PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie zondag 11 april 2021 Beloken Pasen

Liturgie zondag 11 april 2021 Beloken Pasen

Thema: Vrede

Orgelspel

Welkom en mededelingen 

Stilte

Lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1, 2

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden;
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest
is het feest!

Bemoediging en Groet

Lied 287: 5

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen;
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Kyrie gebed

Glorialied 150 Loof God, loof hem overal: 1, 2

1. Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Gebed bij de opening van de Schrift

Jesaja 26: 1-13  

Lied 175 Wij hebben een sterke stad: 1, 2, 3, 4

1. Wij hebben een sterke stad,
een stad met muren en schansen,
wij hebben een sterke stad,
een stad waar de kinderen dansen
en waar men muziek maakt en zingt,
een stad door de Heer omringd.

2. Wie wonen daar in die stad,
die stad op de nieuwe aarde?
Een volk dat de Heer aanbad
en de trouw aan zijn roeping bewaarde.
O poortwachter, open de poort
voor al wie vertrouwt op zijn woord!

3. Vertrouwt op de Heer, vertrouwt
want eeuwig zal Hij ons dragen.
De vesting zo hoog gebouwd,
die heeft Hij ternedergeslagen
maar mensen die steeds zijn geknecht
die wandelen hier in het licht.

4. Rechtvaardigen, hier is uw stad,
standvastigen, hier uw sterkte.
Een ruimte die niemand mat,
een ruimte die niemand bewerkte
dan Israëls Heiland alleen,
Hij voert de verdrukten erheen.

Johannes 20:19-31

Lied 644 Terwijl wij Hem bewenen: 1, 2, 3

1. Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.

2. Terwijl wij om Hem treuren,
toont Hij ons hand en voet.
Hij komt door dichte deuren,
Hij spreekt zijn vredegroet.

3. Terwijl wij van Hem spreken,
is Hij in onze kring
om ons het brood te breken
van zijn verkondiging.

Overdenking

Orgelspel

Lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand: 1, 2, 3, 4, 5

1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren.
Bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

2. Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding.
Wees vriendelijk in woord en daad,
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen.
Kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven.
Als woorden stokken spreekt de hand,
in vriendschap, steun en zegen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans,
een schat om uit te delen. 

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader.
Collecte

Slotlied 426 God zal je hoeden: 2x

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je
vriend in het duister en gids naar het licht.

Wegzending en zegenbede        

Gezongen Amen.

Orgelspel
 
Beperkte toegankelijkheid Kerkdiensten

Beperkte toegankelijkheid Kerkdiensten
De kerkenraad van wijkgemeente 1 heeft gebaseerd op de adviezen van de PKN van 25 februari 2021 besloten een beperkte toegankelijkheid te hanteren bij de kerkdiensten .Vanaf 7 maart 2021 zijn de kerkdiensten van Wijk 1 in de Dorpskerk toegankelijk voor een beperkt aantal mensen.  De diensten zullen voor maximaal 30 personen toegankelijk zijn. De bestaande protocollen blijven gehandhaafd.Tevens wordt u dringend verzocht om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje  te dragen. Als u op uw plaats zit , mag u het mondkapje afdoen. Daarnaast zullen alle verplaatsingen tot een minimum worden beperkt.  Bovendien wordt u als kerkganger ook verzocht om alle aanwijzingen van de aanwezige ambtsdragers op te volgen. Zij zullen erop toezien dat alles volgens het protocol en de RIVM richtlijnen verloopt. U dient zich dan ook vooraf aan te melden bij dhr. Peter Versluys voor het bijwonen van de eredienst en kunt dat doen via telefoonnummer 06-28780461 (bellen of whatsapp) of een email te sturen naar pbmversluys@icloud.com. ( met vermelding van hoeveel personen ). Dit kan tot vrijdagavond 20:00 uur voorafgaand aan de kerkdienst van die zondag. U krijgt een bevestiging als bezoek mogelijk is. Naast het bijwonen van de eredienst in de Dorpskerk blijft de mogelijkheid bestaan om thuis de onlinedienst mee te vieren via de kerktelefoon.  

Aan de luisteraars die de dienst via de kerktelefoon online volgen, vragen wij dringend om collectegiften te blijven geven door een bedrag over te boeken naar Diaconie Herv. Gemeente : rekening nr.: NL15RABO0307502007 onder vermelding van: collectegift Diaconie onlinediensten  Wijk 1. En naar College van Kerkrentmeesters: rekening nr. NL92RABO0307500039 onder vermelding van: collectegift Kerkrentmeesters onlinediensten  Wijk 1.  

Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank !

Kerkenraad Wijkgemeente 1
 
Door alles heen ......... U geeft rust

Door alles heen ......... U geeft rust
Door alles heen… U geeft rust

https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0&list=RDHEqe9KUPKK0&start_radio=1

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.
 
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.                                
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
 
Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.                  
U geeft rust in mijn ziel. 
 
Op verhaal komen in Perkouw rondom het thema: Geloofshelden Op verhaal komen in Perkouw rondom het thema: Geloofshelden
In het nieuwe seizoen willen we – binnen de RIVM-maatregelen – weer enkele activiteiten gaan oppakken. De Leerhuisavonden zijn sinds maart stil komen te staan. In de maanden oktober, november en december willen we samenkomen rondom het thema: Geloofshelden. Bijbelse verhalen gaan over mensen van vlees en bloed, mensen zoals wij, mensen die geloven, hopen, liefhebben. Per avond zetten wij een geloofsheld centraal waarover wij in gesprek gaan met elkaar. De avonden zullen in de consistorie worden gehouden, van 20:00 uur tot 21:30 uur, op de dinsdagen 20 oktober, 10 november en 8 december.
 
Groep Liturgisch Bloemschikken Groep Liturgisch Bloemschikken

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Soms roept een bloemschikking krachtige gevoelens op. Daarom is er de groep liturgisch bloemschikken, die in bijzondere diensten zorg draagt voor een afgewogen schikking. Om zo de woorden die klinken te ondersteunen en te versterken.

 
Predikant en kerkenraad Predikant en kerkenraad

Preek en catechese zijn de meest in het oog springende taken van de predikant. Wij zien hem als motor (of aandrijfkracht) waar de gemeente om draait. Huis- en ziekenbezoek behoren tot zijn werk, hoewel ook andere ambtsdragers daarin een taak hebben.

Eenmaal per maand is er een vergadering van de kerkenraad, waar ondermeer gesproken wordt over het beleid met betrekking tot kerkdiensten, pastoraat, toerusting, algemene financiële zaken etc.

Elke Protestantse gemeente telt drie ambten, elk met een eigen taak. De dragers van die ambten vormen de kerkenraad.

lees meer »
 
 
 
 

Kerkdienst o.l.v. Ds. H.Hartogsveld (beperkte toegankelijkheid +onlinedienst)
datum en tijdstip 18-04-2021 om 10.00 uur reserveren verplicht
meer details

Kerkdienst o.l.v. Ds. A. Roding (beperkte toegankelijkheid + onlinedienst)
datum en tijdstip 25-04-2021 om 10.00 uur reserveren verplicht
meer details

 
Actueel wijk 1:

Nieuws
Liturgie


Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Meeluisteren met:
Wijk I
Iedere zondag vanaf 10:00 uur.  

Livestream
De diensten op Goede Vrijdag (2 april 2021), Stille Zaterdag (3 april 2021) en Paasmorgen (4 april 2021) zijn live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar deze livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Op dit moment worden er geen nieuwe kerkdiensten van wijk II live uitgezonden via YouTube. Klik HIER om naar eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.