PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 9 augustus 2020

Liturgie zondag 9 augustus 2020
Liturgie zondag 9 augustus 2020

Welkom door de ouderling van dienst

Moment stilte

(allen staan)

Zanggroep : NLB 221 : 1, 2
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Onze hulp en begroeting

Allen zitten

Woord ter inleiding

Gebed om ontferming

Zanggroep/ Glorialied: NLB 304
1. Zing van de Vader die in den beginne
De mensen schiep, de dieren en de dingen :
Hemel en aarde wil zijn naam bezingen :
houd hem in ere !

2. Zing van de Zoon, het licht van onze ogen
Bron van geluk voor wie Hem wil geloven :
Luister naar Hem het woord van alzo hoge :
houd hem in ere !

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
Duurzame kracht die mensen wordt gegeven
Waar wij ook gaan, we hebben niets te vrezen :
houd hem in ere !

Gebed bij de opening van de Schrift

Eerste lezing: Jona 2
De HEER liet Jona opslokken door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. 2Toen begon hij in de buik van de vis tot de HEER, zijn God, te bidden:
3 ‘In mijn nood roep ik de HEER aan
en hij antwoordt mij.
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp –
u hoort mijn stem!
4 U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee.
Door kolkend water ben ik omgeven,
zwaar slaan uw golven over mij heen.
5 Ik dacht: Verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen.
Maar eens zal ik opnieuw
uw heilige tempel aanschouwen.
6 Het water stijgt tot aan mijn lippen,
muren van water storten op mij neer,
zeewier om mijn hoofd verstikt mij.
7 Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen,
naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit.
Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog,
o HEER, mijn God!
8Nu mijn levensadem mij verlaat
roep ik u aan, HEER,
en mijn gebed komt tot u
in uw heilige tempel.
9Zij die armzalige afgoden vereren,
verlaten u, trouwe God.
10Maar ik zal mijn stem in dank verheffen
en u offers brengen;
mijn geloften los ik in.
Het is de HEER die redt!’
11Toen, op bevel van de HEER, spuwde de vis Jona uit op het land.

Zanggroep: NLB 917: 1-3
1.Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand.
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.

2.  Geeft Gij ons nu een steen,
Meester, voor brood?
Laat Gij ons nu alleen?
Laat Gij ons in de nood?
Zendt Gij ons heen?

3. Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: Wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.

Evangelielezing: Matteüs 14 : 22-33
22 Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. 23 Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. 24 De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. 25 Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26 Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. 27 Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28 Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29 Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. 30 Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31 Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ 32 Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. 33 In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

Zanggroep: NLB 917: 4-6
4. Wandelt Gij als een schim
over het meer?
Werd Gij een verre glimp?
Heer, zijt Gij onze Heer,
kom van de kim!

5. Kom met uw scheppingswoord
in onze ziel!
Spreek dat de wind het hoort!
Kom, dat het water knielt,
bij ons aan boord!

6. Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

Preek

Zanggroep: NLB 352: 1, 2, 7
1. Jezus, meester alle dingen,
Woord van God van den beginne,
in het lot van stervelingen
brengt gij tekenen tot stand.

2. Gij weerstaat de boze machten
storm en ontij, donk’re nachten
en ’t gevaar dat wij niet achten:
richt U op en strek uw hand!

7. Zend uw adem, wend de steven,
dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven
met het loflied in de mond!

Dankgebed en voorbede

Stil gebed

Gezamenlijk gebeden Onze Vader

Collecte

Slotlied/ Samenzang: NLB 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
Ga met God en hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Zending en zegen
Gezongen Amen
Orgelspel
 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.