘Jongen, waarom heb je dat gedaan? Je vader en ik waren ongerust. We hebben je overal gezocht.’ Jezus antwoordde: ‘Waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet doen wat mijn Vader bepaald heeft. Dat weten jullie toch?’ Maar Jozef en Maria begrepen niet wat hij bedoelde. Toen ging Jezus met zijn ouders mee terug naar Nazaret, en hij was hun gehoorzaam. Toch bleef zijn moeder nadenken over alles wat er gebeurd was. Jezus groeide op, en hij werd steeds wijzer. God hield van hem, en de mensen ook.

Zingen lied: 518, vers 3

Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in uw lichte schijn,
hoe bloei ik op daar ik mag zijn
een rank met U verweven.
Aan U
blijft nu
heel mijn leven
weggegeven,
om te ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

Preek

Orgelspel

Zingen: lied: 494, Vanwaar zijt gij gekomen

Vanwaar zijt gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
zo ver weg, zo dichtbij.

Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem on onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vlees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 482, Er is uit ’s werelds duistere wolken, vers 1 en 3

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!

Godlof, een kind is ons geboren,
een held zal onze koning zijn,
die raadsman, God-met-ons zal heten
die zoon zal ons tot vader zijn!
Vorst die met vrede ons wil kronen
van nu af tot in eeuwigheid,
de Eeuwige zal hem doen tronen
op recht en op gerechtigheid.

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
De dienst  van 22 januari 2023 wordt via livestream uitgezonden. Voor het inschakelen hiervan zie onder het kopje livestream.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De bevestigingsdienst van ambtsdragers op 22 januari 2023 wordt via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.