PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie 17 mei 2020

Liturgie 17 mei 2020
Welkom en mededelingen

Stilte

Intochtslied: Lied 275
Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens ´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Loflied: Lied 150
  Looft God, looft Hem overal.
  Looft de Koning van 't heelal
  om zijn wonderbare macht,
  om de heerlijkheid en kracht
  van zijn naam en eeuwig wezen.
  Looft de daden, groot en goed,
  die Hij triomferend doet.
  Hem zij eer, Hij zij geprezen.
 
  Hef, bazuin, uw gouden stem,
  harp en fluit, verheerlijkt Hem!
  Cither, cimbel, tamboerijn,
  laat uw maat de maatslag zijn
  van Gods ongemeten wezen,
  opdat zinge al wat leeft,
  juiche al wat adem heeft
  tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Gebed bij de opening van het Woord

1e Schriftlezing : Genesis 9: 8-17
God zei tegen Noach en zijn zonen: 9 "Ik sluit een verbond met jullie en met jullie familie ná jullie. 10 Dat verbond geldt ook voor alle dieren die met jou uit de boot gekomen zijn: vogels, vee en wilde dieren, alle dieren van de aarde. 11 Met dat verbond beloof Ik dat Ik nooit meer alles wat op aarde leeft door een grote overstroming zal doden. Nooit meer zal een overstroming de hele aarde vernietigen. 12 Ik zal jullie een teken geven van dat verbond. Een teken waaraan de mensen voor eeuwig zullen kunnen zien dat Ik een verbond heb gesloten met hen en met alles wat leeft. 13 Ik zet een regenboog in de wolken. Die boog is het eeuwige teken van mijn verbond met de aarde. 14 Telkens als het regent, zal de regenboog in de wolken te zien zijn. 15 Elke keer als Ik die boog zie, zal Ik aan het verbond denken dat Ik heb gesloten met jullie en met alles wat leeft. Nooit meer zal het zó lang regenen, dat de hele aarde overstroomd raakt en al het leven op aarde wordt vernietigd. 16 Als Ik de boog in de wolken zie, zal Ik denken aan het eeuwige verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde heb gesloten." 17 En God zei tegen Noach: "De regenboog is het teken van het verbond dat Ik heb gesloten met jullie en met alles wat op aarde leeft."

Zingen: Lied 321: 1, 2, 6 en 7
Niet als een storm, als een vloed
Niet als een bijl aan de wortel
Komen de woorden van God,
Niet als een schot in het hart.

Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond-
zo is het koninkrijk Gods.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.                       

2e Schriftlezing: Marcus 4: 35-41
Toen het al laat was geworden, zei Jezus: "Laten we naar de overkant van het meer varen." 36 Ze verlieten de grote groepen mensen en voeren weg met Jezus die al in de boot zat. Er voeren nog andere bootjes met hen mee. 37 Het begon te stormen. De golven sloegen in de boot, zodat hij volliep. 38 Maar Jezus Zelf lag achter in de boot tegen het kussen te slapen. Ze maakten Hem wakker en riepen: "Meester! Kan het U dan niets schelen dat we zinken?" 39 Jezus werd wakker en zei streng tegen de wind en het meer: "Zwijg! Wees stil!" En de wind ging liggen en het water werd helemaal rustig. 40 Hij zei tegen hen: "Waarom waren jullie zo bang? Waarom hebben jullie geen geloof?" 41 Ze waren geschokt en zeiden tegen elkaar: "Wie is Hij toch? Zelfs de wind en het water gehoorzamen Hem!"

Zingen  Lied 352: 1, 2, 6 en 7
   Jezus, Meester aller dingen,
  Woord van God van den beginne,
  in het lot der stervelingen
  brengt Gij tekenen tot stand.
 
  Gij weerstaat de boze machten,
  storm en ontij, donk're nachten
  en 't gevaar dat wij niet achten:
  richt U op en strek uw hand!
 
  Hoe hebt Gij ons lot gedragen
  om het oude te begraven,
  Jezus, goede hoop en haven,
  uitzicht van het nieuwe land.
 
  Zend uw adem, wend de steven,
  dat uw schepelingen leven
  door uw goede Geest gedreven
  met het loflied in de mond!

Verkondiging

Zingen Lied 344
Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.

Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!

Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Zingen Lied 939:1
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, Uw liefde groot,
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

Zegen

Orgelspel
              


 
terug
 
 
 
 

Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1
De dienst  van 22 januari 2023 wordt via livestream uitgezonden. Voor het inschakelen hiervan zie onder het kopje livestream.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De bevestigingsdienst van ambtsdragers op 22 januari 2023 wordt via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.