PKN
  » Wijkgemeente I » Pastoraat en kringen 
Hervormde Gemeente te Berkenwoude
Liturgie Palmpasen zondag 28 maart 2021

Liturgie Palmpasen zondag 28 maart 2021
Thema: Ik wil jou van harte dienen

In deze dienst zal  Everlien Flier worden herbevestigd in het ambt van ouderling.

Welkom en mededelingen

Stilte

Aanvangslied: lied 558, Jezus, om uw lijden groot, vers, 1, 2, 3
Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison

Heer, om uw zachtmoedigheid,
vorst, die op een ezel rijdt,
en om Sions onwil schreit,
Kyrie eleison.

Om de zalving door een vrouw,
vreugdeolie, geur van rouw,
teken van wat komen zou,
Kyrie eleison.

Votum en groet

Lied 558, vers 4 en 5
Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison.

Here, om uw bloedig zweet,
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison.

Inleidende woorden over deze dienst

Gedicht bij de bloemschikking: Niet tevergeefs!

Al is er maar één
een mens
die zich aan jou verwarmt
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.

Al is er maar één
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoordt
aan je bestemming.

Kyriëgebed: Maranatha, van Sela

https://www.youtube.com/watch?v=VXIjJC_vuX0

Wanneer komt de dag? Wanneer, o God,
zal de nacht voorgoed ten einde zijn?
Komt de tijd dat alles anders wordt.
er geen tranen en geen rouw meer zijn?

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuingeschal.
Vol van luister, stralend als de zon;
Heer, hoe lang nog voor U komen zal?

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet!
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God.
Waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigt wordt.

Hef je handen op en kijk omhoog.
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag,
met een brandend hart vervuld van hoop.
Jezus komt. Er is een nieuwe dag!

Niets is beter dan bij U te zijn.
Wat een vreugde om te leven zonder pijn.
Dan kniel ik neer,
voor U mijn Heer.
Jezus, wacht toch niet langer, kom!
Jezus, wacht toch niet langer, kom!

Gebed bij de opening van de schrift

Eerste schriftlezing: Jesaja 50:4-7

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,
waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
Zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.
Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots.

Lied: psalm 73 verzen 1, 3, 9 en 10
Opgelezen door een duo (ambtsdrager en voorganger of twee gemeenteleden)
met intro en outro op orgel

Ambtsdrager
Ja, God is goed voor Israël,
is waarlijk goed, ik weet het wel,
voor ’t zuiver hart dat leeft in vrede.
Maar ik was bijna uitgegleden.
Mijn afgunst groeide met de dag,
daar ik der bozen voorspoed zag,
hoe moeiteloos hun leven is,
zo zonder kwelling en gemis.

Voorganger
Zij lopen rond met hoon en spot,
zij lachen om ons bitter lot.
Zij zeggen: Laat ons hen verdrukken!
Al wat zij doen lijkt te gelukken.
Zij dagen zelfs de hemel uit,
Zij doen zo onbeschaamd, zo luid.
De hele aarde, zeggen zij,
ligt onder onze heerschappij.

Ambtsdrager
Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

Voorganger
Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Schriftlezing: Marcus 14: 1-11

Marcus 14:1-11: Jezus met kostbare olie gebalsemd
De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd.
Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: “Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: “Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. Toen ze dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Lied: Ik wil jou van harte dienen, Evangelische Liedbundel, 213

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus’ licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus’ weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
https://www.youtube.com/watch?v=sPEgO0ZKgLc

Preek

Orgelspel

GELOFTE EN VERBINTENIS VAN AMBTSDRAGERS DIE HUN DIENST VOORTZETTEN OF HERVATTEN

De ambtsdrager die haar werk zal voortzetten of hervatten gaat staan.
Zij beantwoordt de aan haar gestelde vragen staande vanaf haar plaats

Voorganger:
Eenmaal bent u in het ambt van ouderling in deze gemeente bevestigd.
Daarbij hebt u uitgesproken
dat u de heilige Schrift aanvaardt
als enige regel van het geloof
en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is.
U hebt beloofd geheim te zullen houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen
en uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten of hervatten,
vraag ik u daarom:

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

En belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord, ouderling Everlien Flier?

Ouderling: Ja, daartoe helpe mij God.

Voorganger:
God, onze hemelse Vader,
die u tot dit ambtswerk heeft geroepen, geve u de genade,
dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar
werkzaam mag zijn.
Amen.

De voorganger bekrachtigd deze woorden met een (handdruk) hand op het hart.
De ambtsdrager  gaat  zitten.

Zingen lied 84 1 en 2

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend u ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Collecten:  1e rondgang : Diaconie
2e rondgang: Kerkrentmeesters

Slotlied: 556,
Alles wat over ons geschreven is, vers 1, 2 en 5
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Gods schepping, die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Wegzending en zegen

Gezongen amen

Orgelspel

Extra deurcollecte:
De uitgangscollecte is bestemd voor het jongerenwerk.

 
terug
 
 
 
 

3de advent o.l.v. Ds. H. Hartogsveld
datum en tijdstip 11-12-2022 om 10.00 uur
meer details

Christelijke Meditatie
datum en tijdstip 13-12-2022 om 20.00 uur
meer details

4 de advent o.l.v. Ds. L. Schemers
datum en tijdstip 18-12-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Actueel wijk 1:


Nieuws

Liturgie 


Oliebollenactie 2022 wijkgemeente 1 
Aanmelden / afmelden mailinglist wijk 1 
 
Wijk 1

Iedere zondag vanaf 10:00 uur.
   

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

Livestream
De Gedachtenisdienstdienst van zondag 20 november 2022 is via  livestream uitgezonden . Klik HIER om naar deze livestream en ook naar eerdere opgenomen livestreams te gaan.

Wijk II
Iedere zondag vanaf 10:00 en 18:30 uur.

Is het driehoekje grijs? Dan kunt u proberen om de pagina te verversen. Wanneer deze grijs blijft is er geen uitzending.

De livestream uitzendingen zijn weer actief. Klik HIER om naar de livestream en eerder uitgezonden diensten te gaan.

 
contact:
info@hervormdberkenwoude.nl

Adres kerk:
Dorpsstraat 20
2825 BN Berkenwoude

 
ANBI
ANBI-gegevens. meer informatie
 
Gedragscode Hervormde Gemeente Berkenwoude

Gedragscode 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.